x

Ni kommuner skal bygge fremtidens institutioner

Pressemeddelelse 16. marts 2010

Hvordan skal fremtidens institutioner se ud? Med regeringens kvalitetsfond er der afsat 22 mia. kr. til medfinansiering af bl.a. daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Og nu har 9 kommuner fået tilskud til arkitektkonkurrencer, der skal inspirere til byggeri af fremtidens skoler, plejeboliger og daginstitutioner. Det sker med inspiration i tre helt nye modelprogrammer. Bag initiativet står Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania i samarbejde med KL.

For at understøtte og inspirere kommunernes lokale investeringer, er Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania gået sammen med KL om arbejdet med modelprogrammer for fremtidens institutioner. Modelprogrammerne indeholder den nyeste viden om brugernes behov for fysiske rammer, viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energi, indeklima, byggematerialer og totaløkonomi.

Modelprogrammerne kommer med konkrete bud på, hvordan udfordrin-gerne for fremtidens byggerier bedst imødekommes. 9 kommuner skal nu gennemføre arkitektkonkurrencer med udgangspunkt i modelprogrammerne. Projekterne får samlet en bevilling på 8,5 mio. kr. over to år.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen:

- Regeringen har med kvalitetsfonden afsat 22 mia. kr., der skal bruges til at løfte kommunernes investeringer i fx daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger til ældre. Jeg håber, de nye projekter, vil bidrage til, at kommunerne får fokus på omstillingsmuligheder, brugerinddragelse og samtænkning af serviceydelser og offentligt byggeri. Pædagogiske målsætninger og viden om trivsel og arbejdsvilkår forandrer sig hurtigt. De bygninger, der skal rumme de borgernære serviceydelser, skal selvfølgelig matche udviklingen.

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler:
- De tre modelprogrammer giver kommunerne gode redskaber til at kvalificere ombygning og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. De tager afsæt i den nyeste viden på området og har samtidig fokus på inddragelse af de enkelte brugere – de giver dermed det bedst mulige grundlag for at understøtte den bygningsmæssige brugbarhed, livskvaliteten for borgerne og de ansatte i fremtidens institutioner. Vi ser frem til resultatet af de kommende arkitektkonkurrencer.

Fakta

27 mio. kr. over 2 år til udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger

  • Som opfølgning på regeringens udspil til en kvalitetsreform for den offentlige sektor og som følge af kommuneaftalen om bl.a. anlægsøkonomi for 2009 til 2013, skal der investeres i renovering og nybyggeri af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Med regeringens kvalitetsfond er der afsat 22 mia. kr. til statslig medfinansiering i årene 2009-2018 
  • På den baggrund er regeringen og Realdania – i samarbejde med KL – gået sammen om udviklingsprojektet ”Institutioner For Fremtiden”, der sætter fokus på udvikling af daginstitutioner, fol-keskoler og plejeboliger. Regeringen og Realdania har tilsammen finansieret projektet med 27 mio. kr. i perioden 2009-2010, hvoraf de 9 vinderkommuner nu får bevilget 8,5 mio. kr. til at igangsætte arkitektkonkurrencer for de nye byggerier. Der er oprettet et sekretariat i Erhvervs- og Byggestyrelsen, som står for den daglige projektledelse og drift af projektet. 

Modelprogrammerne 

  • Der er udarbejdet modelprogrammer for henholdsvis daginstitutions-, folkeskole- og plejeboligområdet. Modelprogrammerne indeholder den nyeste viden om brugernes behov for fysiske ram-mer, viden om arkitektur og byggeri på områder som f.eks. energi, indeklima, trivsel m.v. samt viden om totaløkonomi Et vigtigt mål med modelprogrammerne er at forlade vanetænk-ningen og afdække nye metoder til problemløsning og planlægning – også i denne forbindelse er brugerinddragelse et vigtigt redskab. Modelprogrammerne er udviklet gennem en omfattende vidensopsamling herunder casestudier og referencegruppeinterviews for at sikre, at synspunkterne er blevet bredt belyst.
  • Modelprogrammerne er inspirationskataloger, der kan fungere som opslagsbog, checkliste og videnbase, når bygherrer skal planlægge og byggeprogrammere nye daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger, eller ved ombygning af allerede eksisterende bygninger 

De tre modelprogrammer kan fås på www.ebst.dk og www.realdania.dk

9 kommuner skal i gang med arkitektkonkurrencer

Som led i projektet er der udvalgt projekter i 9 kommuner, der får støtte til at gennemføre projektkonkurrencer, hvor modelprogrammerne anvendes 

  • På dagsinstitutionsområdet igangsættes projekter i Århus, Frederiksberg, Halsnæs, Varde, Helsingør 
  • På folkeskoleområdet igangsættes projekter i Faxe og Århus 
  • På plejeboligområdet igangsættes projekter i Aabenraa, Frederiksberg, Ikast-Brande, Vordingborg og Varde.

Fremadrettet forankring

  • Resultaterne af projekterne forankres efterfølgende, så modelprogrammer og viden fra arkitektkonkurrencerne fremover stilles til rådighed for kommuner og andre interesserede 
  • Forankringen skal bl.a. ske ved, at modelprogrammerne løbende videreudvikles og opdateres på baggrund af erfaringer med anvendelse til nyt byggeri og renovering.  Derudover vil erfaringer fra udviklingsprojektet og efterfølgende byggeri bl.a. blive anvendt fremadrettet i forhold til videreudvikling af byggepolitikken. 
  • Der samarbejdes og koordineres med KL, Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Socialministeriet og Servicestyrelsen, ligesom brugere, praktikere, relevante organisationer, forskere og eksperter har været inddraget i projektet.