x

Vision 

Biogasanlæg er en afgørende del af fremtidens vedvarende energiforsyning. I de kommende årtier er der planlagt mellem 45 og 50 nye anlæg for at nå regeringens mål om, at Danmark skal kunne omdanne halvdelen af al husdyrgødning til biogas. De stadig større, tekniske anlæg kræver meget plads og risikerer at spolere det danske landskabs naturværdier. Derfor er det vigtigt at udvikle nye værktøjer til at udforme og placere fremtidige anlæg på en måde, der gør det muligt at forene grøn energiproduktion med landskabsarkitektoniske kvaliteter.

Projektet

Naturstyrelsen og Realdania har i fællesskab igangsat syv pilotprojekter for at lade eksperter give deres bud på fremtidens biogasanlæg. De syv projekter – ét på Sjælland og seks i Jylland – er udvalgt på baggrund af deres forskellige arkitektoniske og landskabelige udfordringer og muligheder. Visse af anlæggene er placeret i bakket landskab med ådale og stejle skrænter, mens andre ligger på store, åbne vidder. Det største, Bionaturgas Korskro, fylder et areal svarende til 14 fodboldbaner og bliver dermed det største biogasanlæg i Danmark.

Projekterne viser, hvordan man ved hjælp af enkle materiale- og farvevalg, disponering af voluminer, udformning, beplantning og terrænbearbejdning kan integrere de store bygningsanlæg i landskabet. Man har overordnet tilstræbt enkelhed i bygningernes former og organisering, blandt andet ved at optimere og sammentænke de tekniske processer. Beplantning er benyttet til at fremhæve eller nedtone forskellige dele af anlæggene. Rådgivergruppens anbefalinger er, at man ikke bør forsøge at skjule anlæggene og deres funktioner, men derimod udvikle deres arkitektoniske særpræg og indpasse dem i landskabets dominerende linjer.

Alle projektets idéer, løsningsforslag og dispositionsforslag er desuden til fri afbenyttelse for alle med interesse i biogasplanlægningen.

Biogasanlæg – arkitektur og landskab (PDF)

 • Køng-Lundby Biogas 
 • BioCenter Gudenåen 
 • Bionaturgas Korskro 
 • Horsens Biogas 
 • Thy ØKO-Energi 
 • Videbæk Biogas 
 • 1. etape af decentral biogasnetvæk i Ringkøbing-Skjern 

Følgegruppe

 • Landbrug & Fødevarer 
 • Videncentret for Landbrug 
 • Brancheforeningen for Biogas 
 • Kommunernes Landsforening 
 • Kulturstyrelsen 
 • Danmarks Naturfredningsforening 
 • Innovationsnetværket for Biomasse - INBIOM

Ekspertpanel

 • Arkitekt MAA Lene Tranberg , Lundgaard & Tranberg Arkitekter 
 • Landskabsarkitekt Kræn Ole Birkkjær , Videnscentret for Landbrug 
 • Landskabsarkitekt Steen Høyer , Kunstakademiets Arkitektskole