x

Fakta om Vestrup i Nørhald Kommune

Pressemeddelelse

3. marts 2003

Realdania har bevilget 7 mio. kr. til gennemførelsen af et omfattende byggeprojekt i Nørhald Kommune. Projektet skal danne forbillede for en tiltrængt revitalisering af ældre landbrugsejendomme, som ikke længere benyttes til landbrugsdrift.
 

I et tæt samarbejde mellem Nørhald Kommune og Randersegnens Boligselskab er det tanken at indrette 14 - 16 boliger samt fælleshus i en nedlagt landbrugsejendom i landsbyen Vestrup. Bygningerne skal stå indflytningsklar ultimo 2005. Som et led i projektet vil kommunen udarbejde en langsigtet plan for at skabe nyt liv i landsbyen.

Projektet skal belyse mulighederne for at udnytte bygningerne til andre formål, her almene boliger – og dermed aktivere gårdmiljøet. Det er det første af sin art herhjemme og der er store forventninger til dets gennemførelse og demonstrationsværdi overfor andre landbrugsejendomme og dermed landsbyer, som befinder sig i lignende situationer.

Det renoverede gårdanlæg skal, udover at være et eksempel på genanvendelse af en gammelt landbrugsejendom, danne centrum for genskabelse af liv i en gammel landsby, der er præget af nedlagte landbrug og fraflytning til de store byer Randers og Århus.

Projektet udbydes i en arkitektkonkurrence, hvor formålet udover at omdanne gården til boligformål, også er at pege på løsninger til, hvordan beboerne bedst kan udnytte de værdier bygningerne og stedet har. Projektet skal samtidig medvirke til at udvikle nye byggeteknikker og byggeskikke – også til inspiration for andre tilsvarende byggerier.

Det samlede byggeprojekt ventes at kunne realiseres for ca. 21 mio. kr.

Nænsom om- og tilbygning af den gamle gård

Den udvalgte gård er en gammel, firelænget gård med muret stuehus og bindingsværk i de øvrige længer. Stuehuset er kendetegnet ved flere fine bygningsdetaljer. Såvel stuehus som de øvrige længer mangler vedligeholdelse og er derfor i delvis dårlig stand.

Omdannelsen af gårdanlægget tager udgangspunkt i den gamle gårds eksisterende bygninger og indebærer både en om- og evt. nybygning udformet i sammenhæng med og respekt for det gamle byggeri.

Dokumentation af landsbyernes kulturhistorie

I forbindelse med projektet vil Nørhald Kunstforening medvirke bl.a. ved at i bog- og eller udstillingsform at dokumentere historien om kommunens landsbyer, deres opståen og udvikling. Der er ligeledes planer om at inddrage aktive kunstnere, som med baggrund  og inspiration i denne kulturarv kan være med til at fastholde opmærksomheden på den kulturarv, der ligger i de gamle landsbyer. Der arbejdes også med planer om at præsentere en lokal webside, som skal beskæftige sig med Vestrups og andre af kommunens landsbyer.

Der vil i  forbindelse med projektet  blive holdt borgermøde med henblik på at orientere naboerne.

Fakta om Vestrup

Vestrup er en lille landsby i den sydligste del af Nørhald Kommune. Landsbyen rummer 10-11 boliger, og  seks stuehuse i tilknytning til store gårde. De gamle gårde udgør en væsentlig del af den historiske arv i Nørhald Kommune. Gårdene repræsenterer Randersegnens hyppigste byggeform: Den lukkede, firlængede gård udformet som storbondegård.

Vestrup er udpeget til at indgå i et projekt om formidling af kulturarv.

Fakta om Nørhald Kommune

Nørhald Kommune er en typisk landkommune, med sit eget særpræg. Nørhald har en meget spredt bebyggelse med 28 – 30 landsbyer uden egentlig centerby, som mange andre kommuner har. Et andet særpræg er de mange kirker – 17 i alt, så der i gennemsnit kun 500 mennesker pr. kirke.

Nørhald Kommune er med sin 20.101 ha og 8700 indbyggere den største landkommune i området. Kommunen og dens indbyggere er særdeles aktive, f.eks. har Nørhald adskillige selvstændige idrætsforeninger og fire ridehaller, hvor der er et rigt idrætsliv. På institutionsområdet  er kommunen udbygget moderne børnehaver, SFO-ordninger, skoler og ældrecentre.

Nørhald Kommune har i 2001 udarbejdet en vision for landdistrikts- og erhvervspolitikken. Visionen er at skabe udviklingsmuligheder og trivsel for virksomheder og befolkning med udgangspunkt i kommunens særlige ressourcer og forudsætninger.

Landdistrikts- og erhvervspolitikken kan understøtte bestræbelserne for at udnytte og styrke de særlige fordele og kvaliteter, som er forbundet med at være et landdistrikt, herunder de tætte menneskelige forbindelser og de kulturelle og naturmæssige ressourcer. Samtidig er det visionen gennem kontant nytænkning at kompensere for det lille og tyndt befolkede samfunds svagheder.

Fakta om Randersegnens Boligforening

Randersegnens Boligforening har til formål at opføre og administrere beboelsesejendomme efter de for almene boligorganisationer gældende regler. Boligforeningen, der blev stiftet i 1948 tilbyder boliger i de små lokalsamfund, således at der gives mulighed for at blive i de eksisterende trygge rammer, hvis behovet for en anden bolig opstår.

Boligforeningen råder i dag over 1000 lejemål fordelt i 12 kommuner i cirka 50 byer i Østjylland. Hovedparten af boligerne består af 1-plans rækkehuse med en lille have, men foreningen administrerer også alle ældreboliger i Purhus og Nørre Djurs kommuner.

Der eksisterer et tæt samarbejde med kommunerne om at tilbyde tidssvarende boliger - både inden for ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger. Boligforeningen oplever et stigende behov for lejeboliger i området, og har derfor konstant nybyggeri i gang. I øjeblikket gælder det byggerier i Mariager, Nørhald, Purhus, Sønderhald, Rougsø, Rønde, Hadsten og Rosenholm Kommuner.

Boligforeningens ledelse består af en bestyrelse på syv personer, heraf er fire beboervalgte og tre byrådsmedlemmer udpegede af tilsynskommunerne.