x

Realdanias årsregnskabsmeddelelse 2016

Pressemeddelelse 16. marts 2017

Med et investeringsafkast i 2016 på 11,7 procent, filantropiske uddelinger for 806 mio. kr. og en skatteudgift på 274 mio. kr. betegner Realdania årets resultat på 988 mio. kr. som tilfredsstillende.

”Vi har i 2016 sammen med andre parter igangsat en række spændende og vigtige filantropiske projekter inden for det byggede miljø, og vi har lige nu 603 igangværende projekter fordelt over hele landet. Samtidig har vi øget vores kommunikation og tilbud til de godt 147.000 medlemmer. Vi er glade for, at det trods turbulente udsigter i starten af året samt overraskende politiske begivenheder i både EU og USA er lykkedes os at få et fint afkast på næsten 2,4 mia. kr. af vores investeringer og et tilfredsstillende årsresultat” siger adm. direktør i Realdania Jesper Nygård.

Årets resultat på 988 mio. kr. var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast på 2.397 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 806 mio. kr. samt en skatteudgift på 274 mio. kr. 

Realdanias kommercielle investeringsformue gav i 2016 et samlet afkast på 2.397 mio. kr. svarende til 11,7%, hvilket er tilfredsstillende. Afkastet blev især positivt påvirket af kursstigninger på de globale aktie- og kreditmarkeder. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 14,0%, hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko ligeledes er tilfredsstillende. 

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ultimo 2016 ved Value-at-Risk var lavere end ved årets start. Dette kan primært henføres til generelt lavere markedsrisiko på de finansielle markeder mod slutningen af 2016, og navnlig den lavere markedsrisiko på aktiemarkederne bidrog til den lavere markedsrisiko. Set over de seneste fem år er den kommercielle investeringsformues markedsrisiko gradvist blevet nedbragt. En væsentlig årsag hertil er Realdanias risikostyring, som i perioden har medført en lavere aktieandel og en yderligere risikospredning af investeringsformuen. 

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 24,8 mia. kr. ultimo 2016, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 603 ved udgangen af året mod 694 året før. I 2016 er der afsluttet i alt 294 projekter.

Som i de foregående år har Realdania i stigende grad haft fokus på at skabe samfundsmæssig effekt og øget livskvalitet gennem det filantropiske virke. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejdsformer og partnerskaber, der i højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede. I 2016 er Realdanias filantropiske strategi for 2014-2017 blevet evalueret, og en strategiudviklingsproces er igangsat i 2017. Den nye filantropiske strategi forventes at blive implementeret fra 2018.

De samlede filantropiske bevillinger i året udgjorde 858 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 806 mio. kr. I 2015 udgjorde bevillingerne 795 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 761 mio. kr.  

Årets udgiftsførte skat udgjorde 274 mio. kr. mod en skatteudgift på 238 mio. kr. i 2015.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 992 mio. kr. efter skat. Det var på 663 mio. kr. i 2015. Ved regnskabsaflæggelsen for 2015 blev der udtrykt forventning om et mindre underskud i 2016 efter skat og uddelinger. Merindtjeningen skyldes et bedre investeringsafkast end forventet ved regnskabsaflæggelsen sidste år, hvilket også har givet mulighed for at øge uddelingerne til 806 mio. kr. i året, hvor forventningerne var et uddelingsniveau i størrelsesorden 500 – 600 mio. kr.  Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør herefter 21.823 mio. kr. 

Realdania har i 2016 implementeret det første fulde år af foreningsstrategien. Implementeringen er sket som planlagt. Strategien blev til som følge af, at Realdania ønsker at synliggøre og udvikle Realdania som en medlemsbaseret forening. 

Læs Realdanias årsregnskab

Du kan læse hele Realdanias årsrapport her.


Forventninger til 2017

Det økonomiske resultat i Realdania afhænger i væsentligt omfang af kursudviklingen på de globale finansielle markeder og – i mindre målestok – af markedsudviklingen for fast ejendom. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af den økonomiske og geopolitiske udvikling. Forventningerne til resultatet i 2017 er baseret på svagt stigende vækst i global økonomi og fortsat lave renteniveauer.

I 2017 forventes i lighed med forventningerne til 2016 et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end de faktiske uddelinger i 2016, er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet end det historiske uddelingsniveau som følge af forventninger om lavere afkast på de kommercielle investeringer i de kommende år.

Med udgangspunkt i estimater for gennemsnitsafkastet forventer Realdania samlet set i 2017 et mindre overskud efter skat og uddelinger.