x

Foreningen RealDanmarks nye rolle 02.10.00

Pressemeddelelse 2. oktober 2000

Bestyrelserne i Danske Bank A/S og RealDanmark A/S har dags dato annonceret, at de anbefaler en fusion mellem de to selskaber.

Som et led heri har bestyrelsen for Foreningen Realdanmark revurderet sin holdning til spørgsmålet om at være hovedaktionær med bestemmende indflydelse.

Med denne fusion vil mulighederne for at få større volumen og likviditet i obligationsserierne samt minimere omkostningerne i realkreditvirksomheden og dermed skabe gode resultater blive væsentligt forbedret. Herved skabes større sikkerhed for, at Realkredit Danmarks kunder også fremover kan tilbydes konkurrencedygtige real-kreditlån. Samtidig er det aftalt, at Foreningen har forkøbsret til Realkredit Danmark A/S i tilfælde af en eventuel fremtidig afhændelse af selskabet.

Perspektiverne i fusionen er således af en så attraktiv karakter for Realkredit Danmarks kunder og dermed Foreningens medlemmer, at rollen som aktionær i den nye koncern efter bestyrelsens opfattelse vil være tilfredsstillende for Foreningen Realdanmark.

Ejerandelen tilpasses

Foreningen vil efter fusionen være aktionær i Danske Bank A/S og vil gennem tilpasning af ejerandelen øge likviditeten i aktien og medvirke til at optimere kapitalstrukturen i Danske Bank A/S. Foreningens bestyrelse har således besluttet at reducere sin ejerandel fra 19,2% til knap 15% og forventer som følge heraf at deltage i det bebudede tilbagekøbsprogram.

Generelt vil bestyrelsen lægge vægt på, at Foreningen får en bredere porteføljesammensætning over tid.

Ved fusionen foreslås valg til Danske Banks bestyrelse af direktør Jørgen Nue Møller, tømrermester Poul Christiansen og professor Majken Schultz fra Foreningens bestyrelse.

Nyt formål

Som konsekvens af fusionen og ændringen i ejerrollen skal Foreningen ændre sit formål. Efter gældende vedtægter udøver Foreningen Realdanmark investerings-virksomhed gennem ejerskab af aktier i RealDanmark A/S og anden finansiel virksomhed, ligesom Foreningen kan støtte almennyttige formål.

Efter forudgående behandling i Foreningens Låntagerrepræsentantskab vil bestyrelsen derfor på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med behandlingen af fusionen fremsætte følgende forslag til ny formålsbestemmelse:

"Foreningens formål er at støtte almennyttige og almenvelgørende formål, primært inden for det byggede miljø. Endvidere kan Foreningen drive investeringsvirksomhed. Foreningen har på grund af tilknytningen til Realkredit Danmark A/S en aktiebesiddelse i moderselskabet for Realkredit Danmark A/S."

Foreningen kan etablere særlige fonde og selskaber til løsning af Foreningens opgaver.

Foreningen skal endvidere fungere som en platform for dialog med væsentlige interessentgrupper om finansiering af byggeriet og ejendomsomsætningen samt andre emner af bred samfundsmæssig interesse.

Foreningen vil gennem sin investeringsvirksomhed ligeledes fremme udviklingen af kvalitetsbyggeri.

Fondsvirksomhed

I fortsættelse af igangværende overvejelser vil bestyrelsen intensivere Foreningens almennyttige virksomhed ved at skabe en betydelig fondsvirksomhed til gavn for specielt det byggede miljø i Danmark. Fondsvirksomheden vil omfatte støtte til udviklingen af ny viden på ejendomsområdet i videste forstand, støtte til formidling af viden herom samt støtte til konkrete projekter.

I de kommende år vil fondsvirksomheden primært støtte byggeriets kvalitet og produktivitet, udviklingen af boligbyggeriet og boligformerne samt støtte bevarelsen af den historiske bygningsarv m.v. Der vil i mindre omfang blive tale om støtte til uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle formål.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Foreningen Realdanmarks bestyrelse, Jørgen Nue Møller, på telefon 33778010.