x

Bynatur til fremtidens klima

Biowater bruger regnvandet som en ressource og kombinerer teknisk vandhåndtering med muligheden for at få mere natur og dyreliv ind i byen. Biowater opsamler overskydende regnvand i et nedgravet bassin, så det skaber et permanent vandområde i haver og gårdmiljøer. Det skaber grønne oaser, hvor planter og dyr får levemuligheder.

Biowater er en løsning for blandt andet boligforeninger, institutioner og husejere, der ønsker at håndtere regnvand lokalt og samtidig skabe mere bynær natur.

Et levested for dyr og planter

BIOWATER giver mere bynær natur og øget biodiversitet ved at fungere som en grøn oase for planter og dyr. Planterne er udvalgt, så de trives i forskellige vandniveauer og skaber varierede levesteder for bl.a. guldsmede og padder. Med Biowater kan man forskønne sin have eller et gårdmiljø og være med til at skabe grønnere og sundere byer.

Planterne er med til at skabe grønne oaser i byen, der er smukke at se på, og som samtidig tiltrækker og giver levesteder for fx sommerfugle, guldsmede samt padder, der vil fylde Biowater med et rigt dyreliv. Biowater kan anlægges i forskellige volumener alt efter behov. Et parcelhus med et tagareal på 140 m2 skal have et bassin næsten på størrelse med en havetrampolin (ca. 4-5 m i diameter og ca. 1 meter dybt) for at håndtere den dimensionsgivende regn.

Et socialt samlingssted

Inspirationen til Biowater kommer fra landsbyernes gadekær, der tidligere fungerede som vandreservoir og socialt samlingssted for byens borgere. Biowater genskaber idéen om gadekæret i et regnvandsbassin, hvor vandet udnyttes som en ressource til at skabe mere natur og livskvalitet i lokalområdet og nye oplevelsesmuligheder.

Ved at anlægge Biowater i gårdmiljøer, fællesarealer eller haver kan man genskabe idéen om gadekæret som et samlingssted i lokalområdet, hvor man kan mødes med sine naboer på tværs af generationer.

Vandhåndtering

Biowater er et modulopbygget og skalerbart anlæg, der opbygges af forskellige komponenter. Sammensætningen af komponenter tilpasses lokale anlægsforhold og behov for regnvandshåndtering. Der kan også tilvælges elementer som bænke og sten.

Biowater opsamler regnvand fra tagflader og befæstede arealer ved, at vandet ledes i render hen til et nedgravet regnvandsbassin. Her håndteres vandet i en kombination af LAR-elementer: forsinkelse (midlertidig magasinering), fordampning og nedsivning. Ved skybrud aktiveres en bypassfunktion, der sikrer, at vandet ledes til overløbsarealer eller kloak. Når vandet løber i bassinet, bliver det automatisk bremset op. Det sikrer, at fossende vand ikke skaber turbulens i bassinet, og at dyr og planter ikke skylles i kloakken ved ekstreme regnhændelser.

Kampagnen Klimaspring

Projektet blev støttet gennem vores kampagne Klimaspring, hvor de store regnmængder er blevet set som en ressource i stedet for et problem. Gennem kampagnen er der udviklet en række spændende løsninger indenfor klimatilpasningsteknologier. 

Kampagnen Klimaspring