x

Foreningen RealDanmark siger ja til fusion

Pressemeddelelse 30. oktober 2000

Foreningen Realdanmarks generalforsamling har dags dato accepteret det tilbud om aktieombytning, som Danske Bank har fremsat i forbindelse med forslaget om fusion mellem Danske Bank A/S og RealDanmark A/S. I konsekvens af accepten er foreningens vedtægter, herunder foreningens formålsparagraf, ændret.

Kort beskrivelse af generalforsamlingen:

Punkt 1.
Valg af dirigent. Advokat Henning Hansen blev valgt som dirigent.

Punkt 2.
Bestyrelsens redegørelse for det af Danske Bank A/S den 2. oktober 2000 fremsatte tilbud til aktionærerne i RealDanmark A/S om at ombytte deres aktier i RealDanmark A/S med aktier i Danske Bank A/S med henblik på, at de to selskaber fusionerer med virkning fra den 1. januar 2001. Ombytningen sker således, at aktionærerne i RealDanmark A/S for hver aktie i RealDanmark A/S á 100 kr. modtager 4,144 aktier á 10 kr. i Danske Bank A/S.

Punkt 3.
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen beslutter, at foreningen accepterer det af Danske Bank A/S den 2. oktober 2000 fremsatte ombytningstilbud.

Generalforsamlingen accepterede det af Danske Bank A/S den 2. oktober 2000 fremsatte ombytningstilbud, og i konsekvens heraf ændres foreningens vedtægter således:

a) Foreningens vedtægter § 3.1. (formålsbestemmelsen) formuleres således:
"Foreningens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål bredt fordelt i Danmark, primært inden for det byggede miljø. Endvidere kan foreningen drive investeringsvirksomhed. Foreningen har på grund af tilknytningen til Realkredit Danmark A/S en aktiebesiddelse i moderselskabet for Realkredit Danmark A/S.

b) § 3.2. udgår og § 3.3. ændres til § 3.2.

c) §14.7. ophæves.

d) Der indsættes en ny § 16.4. med følgende formulering:
"Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for formuens forvaltning og placering".

e) §17 ændres til § 17.1.

f) Der indsættes en ny § 17.2. med følgende formulering:
"Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Direktionen skal sørge for, at foreningens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde."

g) § 21.1.d) ophæves.

h) § 28.3. formuleres således:
"Foreningen udarbejder årsregnskab i overensstemmelse med de regler, der gælder for Erhvervsdrivende fonde med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold."

i) Der indsættes en ny § 28.4. med følgende formulering:
"Senest 4 uger efter at årsregnskabet er godkendt af generalforsamlingen, jf. § 8.2., indsendes årsregnskabet til Økonomiministeren, hovedtallene offentliggøres i et eller flere landsdækkende dagblade og det fuldstændige regnskab på foreningens hjemmeside."

Ændringerne får først virkning fra det tidspunkt, hvor foreningens aktier i RealDanmark A/S er ombyttet med nye aktier i Danske Bank A/S i henhold til ombytningstilbudets bestemmelser herom.

Punkt 4.
Eventuelt. Der var ingen bemærkninger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Foreningen Realdanmarks bestyrelse, direktør Jørgen Nue Møller, på telefon 33 77 80 10.