x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2022 med et underskud på 1.786 mio. kr. efter skat.

Nøgletal og resume fra Realdania årsrapport 2022

  • Årets resultat: -1.786 mio. kr. (2021: 3.084 mio. kr.)
  • Årets uddelinger: 1.148 mio. kr. (2021: 1.000 mio. kr.)
  • Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser: 25.627,3 mio. kr. (2021: 27.393,5 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 25.062 mio. kr. (2021: 27.979 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 23.640 mio. kr. (2021: 26.515 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 9.177 mio. kr. (2021: 12.177)

Årets resultat blev et underskud på 1.786 mio. kr. efter skat. Et negativt resultat er naturligvis ikke tilfredsstillende, og resultatet er også væsentlig mindre end de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2021. Resultatet var i væsentlig grad skabt af et negativt investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 1.821 mio. kr., udgiftsførte nye uddelinger i året på 1.148 mio. kr., indtægtsført bortfald af tidligere års uddelinger på 553 mio. kr. samt en regnskabsmæssig indtægt vedrørende skat på 566 mio. kr. 

Ved regnskabsaflæggelsen for 2021 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2022 i niveauet 200 mio. kr. baseret på estimater for gennemsnitsafkast for året. Forskellen i forhold til det faktiske resultat skyldes primært et negativt investeringsafkast i året, hvor der var forventet et positivt investeringsafkast ved regnskabsaflæggelsen sidste år. Trods det negative investeringsafkast vurderes afkastet (-6,6%) som tilfredsstillende under hensyntagen til udviklingen på de finansielle markeder i 2022 oven på geopolitiske udfordringer, især relateret til Ukraine. 

Egenkapitalen eksklusive minoritetsinteresser (Realdanias andel) udgør 25.627 mio. kr. ved udgangen af 2022. Den samlede egenkapital udgør 25.751 mio. kr.


Den kommercielle investeringsformue gav i 2022 et samlet afkast på -1.821 mio. kr. svarende til -6,6%. Afkastet blev primært drevet af kursfald inden for hovedaktivklasserne Equities, Fixed Income Investment Grade og Fixed Income Non-Investment Grade. Efter tre år med høje afkast viste 2022 sig som et år, hvor de globale aktiemarkeder gav markante negative afkast. Den negative udvikling kan blandt andet tilskrives et stigende renteniveau som følge af centralbankernes bestræbelser på at få dæmpet den stigende inflation i 2022, og dels at usikkerheden omkring selskabernes fremtidige indtjening er øget året igennem. 

Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 6,9% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko vurderes som tilfredsstillende.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk i kr. pr. den 31. december 2022 var højere end ved årets start. Den lavere markedsværdi af den kommercielle investeringsformue reducerer markedsrisikoen opgjort i kr., men omvendt er markedsrisikoen opgjort i procent forøget som følge af den meget volatile markedsudvikling i 2022.

Hovedaktivklassen Mission Related Investments (MRI) har til formål at understøtte Realdanias filantropiske mission og samtidig skabe et markedslignende finansielt afkast. I 2022 blev der vedtaget yderligere investeringer inden for proptech, finansiering af energirenovering samt foretaget investeringer inden for den cirkulære økonomi. I slutningen af 2022 blev det første salg af aktiver inden for MRI gennemført, hvilket har gavnet årets afkast, men samtidig medført, at hovedaktivklassens eksponering ved årets udgang blev reduceret. MRI-investeringer vil løbende blive opdateret på realdania.dk.

Realdania arbejdede i 2022 med en fortsat implementering af Foreningsstrategi 2021-2028. Strategien er foreningens anden strategi for medlemsarbejdet, og 2022 var andet år med denne strategi. Foreningsstrategien tager udgangspunkt i, at Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. 

I 2022 meldte 10.412 nye medlemmer sig ind i Realdania. Det årlige bruttomål for nye medlemmer var 10.000, og dette mål blev således indfriet. Der har i årets løb været fokus på at rekruttere bredt fordelt i hele landet for på den vis at fremtidssikre det demokratiske grundlag i alle geografiske valggrupper. Der har ligeledes været fokus på at rekruttere yngre medlemmer. Den gennemsnitlige alder for nyindmeldte medlemmer på indmeldelsestidspunktet var 52 år. Gennemsnitsalderen for alle medlemmer var 63 år pr. den 31. december 2022.

Der blev i 2022 gennemført fysiske valg i fire valggrupper, og der var ligesom tidligere år stor interesse for deltagelse i valgmøderne med godt 2.500 deltagere i alt. 

Realdanias filantropiske aktiviteter var i 2022 forankret i Filantropistrategi 2018-2024, som har fokus på indsatser, hvor det byggede miljø kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for danskerne. Det er målsætningen med Realdanias filantropiske indsats sammen med andre aktører at initiere og gennemføre aktiviteter og projekter, der er problemdrevne og dagsordensættende, og som viser nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en væsentlig rolle. 

Realdanias filantropiske indsats har igen i 2022 haft fokus på at skabe samfundsmæssig effekt og øget livskvalitet gennem det byggede miljø. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejder og partnerskaber, der i højere og højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede. Partnerskaberne fordeler sig på mange forskellige interessenter, f.eks. forskningsinstitutioner, styrelser, fonde, kommuner og private virksomheder. At understøtte en bæredygtig udvikling i bred forstand har også i 2022 fyldt meget i de filantropiske indsatser.

Grundet den ekstraordinære situation i februar 2022, hvor Rusland invaderede Ukraine, valgte bestyrelsen i marts at træffe en helt ekstraordinær beslutning om at donere 100 mio. kr. til tre danske NGO’er som bidrag til afbødning af den humanitære krise forårsaget af krigen. 

Realdania har i 2022 fortsat arbejdet med at understøtte, hvordan vi som samfund kan lære af tiden med COVID-19 og dens påvirkning af vores liv i det byggede miljø. Det er sket som en del af indsatsen RESPOND – rammerne for den nye hverdag. Indsatsen skal være med til at sikre, at der bygges videre på relevante erfaringer, og at udviklingen af nye løsninger for et mere resilient bygget miljø og højere livskvalitet for danskerne understøttes.

Nye filantropiske bevillinger i året udgjorde 1.188 mio. kr., hvoraf 1.148 mio. kr. er udgiftsført i resultatopgørelsen. Der har været bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger svarende til 553 mio. kr., hvilket hovedsageligt stammer fra lukning af projektet UN Live Museum. Bortfaldet er indtægtsført i året, og Realdanias samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter kan opsummeres som angivet nederst på siden 

Bortfald dækker over en tilbageførsel af tidligere års bevilgede uddelinger, som f.eks. foretages, når et projekt er afsluttet, og der henstår et restbeløb på projektet, eller hvis en bevillingsmodtager f.eks. meddeler, at et projekt mod forventning alligevel ikke realiseres.

Årets høje uddelingsniveau er, udover at støtte en lang række små såvel som store projekter rundt om i landet, i væsentlig grad også blevet anvendt til at fremme klimamæssig bæredygtighed i byggebranchen. Den filantropiske projektportefølje udgjorde 23,6 mia. kr. ultimo 2022, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 924 ved udgangen af året mod 982 året før. I 2022 er der afsluttet i alt 265 projekter.

I 2023 forventer Realdania et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere års forventede uddelingsniveau og er baseret på estimater for investeringsformuens langsigtede afkast. Uanset uddelingsniveau er det Realdanias ambition at skabe stadig større effekt af det filantropiske arbejde og dermed skabe øget livskvalitet for alle gennem det byggede miljø.

Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år, og til niveauet for filantropiske uddelinger, forventer Realdania samlet set et overskud efter skat og uddelinger i 2023 i niveauet 200-300 mio. kr. Det skal bemærkes, at forventningerne er forbundet med usikkerhed.

Der vil i lighed med tidligere år ikke blive udarbejdet perioderegnskaber til offentliggørelse for regnskabsåret 2023.

 
 
Uddelinger, mio. 2022 2021
Årets uddelinger 1.116  1.000 
Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 72  71 
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 1.188  1.071 
Heraf investeringselement -40  -35 
Uddelinger, udgiftsført 1.148  1.036 
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger, indtægtsført -553  -11 
Udgiftsført, netto 595  1.025 

Filantropisk aftryk, mio. kr. 2022 2021
Filantropiske uddelinger 1.116  1.000 
Nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 72  71 
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 1.188  1.071 
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger -553  -11 
Netto 635  1.060 

Igangværende filantropiske aktiviteter og nøgletal ultimo    
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, brutto
(Realdania og øvrige aktører)
23.640  26.515 
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, netto
(Realdanias andel)
9.177  12.177 

Supplerende nøgleta for filantropiske aktiviteter 2022  2021
Værdi af filantropiske ejendomsinvesteringer – markedsværdi*  3.334 3.113 
Værdi af investeringer i arealudviklingsprojekter, nettokostpris – Arealudvikling ApS 512  508 
Mission Related Investments – markedsværdi 609  489 

* Består af investeringsejendomme i Realdania By & Byg samt Realdanias andel af indre værdi af Arena CPHX og Bispebjerg Bakke