x

Realdania afprøver ny arbejdsform, der samler forskellige aktører på tværs af interesser

Pressemeddelelse 28. oktober 2014

Som noget nyt har Realdania gennem det seneste år arbejdet systematisk med problemdrevet og dagsordensættende filantropi. Og det er også baggrunden for en ny arbejdsform – Collective Impact – der samler forskellige aktører på tværs af interesser med det formål at løfte et væsentligt samfundsansvar. Målet er at skabe varige løsninger på nogle af de store samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø.

Realdania arbejder problemdrevet med filantropi for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Det sker bl.a. gennem de mange projekter, som Realdania løbende støtter – projekter, som ofte bliver til på baggrund af eksempelvis kampagner, partnerskaber eller calls. Nu ønsker Realdania at afprøve en ny arbejdsform fra det man kunne kalde den filantropiske værktøjskasse, nemlig Collective Impact.

Collective Impact er en samarbejdsform, som er inspireret fra bl.a. meget ambitiøse amerikanske fondes og FN’s erfaringer med at samle centrale interessenter med det formål at skabe effekt gennem en kollektiv indsats.

Adm. direktør i Realdania Jesper Nygård siger: ”Realdania tilbyder at løfte et samfundsansvar på en ny måde. Det gør vi helt konkret ved at understøtte samarbejde og dialog mellem tværsektorielle interessenter for at udvikle nye løsninger på nogle af de store udfordringer, vores samfund står over for. Det handler om at få alle fakta på bordet og ændre på konventionerne for på den måde at bane vejen for løsningen af store komplekse problemstillinger. Ved at etablere tre Collective Impact-grupper afprøver Realdania denne nye arbejdsform, der giver en række centrale aktører mulighed for at sætte sig sammen på tværs af interesser og synspunkter og formulere langsigtede løsninger. Den slags arbejde kræver tålmodighed. Vi ved ikke, om det virker, men det er min forventning og mit håb, at Collective Impact bliver et nyttigt værktøj til at skabe varige forandring.”

Helt konkret stiller Realdania en arbejdsplatform til rådighed for tre Collective Impact-grupper, der får hver deres sekretariat, som skal understøtte arbejdet ved bl.a. at samle relevante data, der er et helt centralt element i Collective Impact-tanken. De to første grupper har netop sat sig om bordet for første gang: gruppen ”Det åbne land som dobbelt ressource” og gruppen ”Bygningsarven i landdistrikterne”. Senere på året følger den tredje gruppe ”Rummelighed for alle”.

Realdania sætter gennem sin filantropiske strategi fokus på fem programmer og 10 initiativer. De tre Collective Impact-grupper matcher tre af disse initiativer. På Realdanias hjemmeside www.realdania.dk kan man læse mere om initiativerne og en mere uddybende beskrivelse af udfordringer og mål.

Tre markante formænd er udpeget til at lede gruppernes arbejde, nemlig tidligere formand for Natur- og Landbrugskommissionen Jørn Jespersen som formand for gruppen for ”Det åbne land som dobbelt ressource”, fhv. stadsarkitekt i Aarhus Gøsta Knudsen som formand for gruppen ”Bygningsarven i landdistrikterne” og tidligere formand for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad som formand for gruppen ”Rummelighed for alle”.

Realdania har foreløbig sikret driften af de tre sekretariater for Collective Impact-grupperne i en to-årig periode. Inden udløbet af den periode vil de foreløbige resultater blive evalueret og efterfølgende vil indsatserne i de enkelte grupper, hvis der er behov for det, blive skærpet gennem en tæt dialog.

Der findes ingen opskrift på, hvordan man løser komplekse samfundsproblemer. Hvert problem er unikt og har sine interessenter, faktorer og hensyn. Ambitionen i Realdanias filantropiske strategi om at arbejde problemdrevet og dagsordensættende for derigennem at bidrage til løsning af store samfundsudfordringer inden for det byggede miljø skærper kravet til brede samarbejder. Problemstillinger som f.eks. det at skabe en positiv fremtid for yderområderne er så komplekse, at man skal angribe dem fra mange forskellige vinkler og i samarbejder med mange aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. Inden for den internationale filantropi kaldes denne tilgang til at løse problemer på for Collective Impact – eller på dansk: kollektiv effekt.

Collective Impact handler grundlæggende om at løse problemer i fællesskab. Kollektiv effekt er det, der kan opstå, når aktører fra flere sektorer går sammen i tætte, gensidigt forpligtende samarbejder om at løse samme problem. Alene det at skabe en fælles agenda, hvor alle arbejder mod det samme mål, er en stor udfordring, når det handler om komplekse problemer. Men lykkes det, har man til gengæld unikke muligheder for at løse opgaver på en måde, som slår rod på mange niveauer i samfundet på én gang.

Der er ingen lette eller umiddelbare løsninger. Så var de jo fundet allerede. Det er således udfordringer, hvor man ofte på forhånd ikke kan forudsige, hvad der er løsningen, eller hvordan man når frem til den. Potentialet til at skabe store, positive effekter er dog så meget desto større, og samtidig giver det resultater, som den enkelte aktør aldrig ville kunne opnå ved egen indsats.

I arbejdet med Collective Impact er særligt fem faktorer vigtige for samarbejdet:

 1. Fælles agenda
  Alle aktører skal have en fælles vision for den forandring, de vil skabe. Og derudover også en fælles forståelse for, hvad der er problemet samt koordinering af metoder til at løse det.
 2. Fælles målemetoder
  Der skal være fælles dataindsamling og monitorering på tværs af alle aktører med henblik på at skabe fælles engagement og ansvarlighed.
 3. Gensidigt forpligtende aktiviteter
  Selvom aktørerne leverer forskellige bidrag, skal de være koordinerede gennem en fælles handlingsplan.
 4. Hyppig og åben kommunikation
  Der skal være hyppig og åben kommunikation på tværs af de mange aktører for at skabe tillid, sikre fælles mål og gensidig motivation.
 5. Support-organisation
  For at skabe kollektiv effekt bør der være en separat organisation – et sekretariat – med ansatte, der besidder de nødvendige kompetencer til at fungere som sekretariat for alle indsatser og koordinere de forskellige medvirkende aktører.

De tre Collective Impact-grupper består af følgende interessenter:

Det åbne land som dobbelt ressource
Dansk Ornitologisk Forening
KL
Landbrug og Fødevarer
Friluftsrådet
Økologisk Landsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Skovforening
DGI
Danmarks Jægerforbund
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund
Realdania

Bygningsarven i landdistrikterne
Byfo
Erhvervsstyrelsen
Foreningen Bevaringsværdige Bygninger  
DGI
KTC – Kommunalteknisk Chefforening
KL
Kulturstyrelsen
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Naturstyrelsen
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Realdania

Rummelighed for alle
Danske Handicaporganisationer
Københavns Kommune
KL
Landsforeningen LEV
Rådet for Etniske Minoriteter
Rådet for Socialt Udsatte
Realdania
Social- og Indenrigsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet