x

Styrkelse af forskningsindsatsen i den danske byggesektor

Pressemeddelelse 7. marts 2005

Fonden Realdania ønsker at styrke forskningsindsatsen i den danske byggesektor. Med initiativet Realdania Forskning er der formuleret en samlet ramme for Realdanias store forskningsindsatser, der har som mål at skabe det nødvendige  videngrundlag for strategiske og sammenhængende forandringer i det byggede miljø i Danmark.

I forhold til andre sektorer i samfundet og i forhold til byggesektorens samlede vægt i samfundsøkonomien, udgør forskningen kun en relativ beskeden andel. Dertil kommer, at forskningsmiljøerne i Danmark typisk er små og spredte. Realdania ønsker at være med til at vende denne udvikling ved at sikre, at der bliver skabt større og mere sammenhængende forskningsmiljøer inden for udvalgte områder.

 

Forskningsindsatsen under Realdania Forskning skal skabe helhedsorienteret og operationel viden om de problemer og udviklingsmuligheder, der eksisterer i det byggede miljø. Den skabte viden skal danne et kvalificeret vidensgrundlag for debat og give støtte til beslutningstagerne på alle niveauer i det byggede miljø.

 

Forskningen er navnlig målrettet nye problemfelter, der ikke er dækket af den eksisterende forskning eller som kræver et særligt tværfagligt samarbejde. Mange problemstillinger inden for det byggede miljø er netop kendetegnet ved at gå på tværs af forskellige faglige discipliner.

 

Realdania lægger særlig vægt på, at det byggede miljøs virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder inddrages til at deltage aktivt i forskningsopgaverne for at skabe et bedre samspil med forskningsinstitutionerne om forskningen. Derved kan forskningen lettere formidles og tages i anvendelse i praksis, men derudover er det et mål, at der gennem et øget forskningssamarbejde kan skabes et bedre grundlag for opbygning af en større forskningskompetence og –kapacitet hos byggeriets virksomheder.

 

”Realdania Forskning er et supplement til – og ikke en erstatning for – den offentlige forskning inden for det byggede miljø”, udtaler direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania. ”Med Realdania Forskning iværksætter vi en forskningsstrategi, der er kendetegnet ved både at fokusere langsigtet og strategisk, samtidig med at der fokuseres skarpt på det anvendelsesorienterede. Ved at knytte tættere forbindelser mellem strategisk forskning og praksis ønsker vi at sikre, at dansk byggeri udvikler sig målrettet på baggrund af forskningsbaseret viden.”
 
Indtil videre er der lanceret fire forskningscentre inden for rammerne af Realdania Forskning:

  • Center for Byrumsforskning (igangsat april 2003)
  • Center for Strategisk Byforskning (igangsat juni 2004)
  • Center for Bolig og Velfærd (igangsat oktober 2004)
  • Center for Ledelse i Byggeriet (igangsat december 2004)

Forskningsstrategien og de fire Realdania Forskningscentre er nærmere beskrevet i en nyudgivet pjece ”Realdania Forskning”. Den kan rekvireres hos Fonden Realdania. En nærmere beskrivelse af de fire forskningscentre findes også her på Realdanias hjemmeside.
 

Yderligere Information
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, telefon 70 11 66 66