x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2023 med et overskud på 794 mio. kr. efter skat.

Nøgletal og resume fra Realdania årsrapport 2023

  • Årets resultat: 794 mio. kr. (2022: -1,786 mio. kr.)
  • Årets uddelinger: 756 mio. kr. (2022: 1.148 mio. kr.)
  • Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser: 26.375 mio. kr. (2022: 25.627,3 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 26.655 mio. kr. (2022: 25.062 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 22.472 mio. kr. (2022: 23.640 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 8.830 mio. kr. (2022: 9.177)

Årets resultat blev et overskud på 794 mio. kr. efter skat. Det anses for tilfredsstillende og bedre end de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2022. Resultatet var i væsentlig grad skabt af et investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 2.163 mio. kr., udgiftsførte nye uddelinger i året på 756 mio. kr., indtægtsført bortfald af tidligere års uddelinger på 34 mio. kr. samt en regnskabsmæssig udgift vedrørende skat på 316 mio. kr.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2022 blev der udtrykt forventning om et overskud efter skat og uddelinger i 2023 i niveauet 200-300 mio. kr. Dette var baseret på estimater for gennemsnitsafkast for året samt et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forskellen i forhold til det faktiske resultat skyldes primært et højere investeringsafkast i året end forventet.

Egenkapitalen eksklusive minoritetsinteresser (Realdanias andel) udgør 26.375 mio. kr. ved udgangen af 2023. Den samlede egenkapital udgør 26.496 mio. kr.


Den kommercielle investeringsformue gav i 2023 et samlet afkast på 2.163 mio. kr. svarende til 8,8%. Afkastet blev primært drevet af kursstigninger inden for Equities. Men også hovedaktivklasserne Fixed Income Investment Grade og Fixed Income Non-Investment Grade bød på pæne afkast som reaktion på markedets forventning om, at centralbankerne har afsluttet perioden med kontinuerlige rentestigninger. Markedsudviklingen resulterede i et positivt afkast af investeringsaktiviteterne, som landede lidt højere, end det oprindeligt forventede investeringsafkast for året.

Over en femårig periode er det gennemsnitlige investeringsafkast opgjort til 8,9% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko vurderes som tilfredsstillende.

Markedsrisikoen opgjort ved Value-at-Risk pr. den 31. december 2023 er opgjort til 21,6%, svarende til 5.761 mio. kr., mod 21,5% året før.

Hovedaktivklassen Mission Related Investments (MRI) har som mål at understøtte Realdanias filantropiske mission og samtidig skabe et markedslignende finansielt afkast. I 2023 blev der vedtaget yderligere investeringer i denne aktivklasse inden for finansiering af energirenovering, cirkulær økonomi, ejendomme med fokus på CO₂-reduktion og investeringer i det danske startup-miljø inden for PropTech og grøn omstilling. I 2023 tog Realdania desuden hul på en mere systematisk tilgang til at måle den filantropiske effekt af de missionsrettede investeringer. Det sker med en årlig rapport, der offentliggøres på realdania.dk, hvor listen over foreningens MRI-investeringer også løbende bliver opdateret.

Realdania arbejdede i 2023 med en fortsat implementering af Foreningsstrategi 2021-2028. Strategien tager udgangspunkt i, at Realdania med omkring 185.000 medlemmer har et demokratisk fundament for sit arbejde med at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Samt at foreningen også i kommende generationer ønsker at have opbakningen fra mange medlemmer fordelt i hele Danmark.

I 2023 meldte 10.541 nye medlemmer sig ind i Realdania, og målet om rekruttering af 10.000 nye medlemmer i løbet af året blev således indfriet. Der har i årets løb været fokus på at tiltrække medlemmer bredt fordelt i hele landet og dermed fremtidssikre det demokratiske grundlag i alle geografiske valggrupper. Der har ligeledes været fokus på at rekruttere yngre medlemmer. Den gennemsnitlige alder for nyindmeldte medlemmer på indmeldelsestidspunktet var 52 år, mens gennemsnitsalderen for alle medlemmer var 63 år pr. den 31. december 2023.

Der blev i 2023 gennemført valg til foreningens repræsentantskab i fire valggrupper, og der var ligesom tidligere år stor interesse for deltagelse i valgmøderne med godt 1.400 deltagere i alt.

Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på indsatser, hvor det byggede miljø kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for danskerne. Det er målsætningen – sammen med andre aktører – at initiere og gennemføre aktiviteter og projekter, der er problemdrevne og dagsordensættende, og som viser nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer, hvor det byggede miljø spiller en væsentlig rolle. 

Realdania har i årets løb bidraget til projekter og indsatser i mange størrelsesordner – lige fra lokale projekter drevet af ildsjæle til bredere samfundsmæssige indsatser, der har til formål at understøtte løsninger på nogle af de mere komplekse problemstillinger i samfundet. De fleste af foreningens filantropiske aktiviteter gennemføres i samarbejde med andre parter eller i egentlige partnerskaber. Foreningens samarbejdspartnere fordeler sig på mange forskellige interessenter, f.eks. forskningsinstitutioner, styrelser, fonde, kommuner, lokale ildsjæle og private virksomheder.

Blandt de projekter, der fik støtte i årets løb, var et nyt psykiatrisk museum i Middelfart, der skal sætte fokus på psykisk sygdom og mental trivsel, og en forlængelse af Realdanias årelange Underværkerkampagne, der støtter lokale frivillige i at skabe fællesskaber i netop deres lokalsamfund.
 
Nye filantropiske bevillinger i året udgjorde 791 mio. kr., hvoraf 756 mio. kr. er udgiftsført i resultatopgørelsen. Der har været bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger svarende til 34 mio. kr. Bortfaldet er indtægtsført i året, og Realdanias samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter kan opsummeres som angivet nederst på siden.

Bortfald dækker over en tilbageførsel af tidligere års bevilgede uddelinger, som f.eks. foretages, når et projekt er afsluttet, og der henstår et restbeløb på projektet, eller hvis en bevillingsmodtager f.eks. meddeler, at et projekt mod forventning alligevel ikke realiseres.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 22,5 mia. kr. ultimo 2023, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 911 ved udgangen af året mod 924 året før. I 2023 er der afsluttet i alt 254 projekter.

I 2024 forventer Realdania et uddelingsniveau i størrelsesordenen 500-600 mio. kr. Forventningen ligger på niveau med de senere års forventede uddelingsniveau og er baseret på estimater for investeringsformuens langsigtede afkast.

Med udgangspunkt i de konkrete forventninger til udviklingen i det kommende år, og til niveauet for filantropiske uddelinger, forventer Realdania samlet set et overskud efter skat og uddelinger i 2024 i niveauet femhundrede mio. kr. Det skal bemærkes, at forventningerne er forbundet med usikkerhed

Der vil i lighed med tidligere år ikke blive udarbejdet perioderegnskaber til offentliggørelse for regnskabsåret 2024.

 
Uddelinger, mio.  2023 2022
Årets uddelinger  695 1.116
Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme  96 72 
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter  791 1.188 
Heraf investeringselement  -35 -40 
Uddelinger, udgiftsført  756 1.148 
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger, indtægtsført  -34 -553 
Udgiftsført, netto  722 595 

Filantropisk aftryk, mio. kr.  2023 2022
Filantropiske uddelinger 695  1.116 
Nyinvesteringer i filantropiske ejendomme  96 72 
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter  791 1.188 
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger  -34 -553 
Netto  757 635 

Igangværende filantropiske aktiviteter og nøgletal ultimo  2023  2022
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, brutto (Realdania og øvrige aktører) 22.472  23.640 
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, netto (Realdanias andel)  8.830 9.177 

Supplerende nøgletal for filantropiske aktiviteter 2023  2022 
Værdi af filantropiske ejendomsinvesteringer – markedsværdi*  3.115  3.334
Værdi af investeringer i arealudviklingsprojekter, nettokostpris – Arealudvikling ApS  508 512 
Mission Related Investments – markedsværdi  842 609 
Mission Related Investments, ikke kaldte investeringstilsagn** 592  315 


* Består af investeringsejendomme i Realdania By & Byg samt Realdanias andel af indre værdi af Arena CPHX og Bispebjerg Bakke
** Realdania har forpligtet sig til at indskyde investeringsmidlerne ved anmodning, men sædvanligvis trækkes investeringstilsagn ikke 100%