x

Realdanias årsregnskabsmeddelelse 2015

Pressemeddelelse 10. marts 2016

Årets resultat på 659 mio. kr. var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast på 1.791 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 761 mio. kr. samt en skatteudgift på 238 mio. kr.

Realdanias afkast af investeringsformuen i 2015 anses for tilfredsstillende set i lyset af et år på aktiemarkederne med betydelige forskelle i afkast inden for året og mellem de enkelte aktiemarkeder samt fortsat historisk lave renteniveauer.

 

Udviklingen i investeringsafkastet i forhold til investeringsformuens markedsrisiko er tilfredsstillende set over en femårig periode. Perioden har været præget af betydelige udsving på de finansielle markeder, om end årsafkastene de senere år har ligget forholdsvis stabilt. Investeringsformuens markedsrisiko var ved indgangen til 2015 omtrent halveret i forhold til den seneste femårs periode, hvilket primært kan henføres til Realdanias risikopolitik, som har medført en lavere aktieandel og en større risikospredning af investeringsformuen. I løbet af 2015 steg markedsrisikoen markant især på aktiemarkederne, hvilket også blev afspejlet i investeringsformuens markedsrisiko. Mod slutningen af året var markedsrisikoen reduceret, men dog på et noget højere niveau end ved årets begyndelse.

 

Realdanias bestyrelse har i slutningen af 2015 truffet beslutning om en ny investeringsstrategi, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Strategien skaber rammerne for en opdateret tilgang til investering, hvor beslutninger i endnu højere grad træffes på baggrund af grundige analyser og med klare mål og rammer for værdiskabelsen.

 

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 21,5 mia. kr. ultimo 2015, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 694 ved udgangen af året, mod 684 året før. I 2015 er der afsluttet i alt 222 projekter.

 

Realdania har i 2015 fortsat implementeringen af den filantropiske strategi, der blev vedtaget i august 2013, og dermed sat yderligere fokus på at arbejde problemdrevet og dagsordensættende med filantropi. Det er således ambitionen, i et samarbejde med andre, at fungere som forandringsagent – som katalysator – for løsning af samfundsmæssige udfordringer inden for det byggede miljø. Realdania arbejder fortsat med klassisk og strategisk filantropi, hvilket betyder, at Realdania også fortsat støtter projekter baseret på relevante ansøgninger, ligesom Realdania fortsat i samarbejde med ansøgere vil have fokus på at kvalificere projekter. Det strategiske virkefelt er fokuseret med fem programområder, som er beskrevet i årsrapporten under afsnittet ”Filantropi”. 

De samlede filantropiske bevillinger i året udgjorde 795 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 761 mio. kr. I 2014 udgjorde bevillingerne 867 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 838 mio. kr.  

 

Årets udgiftsførte skat udgjorde 238 mio. kr. mod en skatteudgift på 572 mio. kr. i 2014.

 

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et overskud på 663 mio. kr. efter skat. Det var på 1.565 mio. kr. i 2014. Ved regnskabsaflæggelsen for 2014 blev der udtrykt forventning om et overskud i 2015 efter skat og uddelinger i intervallet 300 – 400 mio. kr. Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør herefter 20.780 mio. kr.

 

Realdania har i 2015 udarbejdet den første egentlige foreningsstrategi i foreningens historie. Strategien er blevet til som følge af, at Realdania ønsker at synliggøre og udvikle Realdania som en medlemsforening. Der henvises til afsnittet ”Forening” i årsrapporten.

 

Der har ikke været ændringer i sammensætningen i bestyrelsen i 2015. Som meddelt i årsrapporten for 2014, havde filantropidirektør (CPO) Hans Peter Svendler opsagt sin stilling i november 2014 og fratrådte i efteråret 2015. Anne Skovbro er tiltrådt som ny filantropidirektør (CPO). Endvidere er Peter Johansen indtrådt som investeringsdirektør (CIO), således at direktionen er udvidet fra to til tre medlemmer.

 

 

Forventninger til 2016

Den økonomiske udvikling i Realdania afhænger i lighed med tidligere år i væsentligt omfang af kursud­viklingen på de finansielle markeder og – i mindre målestok – af markedsudviklingen for fast ejendom. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger af de økonomiske og geopolitiske forhold.

 

De første to måneder af 2016 har været præget af betydelige udsving på de finansielle markeder, hvilket har medført, at Realdanias investeringsafkast er påvirket negativt i størrelsesorden 0,8 mia. kr.

 

Forventningerne til årets resultat er baseret på svagt faldende vækst i global økonomi og fortsat lave renteniveauer og under hensyntagen til det faktiske investeringsafkast i januar og februar 2016.

 

I 2016 forventes et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Dette niveau, der er lavere end niveauet i 2015, er baseret på en generel forventning om en fremtidig lavere uddelingskapacitet, blandt andet som følge af det historisk lave renteniveau og en øget skattebetaling.

 

Med udgangspunkt i beregninger for gennemsnitsafkast forventer Realdania samlet set i 2016 et mindre underskud efter skat og uddelinger.

 

I 2016 vil bestyrelsen fortsat have fokus på udvikling af Realdania som forening, herunder på medlemsaktiviteter.

 

Ligeledes vil der være fokus på implementering af ny investeringsstrategi.