x

Årsregnskabsmeddelelse 2014

Pressemeddelelse 11. marts 2015

Årets resultat på 1,6 mia. kr. anses for tilfredsstillende.

Årets resultat er i væsentlig grad skabt af resultatet af investeringsaktiviteterne på 3,1 mia. kr., udgiftsførte uddelinger på 0,8 mia. kr. samt en skatteudgift på 0,6 mia. kr.  Investeringsresultatet kan væsentligst henføres til afkast af aktieporteføljen, som alene gav et afkast på 2,9 mia. kr. Aktieporteføljen gav i 2013 ligeledes et positivt afkast på knap 3 mia. kr.

Set i lyset af et vanskeligt år på aktiemarkederne med betydelige prisudsving, usædvanligt store forskelle i årets afkast mellem de enkelte aktiemarkeder samt de historisk lave renteniveauer anses året resultat for tilfredsstillende.

De kommercielle investeringsaktiver på i alt 21,3 mia. kr. var ved årets udgang placeret i 77 porteføljer mod 70 porteføljer året før. Årets resultat af investe­ringsaktiviteterne svarer til et afkast på 15,9% mod et afkast på 16,3% året før.

Formuens markedsrisiko er blevet mere end halveret i den seneste femårs periode, hvilket afspejler Realdanias risikopolitik.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 20,7 mia. kr. ultimo 2014, mens antallet af igangværende projekter blev forøget fra 664 ved årets begyndelse til 684 ved udgangen af året. I 2014 er der afsluttet i alt 241 projekter.

Realdania vedtog i efteråret 2013 en ny filantropisk strategi, hvor målsætningen er - sammen med andre - at initiere og gennemføre aktiviteter og projekter, der er dagsordensættende og viser nye løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Siden den aktuelle filantropiske strategi blev vedtaget, har Realdania videreudviklet sit strategiske fokus for i højere grad at kunne skabe samfundsmæssige effekter. Det strategiske virkefelt er fokuseret med 5 programområder og 10 underliggende initiativer.

De samlede filantropiske aktiviteter i året udgjorde 939 mio. kr. De bestod af det filantropiske resultat før skat på en udgift på 910 mio. kr. tillagt det filantropiske investeringselement af årets bevillinger på 29 mio. kr. Aktiviteterne var på 903 mio. kr. i 2013. 

Årets udgiftsførte skat udgjorde 572 mio. kr. mod en skatteudgift på 496 mio. kr. i 2013.

Det realiserede overskud før uddelinger, kursreguleringer og skat udgjorde 739 mio. kr. Det var på 484 mio. kr. i 2013. Ved regnskabsaflæggelsen for 2013 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2014 før uddelinger, kursreguleringer og skat på knap 500 mio. kr. Merindtjeningen skyldes primært større udbytteindtægter end forventet.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 1.562 mio. kr. efter skat. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør herefter 20.116 mio. kr.

Der har ikke været ændringer i sammensætningen i bestyrelse eller i direktion i 2014. Direktør Hans Peter Svendler har dog i november 2014 sagt sin stilling op med henblik på fratrædelse i sidste halvdel af 2015. 

Forventninger til 2015

Den økonomiske udvikling i Realdania-koncernen afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursud­viklingen på de finansielle markeder og – i mindre målestok – af markedsudviklingen for fast ejendom. Forventningerne til årets resultat er baseret på fortsat vækst i global økonomi og lave renteniveauer. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af de økonomiske og geopolitiske forhold.

Baseret på beregninger for gennemsnitsafkast forventer Realdania at opnå et resultat efter skat og uddelinger i intervallet 300-400 mio. kr. i 2015, hvilket er lavere end det opnåede resultat i 2014, der var påvirket af gunstig kursudvikling på Realdanias investeringsportefølje.

I 2015 forventes et uddelingsniveau i størrelsesorden 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end i 2014, er baseret på ændrede forventninger til den langsigtede uddelingskapacitet bl.a. pga. det historisk lave renteniveau og øget skattebetaling. Det er vores vurdering, at den filantropiske indsats fortsat vil skabe en betydelig effekt som følge af den nye målrettede filantropiske strategi.

I 2015 vil bestyrelsen have fokus på udvikling af Realdania som forening og herunder særligt på medlemsaktiviteter, som forventes at udmønte sig i en ny foreningsstrategi i slutningen af året. Det arbejde, som bestyrelsen igangsatte i 2014 vedrørende en ny investeringsstrategi, herunder best practise vedrørende risikohåndteringen, forventes afsluttet senest i slutningen af 2015.

Realdania har siden 2013 fulgt anbefalingerne for god selskabsledelse og vil fra 2015 tillige forholde sig til de anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde, som Komiteen for god fondsledelse for nylig har udsendt, og hvor de erhvervsdrivende fonde skal forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2015.

Realdanias adm. direktør Jesper Nygård siger om årsregnskabet:

”Det har været et godt år for Realdania med et tilfredsstillende resultat. Især når man tænker på, at det har været et vanskeligt år på aktiemarkederne med store prisudsving og store forskelle i afkastet mellem de forskellige aktiemarkeder. Vores forventning til det kommende år er – baseret på beregninger for vores gennemsnitlige afkast – at vi får et lavere afkast end i 2014, hvor vi har haft en meget gunstig kursudvikling.”

”Med vores nye filantropiske strategi sætter vi endnu mere fokus på at medvirke til at løse vigtige samfundsmæssige problemer – sammen med andre parter. Vi forventer næste år at kunne uddele i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. til filantropiske aktiviteter. Ved dette års slutning havde Realdania i alt 684 projekter i gang. Siden foreningens start i 2000 har vi støttet flere end 2.700 projekter for mere end 15,5 mia. kr. og derudover betalt mere end 3,5 mia. kr. i skat.”