x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2019 med et resultat på 1.222 mio. kr.

Nøgletal fra Realdania årsrapport 2019

  • Årets resultat: 1.222 mio. kr. (2018: -614 mio. kr.)
  • Uddelinger 1.237 mio. kr. (2018: 533 mio. kr.)
  • Egenkapital: 23.189 mio. kr. (2018: 21.955 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 23.494 mio. kr. (2018: 21.444 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 25.659 mio. kr. (2018: 23.400 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 11.409 mio. kr. (2018: 11.157)

Årets resultat blev et overskud på 1.222 mio. kr. efter skat og overstiger de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2018. Årets resul­tat var i væsentlig grad påvirket af et investerings­afkast af den kommercielle investeringsformue på 2.894 mio. kr., udgiftsførte uddelinger på 1.237 mio. kr. samt en skatteudgift på 415 mio. kr.

Den kommercielle investeringsformue gav i 2019 et samlet afkast på 2.894 mio. kr. svarende til 13,8%. Afkastet blev primært drevet af kursstigninger på risikofyldte aktiver, navnlig inden for hovedaktiv­klasserne Equities og Private Equity, og det samlede afkast overstiger det oprindeligt forventede investe­ringsafkast for året. Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,7% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investerings­ formues markedsrisiko er tilfredsstillende.

Den kommercielle investeringsformues markeds­risiko opgjort ved Value­at­Risk pr. den 31. december 2019 var højere end ved årets start. Den primære årsag til dette er overgangen til et nyt risikosystem, som dels estimerer markedsrisikoen ud fra en længere historisk periode og således indregner markedsrisikoen under tidligere markedskriser, dels sammensætter markedsrisikoen ud fra mere nuan­cerede risikoparametre, særligt for så vidt angår de mindre omsættelige hovedaktivklasser Private Equity, Alternative Investments og Real Estate.Realdanias bestyrelse traf i december 2019 beslutning om en ny investeringsstrategi for den kommercielle investeringsformue. Strategien fast­holder de overordnede mål og rammer og bygger således videre på den seneste strategi. Det gælder også rammen for den maksimale markedsrisiko, som investeringsformuen kan påtage sig, og som vi kalder Realdanias strategiske risikotolerance. Den udtrykker den forventede langsigtede markeds­risiko, hvis investeringsformuen udelukkende var investeret i globale aktier (MSCI World).

Den nye investeringsstrategi trådte i kraft den 1. januar 2020 og udløber ultimo 2026. Strategien tager udgangspunkt i anerkendt markedspraksis og skaber rammerne for en risikotilgang til inve­steringerne, hvor investeringsbeslutningerne hviler på et solidt datafundament og underbygges af faste processer og grundige analyser af investe­ringernes risikoprofil og med klare mål og rammer for værdiskabelsen. Den nye investeringsstrategi indeholder en række nye initiativer om blandt andet missionsrettede investeringer og sigter desuden mod gradvist øget bæredygtighed med nye tiltag vedrørende ansvarlige investeringer.
 
Realdanias Foreningsstrategi 2016­2020 under­støtter ambitionen om at synliggøre og udvikle Realdania som en medlemsbaseret filantropisk forening. 2019 var igen præget af stor interesse for Realdanias valgmøder. Der blev afholdt fire valg­møder med i alt godt 1.500 deltagere. Der blev valgt 25 medlemmer til repræsentantskabet, hvoraf fire var nyvalg, og 21 var genvalg.

I 2019 rekrutterede Realdania knap 13.000 nye med­lemmer hovedsageligt på baggrund af udvikling og implementering af flere digitale synligheds-­ og rekrutteringskampagner. Der var i 2019 fokus på at give medlemmerne indblik i og viden om Realdanias filantropiske arbejde, og indsatsen blev understøttet af en række større medlemsarrangementer.

Realdanias nuværende foreningsstrategi blev i 2019 evalueret ved ekstern bistand, og der er igangsat en proces for udarbejdelse af foreningsstrategien for den kommende strategiperiode 2021­2028.

Realdanias filantropiske indsats i 2019 har samlet set været problemdrevet og dagsordensættende og fokuseret gennem seks filantropiske mål. Det er udmøntet i filantropiske projekter, kampagner m.v. Nogle projekter er bevilget støtte på baggrund af en vurdering af de indkomne ansøgninger, mens andre tager afsæt i Realdanias tilgang, hvor ny viden, rådgivningsmæssig support og forpligtende partnerskaber går hånd i hånd med den økono­miske støtte med henblik på at skabe større værdi og langsigtet forandring.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 25,7 mia. kr. ultimo 2019, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 825 ved udgangen af året mod 726 året før. I 2019 er der afsluttet i alt 203 projekter.

De filantropiske bevillinger i året udgjorde 1.279 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 1.237 mio. kr. netto. I 2018 udgjorde bevillingerne 552 mio. kr., hvoraf udgiftsførte uddelinger udgjorde 533 mio. kr. netto. Årets udgiftsførte uddelinger er det tredje­ største uddelingsår i Realdanias historie, kun over­gået af 2006 og 2007.

Realdanias Filantropistrategi 2018­-2024 blev ved­taget af bestyrelsen i december 2017, og implemen­teringen blev påbegyndt i januar 2018. Strategiperi­oden blev i 2019 forlænget til 2024.

Årets udgiftsførte skat udgjorde 415 mio. kr. mod en regnskabsmæssig indtægtsført skat på 204 mio. kr. i 2018.