x

Ny kortlægning af industriens bygninger skal sætte gang i genanvendelsen

Pressemeddelelse 12. januar 2010

Igennem de seneste årtier har danskerne i stigende grad fået øjnene op for kvaliteterne i industriens bygninger, og over hele landet findes eksempler på fabrikker og produktionsanlæg, der før lå tomme og øde hen, men som nu sprudler af nyt liv og aktiviteter. For at styrke denne udvikling har Realdania afsat 2 mio. kr. til et nyt projekt, som skal kortlægge industriens bygningsarv og skabe ny viden om bæredygtig genanvendelse. Projektet gennemføres af Dansk Bygningsarv

Genanvendelse af gamle industrianlæg gør det muligt at bevare arkitektur og kulturhistoriske fortællinger om den danske industrialisering, og både i byerne og på landet er genanvendte industribygninger blevet en kilde til lokal stolthed, velfærd og udvikling. Dels i kraft af bygningernes centrale placering nær infrastruktur som havn og jernbane, og dels fordi de store rå rum, på én og samme tid, formår at favne nye funktioner og fortælle gamle historier.

Behov for bedre overblik over industriarven
Til trods for den store bevågenhed der har været omkring industriens bygninger - ikke mindst i forbindelse med 'Industrikulturens År' i 2007 - mangler der, ifølge Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, stadig et overblik over, hvor stort potentialet for genanvendt industri egentlig er i Danmark, og ikke mindst over, hvor i landet potentialerne er størst:

"Med projektet kan vi begynde at få et samlet overblik over funktionstømt industri i Danmark og et bud på omfanget og typen af industrianlæg, der vil miste deres funktioner i de kommende år. Industriområderne er ikke bare 'den grimme bagside' af vores byer – de er vigtige vidnesbyrd om udviklingen i det danske samfund. Genanvendelse af de bedste tomme industribygninger til nye formål er både god bevaringsstrategi og giver desuden mening i en bæredygtig byudvikling, hvis vi kan udnytte de eksisterende rum og konstruktioner i kombination med gode energirigtige og byplanmæssige løsninger", uddyber Hans Peter Svendler.

Større perspektiver
Ifølge Thomas Martinsen, direktør i Dansk Bygningsarv, er der fortsat et stort potentiale i at genanvende både enkeltbygninger og hele industriområder i forbindelse med udvikling af de danske byer, selvom mange byplanlæggere ude i kommunerne allerede har fået øje for industribyggeriets potentiale i byudviklingen. At aktivere de tomme industribygninger med et nyt indhold vil bidrage til at fastholde og styrke den rumlige og bylivsmæssige tæthed.

"I kraft af kortlægningsarbejdet får vi mulighed for at få spørgsmålet om genanvendelse af industribygninger på landkortet, og ud af dét kan spire nye og helhedsorienterede genanvendelsesstrategier. Kortlægningen vil bidrage til at genanvendelse af industribygninger ses i et større perspektiv, hvor økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn inddrages på lige fod med de arkitektoniske", uddyber Thomas Martinsen.

Fakta

Projektet er finansieret af Realdania og bliver gennemført af Dansk Bygningsarv A/S frem til september 2010. Målet for projektet er at skabe viden om de væsentligste funktionstømte industriområder i Danmark samt udvikle strategier for bæredygtig genanvendelse af industribygninger. 

Den moderne industri begynder sit indtog i Danmark i midten af 1800-tallet, knap 100 år efter den industrielle revolution i Storbritannien, men slår først igennem i 1880’erne. Den adskiller sig fra den tidligere manufakturproduktion på en række områder, herunder masseproduktion, massedistribution, innovation, dampmaskinen og ikke mindst arbejdsdeling. Industrien i Danmark forandres grundlæggende omkring 1970, hvor tilbagegang i den tunge industri og stigende internationalisering resulterer i omfattende udflytning og lukning af industrivirksomheder. Det er også i 1970’erne, at interessen for industribygninger som noget bevaringsværdigt opstår.