x

Partnerskab om at udvikle nye metoder til at forny og forbedre etageboliger

Pressemeddelelse 17. januar 2006

Følgende pressemeddelelse er udsendt i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond: Selvom forbedring og vedligeholdelse af boligejendomme udgør halvdelen af byggeaktiviteten i Danmark, er det et område, som i de senere år ikke har fået særlig stor udviklingsmæssig opmærksomhed. Det ønsker Grundejernes Investeringsfond (GI) og Fonden Realdania at råde bod på. De indgår nu et partnerskab, der gennem økonomisk og faglig støtte til gennemførelse af udviklingsprojekter skal forbedre kvaliteten, effektiviteten og økonomien indenfor bygningsrenovering.

Partnerskabet mellem GI og Realdania har til formål at fremme en udviklings- og formidlingsindsats, med fokus på centrale udfordringer inden for forbedring og fornyelse af specielt etageejendomme. GI og Realdania skyder hver op til 25 mio. kr. ind i partnerskabet over en treårig periode fra 2006 til udgangen af 2008.

Ved at skabe en fælles ramme for igangsætning og gennemførelse af udviklingsprojekter og ved at sikre koordinering mellem beslægtede udviklingsinitiativer, er det målet at lægge grunden til en mere samlet udviklingsstrategi og en målrettet indsats på området.

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, siger: "Der pågår forskellige mere eller mindre spredte forsøgs- og udviklingsprojekter, som helt eller delvist retter sig mod renoveringsområdet. Men området har i de senere år været for nedprioriteret, og der mangler både en samlet udviklingsstrategi og ikke mindst en målrettet indsats, der kan medvirke til at løse nogle af de udfordringer, som renoveringssektoren står overfor nu og i de kommende år. Dét, forventer vi, bliver fremmet gennem vores partnerskab med GI."

"I GI har vi gennem de seneste fem år i eget regi støttet gennemførelsen af en række forsøgs- og udviklingsprojekter, der ligger inden for samme formål som partnerskabet. Der er opnået en række gode resultater, der nu er ved at blive implementeret, og det er intentionen med samarbejdet med Realdania at videreføre og styrke denne indsats," oplyser adm. direktør Lars Axelsen, GI.

Den konkrete indsats og de projekter, som skal understøtte indsatsen, kommer til at bygge på en behovsanalyse, som bliver gennemført i løbet af foråret 2006. Her vil alle renoveringssektorens parter blive hørt om, hvor de mener, 'skoen trykker'.

Initiativet er bl.a. tænkt som en opfølgning på det tidligere By- og Boligministeriums initiativ 'Projekt Renovering', der blev afsluttet i 1999. Partnerskabet tager udgangspunkt i GI's Forsøgshandlingsplan - www.gi.dk - og Realdanias fokusområde Byggeriet. 

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Lars Axelsen, Grundejernes Investeringsfond, 8232 2300
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, 7011 6666

Fakta

Organisering

Partnerskabsaftalen er organiseret omkring en fælles koordineringsgruppe, der godkender strategi og konkrete indstillinger til hvilke enkeltprojekter, der skal modtage støtte.

Koordineringsgruppen består af: Adm. direktør Lars Axelsen og vicedirektør Preben Stenalt fra Grundejernes Investeringsfond samt direktør Hans Peter Svendler og projektleder Lennie Clausen fra Realdania.

Derudover vil der blive nedsat en følgegruppe, som skal medvirke til at sikre udviklingsprojekternes faglige kvalitet og relevans.

Til varetagelse af den daglige drift af partnerskabet etableres et fælles projektsekretariat.

Tidsplan og økonomisk ramme

De første projekter forventes igangsat i efteråret 2006, og partnerskabet er i første omgang planlagt til at vare over en treårig periode indtil udgangen af 2008.

Den samlede økonomiske ramme for initiativet udgør op til 50 mio. kr. hvoraf parterne bidrager med halvdelen hver.

Fokusområder

Grundejernes Investeringsfond har primært de private boligudlejningsejendomme som fokusområde, mens Realdanias opmærksomhed er rettet mere bredt på etageejendomme i Danmark.