x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2019 med et resultat på 1.222 mio. kr.

Nøgletal fra Realdania årsrapport 2019

  • Årets resultat: 1.222 mio. kr. (2018: -614 mio. kr.)
  • Uddelinger 1.237 mio. kr. (2018: 533 mio. kr.)
  • Egenkapital: 23.189 mio. kr. (2018: 21.955 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 23.494 mio. kr. (2018: 21.444 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 25.659 mio. kr. (2018: 23.400 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 11.409 mio. kr. (2018: 11.157)

Årets resultat blev et overskud på 1.222 mio. kr. efter skat og overstiger de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2018. Årets resultat var i væsentlig grad påvirket af et investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 2.894 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 1.237 mio. kr. samt en skatteudgift på 415 mio. kr.

Den kommercielle investeringsformue gav i 2019 et samlet afkast på 2.894 mio. kr. svarende til 13,8%. Afkastet blev primært drevet af kursstigninger på risikofyldte aktiver, navnlig inden for hovedaktivklasserne Equities og Private Equity, og det samlede afkast overstiger det oprindeligt forventede investeringsafkast for året. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,7% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko er tilfredsstillende.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk pr. den 31. december 2019 var højere end ved årets start. Den primære årsag til dette er overgangen til et nyt risikosystem, som dels estimerer markedsrisikoen ud fra en længere historisk periode og således indregner markedsrisikoen under tidligere markedskriser, dels sammensætter markedsrisikoen ud fra mere nuancerede risikoparametre, særligt for så vidt angår de mindre omsættelige hovedaktivklasser Private Equity, Alternative Investments og Real Estate.2018 var igen præget af stor interesse for Realdanias valgmøder. Der blev afholdt fire valgmøder med over 2.000 deltagere. Der blev valgt 26 medlemmer til repræsentantskabet, hvoraf otte var nyvalg, og 18 var genvalg.

Realdanias Foreningsstrategi 2016-2020 understøtter ambitionen om at synliggøre og udvikle Realdania som en medlemsbaseret filantropisk forening. I 2018 rekrutterede Realdania godt 10.000 nye medlemmer hovedsageligt på baggrund af udvikling og implementering af flere digitale synligheds- og rekrutteringskampagner. Der var i 2018 fokus på at give medlemmerne indblik i og viden om Realdanias filantropiske arbejde, og indsatsen blev understøttet af en række større medlemsarrangementer.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,4 mia. kr. ultimo 2018, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 726 ved udgangen af året mod 623 året før. I 2018 er der afsluttet i alt 203 projekter.

Realdanias Filantropistrategi 2018-2021 blev vedtaget af bestyrelsen i december 2017, og implementeringen blev påbegyndt i januar 2018. Realdanias filantropiske indsats i 2018 har samlet set været problemdrevet og dagsordensættende og fokuseret gennem seks filantropiske mål. Dette er udmøntet i filantropiske projekter, kampagner m.v. Nogle projekter er bevilget støtte på baggrund af en vurdering af de indkomne ansøgninger, mens andre tager afsæt i Realdanias tilgang, hvor ny viden, rådgivningsmæssig support og forpligtende partnerskaber går hånd i hånd med den økonomiske støtte med henblik på at skabe større værdi og langsigtet forandring.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 552 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 533 mio. kr. netto. Brutto er der i året udgiftsført 563 mio. kr. og tilbageført uddelinger fra tidligere år med 30 mio. kr. I 2017 udgjorde bevillingerne 1.012 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 985 mio. kr. netto.

Årets regnskabsmæssige skat udgjorde en indtægt på 204 mio. kr. mod en udgift på 383 mio. kr. i 2017.

Samlet set blev Realdanias andel af det samlede koncernresultat et underskud på 614 mio. kr. efter skat. Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2018 i niveauet 100-300 mio. kr. Afvigelsen i det faktiske årsresultat i forhold til det forventede resultat skyldes det negative investeringsafkast, hvor der var forventet et positivt investeringsafkast for året. Årets uddelinger på 533 mio. kr. var på niveau med det forventede uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Niveauet og udviklingen i andre driftsindtægter og -udgifter, udgifter til personale og administration samt udgifter til medlemsaktiviteter var som forventet. Samlet set lever årets resultat ikke op til forventningerne udmeldt ved regnskabsaflæggelsen for 2017. Resultatet skal som nævnt ses i lyset af udviklingen på de finansielle markeder.

Egenkapitalen ekskl. minoritetsinteresser udgør 21.955 mio. kr. ved udgangen af 2018.

Der har ikke været ændringer i sammensætningen af bestyrelsen i 2018. I direktionen fratrådte Anne Skovbro stillingen som filantropidirektør i august og blev erstattet af Nina Kovsted Helk, der tiltrådte som filantropidirektør den 1. december 2018.

Realdania styrkede i 2018 foreningens arbejde med samfundsansvar yderligere gennem en række konkrete initiativer tæt på Realdanias kerneaktiviteter, dvs. i sammenhænge, hvor Realdania bidrager med filantropiske aktiviteter, er bygherre, driftsherre eller investor samt i det daglige arbejde. Realdania vedtog ultimo 2018 en handlingsplan for arbejdet med samfundsansvar i 2019-2021.