x

Middelfart sænker energiforbruget med smart styring

Pressemeddelelse 15. juni 2012

Kan man gøre elregningen mindre og skåne miljøet med intelligent energistyring? Det vil 300 husejere i Middelfart i løbet af det næste år være med til at undersøge. En-familiehusene får nemlig installeret et it-system, der måler energiforbrug, og beboerne bliver vejledt om, hvordan de kan optimere forbruget. Forsøget sker i et samarbejde mellem Middelfart Kommune, Realdania, firmaet PassivSystems og Statens Byggeforskningsinstitut.

40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark stammer fra bygningsdrift. Mens kun 1 procent af alle bygninger er nybyggeri. Derfor er energirenovering den helt store udfordring, hvis alt el og varme i 2035 skal komme fra vedvarende energi – som det er regeringens målsætning. Der er allerede udviklet en række arkitektoniske og byggetekniske løsninger, som kan minimere energiforbruget i boliger.

Middelfart er én af de kommuner, som er længst fremme på området. Kommunen har gennemført flere energirenoveringer af både kommunale bygninger og private boliger.

Adfærdsændringer kan spare energi

Imidlertid mangler der viden om, hvordan og hvor meget brugernes egen adfærd påvirker energiforbruget. Pilotprojekter har vist, at man faktisk kan opnå store energibesparelser gennem adfærdsændringer og intelligent styring af energiforbruget.

Det er det, Middelfart Kommune sammen med Realdania nu vil afprøve ved at installere et intelligent it-styringssystem i 300 boliger – dels i et parcelhuskvarter i Middelfart og dels i landsbyen Føns. Systemet (engelske PassivSystems) skal løbende overvåge en-familiehusenes brug af varme og vand og styre forbruget ud fra dét samt ud fra vejrprognoser og andre relevante faktorer. Beboerne har derudover også mulighed for at få rådgivning fra energikonsulenter. Rådgivningen vil være baseret på analyser og måledata fra deres bolig.

Det er også målet i løbet af projektet at udvikle et digitalt rådgivningskoncept, der tager udgangspunkt i målingerne fra de 300 boliger. Via intelligent it og sociale medier guides beboerne til at optimere varme- og vandforbrug.

Forsøgsprocessen

Middelfart Kommune afholder et borgermøde, hvor man vil finde frem til de boliger, der skal deltage i forsøget. Herefter installeres måleudstyret i boligerne, og målingerne samles løbende i en central database. Statens Byggeforskningsinstitut evaluerer til slut resultaterne og følger i øvrigt løbende projektet.

Resultater og erfaringer kommunikeres efterfølgende til blandt andre boligejere, energiselskaber og relevante myndigheder. Det er blandt andet planen at afholde en konference om resultater og perspektiver ved projektet.     

CITATER

Steen Dahlstrøm, borgmester, Middelfart siger: ”Evnen til at få boligerne, og dermed byerne, til at gå længere på literen vil være en afgørende parameter for ikke blot grøn omstilling, men for borgernes bosætningsvalg. Så jeg ser store byplanperspektiver i dette projekt. Perspektiverne er der, og det glæder mig, at de lokale energiselskaber alle har meddelt, at de vil deltage i projektet.”

Hans Peter Svendler, direktør, Realdania siger: ”Vi er nødt til at tænke i nye baner, hvis vi skal reducere energiforbruget markant og omstille til vedvarende energi. Der er spændende perspektiver ved intelligent energistyring, og jeg ser meget frem til at se resultaterne af forsøget i Middelfart.”

Birger Hauge, PassivSystems siger: ”Der er tale om intelligente IT systemer, der støtter boligejeren til at få en lavere energiregning, bedre indeklima og større indsigt i, hvordan boligejeren kan få boligen til at gå længere går på literen.”

Göran Wilke, Exergi siger: ”PassivSystems har allerede opnået internationale priser, og nu skal det videreudvikles til danske forhold. Udviklings- og læringsperspektivet er enormt i Danmark, fordi vi allerede har rigtig mange energi- og bygningsdata, der kan kombineres med data fra PassivSystems.”

Ulrik Heilmann, adm. direktør, Bolius siger: ”Med projektet vil vi kunne yde en præcis energirådgivning til den enkelte boligejer. PassivSystems vil give chancen for at stille en fjerndiagnose ud fra analyserne af energidata i den enkelte bolig. Vel at mærke oven i den energibesparelse som systemet af sig selv giver gennem smart energistyring.”

FAKTA

Om PassivSystems

Systemet er udviklet i England. Det kan styre varmeanlæg og brugsvandsforsyning ud fra analyser af blandt andet de enkelte bygningers varmetab og brugsmønstre samt vejrprognoser. PassivSystems er allerede afprøvet i et større antal boliger i England. Systemet har givet besparelser på op til 23 procent. Resultatet skal dog ses i lyset af, at den engelske bygningsmasse generelt er af dårligere kvalitet end den danske. Derfor forventes besparelserne ikke at være helt så store i dansk sammenhæng.

Organisering

Energiforsøget er organiseret ved en styregruppe og en arbejdsgruppe med Middelfart Kommune som projektansvarlig. Desuden oprettes en følgegruppe, hvor Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og forskellige energiselskaber og brancheorganisationer deltager.

Følgende samarbejdspartnere indgår i arbejdsgruppen:

- Exergi, rådgivervirksomhed (daglig projektleder)

- Bolius (kommunikationsindsats)

- PassivSystems (levering og implementering er it-systemet)

- Statens Byggeforskningsinstitut (dokumentation og evaluering af projektet)

Økonomi

Projektet har et budget på 13,9 mio. kr. Middelfart kommune med partnere bidrager heraf med 3,9 mio. kr. og Realdania bidrager med 10 mio. kr.