x

Økonomiske nøgletal

Realdania kom ud af 2020 med et overskud på 1.060 mio. kr.

Nøgletal og resume fra Realdania årsrapport 2020

  • Årets resultat: 1.060 mio. kr. (2019: 1.222 mio. kr.)
  • Årets uddelinger 940 mio. kr. (2019: 1.263 mio. kr.)
  • Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser: 24.384,5 mio. kr. (2019: 23.189 mio. kr.)
  • Investeringsformue: 24.518 mio. kr. (2019: 23.494 mio. kr.)
  • Filantropiportefølje: 25.923 mio. kr. (2019: 25.659 mio. kr.) – heraf finansierer Realdania 11.562 mio. kr. (2019: 11.409)

Årets resultat blev et overskud på 1.060 mio. kr. efter skat og overstiger de forventninger, som blev meldt ud ved regnskabsaflæggelsen for 2019. Årets resultat anses for tilfredsstillende. Resultatet var i væsentlig grad skabt af et investeringsafkast af den kommercielle investeringsformue på 2.045 mio. kr., bevilgede uddelinger i året på 940 mio. kr. samt en skatteudgift på 313 mio. kr.

Den kommercielle investeringsformue gav i 2020 et samlet afkast på 2.045 mio. kr. svarende til 8,9% opgjort efter Intern rente-metoden (tidsvægtet
afkast 9,1%). Afkastet blev primært drevet af kursstigninger inden for hovedaktivklasserne Equities og Private Equity. 

Efter markante kursfald i februar og marts, som følge af usikkerhed om omfanget af de økonomiske og samfundsmæssige påvirkninger forårsaget af det globale smitteudbrud af COVID-19, udviklede de globale finansmarkeder sig efterfølgende særdeles positivt. Ikke alene blev første kvartals kursfald på de globale aktiemarkeder genvundet, markederne fortsatte året ud med yderligere kursstigninger og endte dermed som et ganske pænt investeringsår, uagtet at markederne i perioder har været påvirket af vigende tendenser i flere økonomiske indikatorer. Den positive markedsudvikling resulterede i et solidt afkast af investeringsaktiviteterne, og afkastet overstiger det oprindeligt forventede investeringsafkast for året. Over en femårig periode er det gennemsnitlige  investeringsafkast opgjort til 8,7% p.a., hvilket i forhold til den kommercielle investeringsformues markedsrisiko er tilfredsstillende.

Den kommercielle investeringsformues markedsrisiko opgjort ved Value-at-Risk pr. den 31. december 2020 var højere end ved årets start, idet markedsuroen især i årets første kvartal har medført en forøget markedsrisiko. Hertil kommer, at den øgede markedsværdi af den kommercielle investeringsformue ligeledes øger markedsrisikoen opgjort i kr. Realdania har fortsat fokus på spredning af markedsrisiko på tværs af aktivklasser, markeder og sektorer for derigennem at sikre robusthed i den kommercielle investeringsformue og derved øget beskyttelse af egenkapitalen.Realdanias filantropiske indsats har igen i 2020 haft fokus på at skabe samfundsmæssig effekt og øget livskvalitet gennem det filantropiske virke. Dette er bl.a. sket gennem nye samarbejdsformer og partnerskaber, der i højere og højere grad er helhedsorienterede, dataunderstøttede og målstyrede.

Partnerskaberne fordeler sig på mange forskellige interessenter som for eksempel forskningsinstitutioner, statslige styrelser, fonde, kommuner og private virksomheder. Realdania har som samfundsaktør også bidraget til afbødning af COVID-19-krisen. Realdania har lanceret en særlig COVID-19-indsats, som har fokus på både at hjælpe aktive og tidligere Realdania-støttede projekter gennem krisen og på at bidrage til at sikre bæredygtigheden i de mange byggeprojekter, der i såvel den kommunale som i den almene sektor er igangsat for at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-krisen.

Realdania har i arbejdet været inspireret af FN-tilgangen Build Back Better, altså at krisen anvendes som afsæt til at bygge og renovere.

Nye filantropiske bevillinger i året udgjorde 996 mio. kr., hvoraf 940 mio. kr. er udgiftsført i resultatopgørelsen. Herudover har der været bortfald af tidligere
års bevilgede uddelinger, som er indtægtsført i året, og Realdanias samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter kan opsummeres således:

Uddelinger, mio. 2020 2019
Årets uddelinger 921 1.263
Bevilgede nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 75 70
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 996 1.333
Heraf investeringselement -56 -42
Uddelinger, udgiftsført 940 1.291
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger, indtægtsført -341 -54
Udgiftsført, netto 599 1.237

Bortfald dækker over en tilbageførsel af tidligere års bevilgede uddelinger, som f.eks. foretages, når et projekt er afsluttet, og der henstår et restbeløb på projektet, eller hvis en bevillingsmodtager f.eks. meddeler, at et projekt mod forventning alligevel ikke realiseres.

Den filantropiske projektportefølje udgjorde 25,9 mia. kr. ultimo 2020, mens antallet af igangværende projekter udgjorde 1.074 ved udgangen af året mod
825 året før. I 2020 er der afsluttet i alt 146 projekter. Det samlede filantropiske aftryk i 2020 er opsummeret nedenfor.

I bestyrelsen fratrådte næstformand Carsten With Thygesen og blev afløst af Per Egebæk Have som medlem af bestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde
i juni. Bestyrelsen konstituerede sig efter repræsentantskabsmødet med Michael Brockenhuus-Schack som formand (genvalg) og Majken Schultz som ny næstformand. I direktionen fratrådte Peter Johansen stillingen som investeringsdirektør (CIO) i februar og blev afløst af Kenneth Lillelund Winther, der tiltrådte den 15. februar 2020.

Realdania styrkede i 2020 arbejdet med samfundsansvar yderligere gennem en række konkrete initiativer tæt på kerneaktiviteterne, hvilket vil sige i de sammenhænge, hvor Realdania bidrager med filantropiske aktiviteter, er bygherre, driftsherre eller investor samt i det daglige arbejde. Arbejdet er baseret på Realdanias handlingsplan for samfundsansvar 2019-2021.

Årets aktiviteter og regnskabsresultat er nærmere beskrevet i de følgende afsnit. Det samlede filantropiske
aftryk i 2020 kan opsummeres således:

Filantropisk aftryk, mio. kr. 2020 2019
Filantropiske uddelinger 921 1.263
Nyinvesteringer i filantropiske ejendomme 75 70
Samlede bevillinger til filantropiske aktiviteter 996 1.333
Bortfald af tidligere års bevilgede uddelinger -341 -54
Netto 655 1.279

Igangværende filantropiske aktiviteter og nøgletal ultimo    
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, brutto
(Realdania og øvrige aktører)
25.923 25.659
Værdi af den samlede igangværende filantropiske uddelingsportefølje, netto
(Realdanias andel)
11.562 11.409

Yderligere filantropiske aktiviteter 2020 2019
Værdi af filantropiske ejendomsinvesteringer – markedsværdi* 3.013 2.861
Værdi af investeringer i arealudviklingsprojekter, nettokostpris – Arealudvikling ApS 621 658
Missionsrettede kommercielle investeringer – markedsværdi 48 0

* Består af investeringsejendomme i Realdania By & Byg samt Realdanias andel af indre værdi af Arena CPHX og Bispebjerg Bakke