x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2021 med et overskud på 3.084 mio. kr.

Nøgletal og resume fra Realdania årsrapport 2021

  • Årets resultat: 3.084 mio. kr. (2020: 1.060 mio. kr.)
  • Årets uddelinger 1.000 mio. kr. (2020: 921 mio. kr.)
  • Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser: 27.393,5 mio. kr. (2020: 24.384,5 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 27.979 mio. kr. (2020: 24.518 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 26.515 mio. kr. (2020: 25.923 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 12.177 mio. kr. (2019: 11.562)

Årets resultat blev et overskud på 3.084 mio. kr. efter skat og overstiger markant de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2020. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Resultatet var i væsentlig grad skabt af et investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 4.684 mio. kr., bevilgede uddelinger i året på 1.036 mio. kr. samt en skatteudgift på 546 mio. kr.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2020 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2021 i niveauet 0-100 mio. kr. baseret på estimater for gennemsnitsafkast for året. Det større overskud skyldes primært et væsentligt bedre investeringsafkast end forventet ved regnskabsaflæggelsen sidste år. Udgiftsførte nye uddelinger i året udgør 1.036 mio. kr., hvor der var forventning om et uddelingsniveau på 500-600 mio. kr.

Egenkapitalen eksklusive minoritetsinteresser (Realdanias andel) udgør 27.394 mio. kr. ved udgangen af 2021. Den samlede egenkapital udgør 27.517 mio. kr.


Den kommercielle investeringsformue gav i 2021 et samlet afkast på 4.684 mio. kr. svarende til 19,4%. Afkastet blev primært drevet af kursstigninger inden for hovedaktivklasserne Equities og Private Equity. 2021 viste sig som et år, hvor de globale aktiemarkeder fortsatte den optur, som også prægede den sidste del af 2020. Den positive udvikling kan dels tilskrives fortsat økonomisk vækst blandt virksomhederne, dels at markederne gennem året fokuserede på, at de økonomiske og samfundsmæssige påvirkninger forårsaget af COVID-19 gradvist aftog. Den positive markedsudvikling resulterede i et højt afkast af investeringsaktiviteterne, og afkastet overstiger markant det oprindeligt forventede investeringsafkast for året. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 10,3% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko er meget tilfredsstillende.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk i kr. pr. den 31. december 2021 var højere end ved årets start. Den øgede markedsværdi af den kommercielle investeringsformue øger markedsrisikoen opgjort i kr., men omvendt er markedsrisikoen i % reduceret dels som følge af den taktiske aktivallokering, dels grundet lavere markedsrisiko som følge af den stabile markedsudvikling i 2021. Realdania har fortsat fokus på spredning af markedsrisiko på tværs af aktivklasser, markeder og sektorer for derigennem at sikre robusthed i den kommercielle investeringsformue og derved øget beskyttelse af egenkapitalen.

Som en del af implementeringen af Investeringsstrategi 2020-2026 introducerede Realdania i 2020 hovedaktivklassen Mission Related Investments (MRI). MRI har til formål at understøtte Realdanias filantropiske mission og samtidig skabe et markedslignende finansielt afkast. MRI kan udvikle den konventionelle investeringstilgang og kan skabe grundlag for at aktivere et uudnyttet potentiale til at indfri missionen via de kommercielle investeringer. Mens der i 2020 blev foretaget de første investeringer inden for finansiering af energirenoveringer i det byggede miljø, er der i 2021 foretaget yderligere investeringer i forskellige typer af mandater.

Realdanias bestyrelse traf i december 2020 beslutning om en ny foreningsstrategi for perioden 2021-2028. Foreningsstrategien trådte i kraft den 1. januar 2021 og tager udgangspunkt i Grundlaget for Realdanias virke og understøtter, at Realdania er en filantropisk forening med et repræsentativt demokrati, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Konkret er der i foreningsstrategien tre strategiske mål, der sætter retning for arbejdet med medlemmerne og foreningsdemokratiet: et mål om at styrke og fremtidssikre foreningens mangfoldige medlemsskare med interesse for det byggede miljø, et mål om at styrke relationen til og engagementet hos flere medlemmer samt et mål om at øge kendskabet til Realdania som filantropisk forening.

I 2021 rekrutterede Realdania 11.579 nye medlemmer hovedsageligt på baggrund af proaktive og målrettede hvervekampagner i årets løb med fokus på at rekruttere bredt i hele landet samt på at rekruttere yngre medlemmer. Medlemsindsatsen har i 2021 budt på digitale arrangementer i første halvår grundet COVID-19-situationen, mens det i årets anden halvdel blev muligt også at afholde fysiske arrangementer. Der var igen i 2021 fokus på at give medlemmerne indblik i og viden om Realdanias filantropiske arbejde, hvilket blev understøttet af en lang række medlemsarrangementer.

2021 var et år præget af stor interesse for Realdanias valgmøder. Der blev i foråret grundet den aktuelle COVID-19-situation for første gang i foreningens historie gennemført skriftlige valg i tre geografiske valggrupper. De tre valg var udskudt fra 2020 ligeledes grundet COVID-19-situationen. I efteråret blev der gennemført fysiske valgmøder i to faglige valggrupper og i to geografiske valggrupper. Ved det ene geografiske valgmøde var der på opfordring fra repræsentantskabet for første gang mulighed for simultan deltagelse fra to lokationer. Der blev valgt i alt 44 medlemmer til repræsentantskabet, hvoraf 16 var nyvalg, og 28 var genvalg.

Realdanias filantropiske indsats har igen i 2021 haft fokus på at skabe samfundsmæssig effekt og øget livskvalitet gennem det filantropiske virke. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejdsformer og partnerskaber, der i højere og højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede. Partnerskaberne fordeler sig på mange forskellige interessenter, f.eks. forskningsinstitutioner, statslige styrelser, fonde, kommuner og private virksomheder. At understøtte en bæredygtig udvikling i bred forstand har i 2021 fyldt meget i de nye filantropiske indsatser. Realdania har som samfundsaktør også i 2021 bidraget til afbødning af COVID-19-situationen, idet Realdanias særlige COVID-19-indsats, som blev lanceret i foråret 2020, blev udmøntet i en lang række konkrete bevillinger. Indsatsen har haft fokus på både at hjælpe aktive og tidligere Realdania-støttede projekter gennem krisen og på at bidrage til at sikre primært klimamæssig bæredygtighed i de mange byggeprojekter, der i såvel den kommunale som i den almene sektor er igangsat for at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-situationen. Realdania har i arbejdet været inspireret af FN-tilgangen Build Back Better, altså at krisen anvendes som afsæt til at bygge og renovere mere bæredygtigt og i højere kvalitet end før krisen.

Nye filantropiske bevillinger i året udgjorde 1.071 mio. kr., hvoraf 1.036 mio. kr. er udgiftsført i resultatopgørelsen. Herudover har der været bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger, som er indtægtsført i året, og Realdanias samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter kan opsummeres som nedenfor.
Bortfald dækker over en tilbageførsel af tidligere års bevilgede uddelinger, som f.eks. foretages, når et projekt er afsluttet, og der henstår et restbeløb på projektet, eller hvis en bevillingsmodtager f.eks. meddeler, at et projekt mod forventning alligevel ikke realiseres.

Årets høje uddelingsniveau er, udover at støtte en lang række små såvel som store projekter rundt om i landet, også blevet anvendt til at fremtidssikre centrale filantropiske aktiviteter, f.eks. Videncentret Bolius. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 26,5 mia. kr. ultimo 2021, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 982 ved udgangen af året mod 1.074 året før. I 2021 er der afsluttet i alt 361 projekter.

 
Uddelinger, mio. 2021 2020
Årets uddelinger 1.000 921
Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 71 75
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 1.071 996
Heraf investeringselement -35 -56
Uddelinger, udgiftsført 1.036 940
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger, indtægtsført -11 -341
Udgiftsført, netto 1.025 599

Filantropisk aftryk, mio. kr. 2021 2020
Filantropiske uddelinger 1.000 921
Nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 71 75
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 1.071 996
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger -11 -341
Netto 1.060 655

Igangværende filantropiske aktiviteter og nøgletal ultimo    
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, brutto
(Realdania og øvrige aktører)
26.515 25.923
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, netto
(Realdanias andel)
12.177 11.562

filantropiske aktiviteter 2021 2020
Værdi af filantropiske ejendomsinvesteringer – markedsværdi* 3.110 3.013
Værdi af investeringer i arealudviklingsprojekter, nettokostpris – Arealudvikling ApS 508 621
Mission Related Investments – markedsværdi 489 48

* Består af investeringsejendomme i Realdania By & Byg samt Realdanias andel af indre værdi af Arena CPHX og Bispebjerg Bakke


Det samlede filantropiske aftryk i 2021 kan opsummeres som ovenfor.

I bestyrelsen fratrådte formand Michael Brockenhuus-Schack og Helle Søholt. De blev afløst af Lars Hvidtfeldt og Kristine Leth Juul som medlemmer af bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde, anden del, i august. På samme møde var der genvalg til Lars Krarup som medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Lars Krarup som ny formand og Majken Schultz som næstformand (genvalg). På repræsentantskabets efterårsmøde i oktober fratrådte Peter Høltermand som særlig sagkyndigt medlem af bestyrelsen og blev afløst af Niels-Ulrik Mousten. Der har ikke været ændringer i direktionen.

Årets aktiviteter og regnskabsresultat er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.