x

Fremtidens offentlige institutioner

Pressemeddelelse 4. februar 2009

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbejde med Realdania:
 
Hvordan skal vores daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger se ud i fremtiden? Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania investerer nu 27 mio. kr. i at forbedre de kommende års renovering og nybyggeri af offentlige institutioner.

Den fysiske udformning, den arkitektoniske kvalitet og ikke mindst indretningen af bygninger har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentligt ansattes arbejdsvilkår. Mange offentlige institutioner er imidlertid blevet bygget og indrettet på et tidspunkt, hvor brugernes forventninger og de ansattes arbejdsgange var anderledes, end de er i dag.


Vicedirektør Søren Tegen Pedersen, Erhvervs- og Byggestyrelsen:
- Vi starter et 2-årigt projekt, der skal udvikle et nyt videngrundlag for fremtidens institutioner. Ved at tage afsæt i brugernes behov kan vi skabe fremtidssikrede bygninger, der giver børn, unge og ældre de bedst mulige rammer


I det nye projekt skal der udvikles et samlet sæt anbefalinger, vejledninger og visuel inspiration til, hvordan man kan nytænke de fysiske rammer for offentlig service. På baggrund af anbefalingerne skal der i samarbejde med udvalgte kommuner udskrives arkitektkonkurrencer om konkret byggeri af fremtidens daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.


Direktør Hans Peter Svendler, Realdania:
- Projektet skal udnytte den nyeste forskning og de bedste erfaringer fra ansatte og brugere til at kvalificere de meget store investeringer i folkeskoler, daginstitutioner og plejehjem. Målet er at udvikle og formidle løsninger der kan understøtte den bygningsmæssige brugbarhed og livskvaliteten for borgerne og de ansatte.


Projektet gennemføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania i samarbejde med Kommunernes Landsforening. Andre ministerier, organisationer, foreninger, forskere og andre eksperter på området involveres også i projektet.

 

Kontaktpersoner:
Kontorchef Katrine Winding, Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 66 40
Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 70 11 66 66.

 

Fakta

27 mio. kr. over to år til udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger
Som opfølgning på regeringens udspil til en kvalitetsreform for den offentlige sektor og som følge af kommuneaftalen om bl.a. anlægsøkonomi for 2009 til 2013, skal der investeres i renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Med Regeringens kvalitetsfond er der afsat 22 mia. kr. til statslig medfinansiering i årene 2009-2018.
Regeringen og Realdania har på den baggrund besluttet at gå sammen om et udviklingsprojekt for udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Parterne har tilsammen finansieret projektet med 26,6 mio. kr. i perioden 2009-2010. Der er oprettet et sekretariat i Erhvervs- og Byggestyrelsen, som står for den daglige projektledelse og drift af projektet.

Mere for pengene
Den fysiske indretning af bygninger til offentlig service har stor betydning for kvaliteten af de offentlige serviceydelser, brugernes oplevelse af servicen og de offentlig ansattes arbejdsvilkår. Indretningen har også betydning for sundhed, indlæring, trivsel og tilgængelighed. Når der skal renoveres eller bygges nyt kan det være vanskeligt for den enkelte kommune at afsætte ressourcer til dybdegående analyser og til lokalt at tænke nyt i forhold til fysisk indretning, fleksibilitet, fremtidssikring, bæredygtighed, holdbarhed og totaløkonomi.
Målet med udviklingsprojektet er at tænke i nye baner og dermed sikre, at offentlige institutioners fysiske indretning, leveringen af serviceydelser, brugernes behov og nyeste viden om byggeri forenes. Nye indretningsmæssige muligheder kan samtidig give anledning til nytænkning af serviceydelser. Den indsamlede erfaring og idéer skal benyttes aktivt i arkitektkonkurrencer, projektering og opførelse af byggeri.

Initiativer
Udviklingsprojektet består af flere aktiviteter. Der udarbejdes modelprogrammer for hhv. daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Modelprogrammer er en detaljeret beskrivelse af krav og behov til bygninger. Modelprogrammer indeholder et sæt af anbefalinger til, hvordan man kan nytænke de fysiske rammer med udgangspunkt i en dybdegående forståelse af brugernes anvendelse og fremtidige behov. På baggrund af modelprogrammerne gennemføres arkitektkonkurrencer i samarbejde med udvalgte kommuner. Projektets målgrupper er primært landets kommuner, men resultaterne formidles bredt.
Det er tanken, at projektets resultater forankres efterfølgende, således at modelprogrammer og viden fra arkitektkonkurrencerne fremover opdateres og stilles til rådighed for kommuner og andre interesserede. Forankringen skal bl.a. ske ved, at modelprogrammerne løbende videreudvikles og opdateres på baggrund af erfaringer med anvendelse til nyt byggeri og renovering. Derudover vil erfaringer fra udviklingsprojektet og efterfølgende byggeri bl.a. blive anvendt fremadrettet i forhold til videreudvikling af byggepolitikken.
Der samarbejdes og koordineres med Kommunernes Landsforening, Undervisningsministeriet, Velfærdsministeriet og Finansministeriet, ligesom brugere, praktikere, relevante organisationer, forskere og eksperter vil blive inddraget i projektet.