x

Høje huse i danske byer

Pressemeddelelse

19. november 2004

Interessen for at bygge høje huse i de danske byer vokser. Det øger behovet for at kunne overskue de arkitektoniske og bymæssige konsekvenser af sådanne byggerier. Århus Kommune igangsætter nu i samarbejde med Arkitema og Fonden Realdania udviklingen af et nyt 3D- planlægningsværktøj, der kan bruges til at belyse, hvilken indvirkning de høje huse får på byens rum.

Formålet med projektet er at udarbejde et generelt anvendeligt værktøj til brug for kommuner og rådgivere i arbejdet med at placere bygninger, der bryder den traditionelle skala. Materialet skal kunne indarbejdes i 3D-bymodeller for større danske byer, og dermed danne grundlag for en bedre dialog mellem teknikere, politikere og offentligheden. Det vil give offentligheden mulighed for en reel indsigt samt skabe grundlag for en bredere faglig debat – og dermed bidrage til, at der kan udarbejdes et bedre beslutningsgrundlag for det politiske niveau.

”Vi vil gerne være med til at give planlæggere, politikere og offentlighed et bedre udgangspunkt, når de skal placere høje bygninger, der bryder med den traditionelle opfattelse af byens skyline. Mange danske byer er i færd med at planlægge højhusbyggeri, så det er ikke kun et spørgsmål af interesse for København og Århus. Jeg kan godt komme i tanker om nogle visionære højhusprojekter, som desværre ikke er blevet til noget, og jeg kan lige så vel nævne nogle, som aldrig burde være realiseret. Det siger mig, at der er brug for et mere kvalificeret beslutningsgrundlag”, udtaler Hans Peter Svendler, direktør i Fonden Realdania.

Projektet skal kvalificere planlægning og beslutninger omkring de høje huse rundt om i danske byer samt højne den arkitektoniske kvalitet ved at tilføre ny viden om høje bygninger og deres betydning for byens udtryk. Samtidig vil værktøjet kunne kvalificere dialogen mellem politikere og borgere i den offentlige proces omkring byernes udvikling.

Projektet falder i to etaper. Arkitema, der er den ene partner, udfører første etape. Her vil man se nærmere på forhold, der har betydning for hvordan man vurderer konsekvenserne af et højhusbyggeri. Det kan være spørgsmål som stedets topografi, byens skyline, den eksisterende bebyggelsesstruktur, byens sociale trivsel og profileringen af byen. Samtidig vil man inddrage nogle af de eksisterende danske og europæiske eksempler på såvel enkeltstående højhuse som koncentrerede højhuskvarterer. Problemstillingerne bliver afprøvet i Århus Kommunes 3D- planlægningsværktøj, for herigennem at vurdere projektets konkrete anvendelsesmuligheder, også i forhold til andre danske byer. Første etape munder ud i en vidensrapport. 

Projektets anden etape er specifikt rettet mod Århus. Her bearbejdes resultaterne konkret i forhold til situationen i Århus og mulige placeringer af højhuse på forskellige lokaliteter bliver efterprøvet.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af Landsplanafdelingen, CAVI IT-Center Katrinebjerg, Skov & Landskab KVL, Center for Byrumsforskning, Kulturarvsstyrelsen, stadsarkitekterne i København og Aalborg, Planchefen i Odense samt Fonden Realdania. Følgegruppen har til formål at komme med input i forhold til projektets første fase.

Yderligere oplysninger
Stadsarkitekt Århus Kommune, Ole Østergaard, tlf. 89 40 26 00
Projektleder Mette Rødtnes, Arkitema tlf. 70 11 70 11
Direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, tlf. 70 11 66 66