x

Hvem har fordel af reguleringen af udlejningsmarkedet for boliger?

Pressemeddelelse

29. marts 2011

Boligøkonomisk Videncenter i Realdania har indgået kontrakt med den uafhængige forskningsinstitution DREAM (Danish Rational Economic Agents Model) om at beregne de økonomiske fordele som lejere i udlejningsboliger har af den nuværende lejelovgivning.

Bestemmelserne i lejeloven og boligreguleringsloven indebærer, at huslejen for de fleste udlejningsboliger er lavere end det en markedsleje ville være. Dette giver lejerne en ”reguleringsgevinst”. Analysen skal beregne størrelsen af gevinsten og se på, hvilke grupper af lejere, der især opnår en fordel af reguleringen. Projektet afsluttes i august 2012.

Det Økonomiske Råd gennemførte en tilsvarende beregning tilbage i 2001, og det nye regnestykke skal ajourføre disse tal og se på den udvikling, der har været gennem de sidste 10 år. Samtidig vurderer parterne, at der nu kan gennemføres en mere realistisk beregning, fordi der i dag er et bedre datagrundlag til rådighed.

Curt Liliegreen, sekretariatschef i Boligøkonomisk Videncenter uddyber: ”I de sidste ti år har boligmarkedet gennemgået store omvæltninger med først et boom i ejerboligpriserne og siden et kollaps. Samtidig er der sket en trinvis opblødning af dele af lejelovgivningen. Det er blandt andet af disse årsager, at det er interessant på ny at beregne reguleringsgevinsterne.”

Oprindelig blev huslejereguleringen indført af boligsociale hensyn i en tid med store uligheder i befolkningens indkomster og mangel på boliger. Denne situation har ændret sig i de mere end 70 år der er gået siden reguleringen blev indført. Det er derfor relevant at se på, om reguleringen fortsat opfylder et boligsocialt formål, eller om de største gevinster ved reguleringen i stedet tilfalder personer med højere indkomster – stik imod det oprindelige formål.

Beregningen indebærer, at der bliver givet et bud på, hvordan huslejen ville ligge i en situation med en markedsbestemt husleje. Dette er et afgørende forhold for enhver politiker, der vil forholde sig til lejelovgivningen. Beregningerne fra Det Økonomiske Råd i 2001 pegede på, at en afregulering ville føre til kraftige relative stigninger i Hovedstadsregionen. Det er af stor boligøkonomisk og -politisk interesse at efterprøve disse beregninger på regionalt plan med helt ajourførte data.

”Projektet gennemføres ikke ud fra en politisk stillingtagen til, om den gældende lovgivning skal ændres. Det er alene ønsket, at en diskussion om den nuværende lovgivning skal foregå på det bedst mulige grundlag, hvad angår tal om de faktiske forhold”, siger Curt Liliegreen.

Studiet er det andet i en række analyser af udlejningsmarkedet, som Boligøkonomisk Videncenter initierer. Det første studie vedrørte en analyse af ændringerne i lejelovgivningen på europæisk plan gennem de senere tiår. Dette studie varetages af University of Cambridge.

Om Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter er et fagligt, upartisk og neutralt initiativ etableret af Realdania. Videncentret medvirker til at give beslutningstagerne en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. Derudover er det målet at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med anskaffelse af bolig, belåning og konvertering af boliglån. Endelig følger Boligøkonomisk Videncenter udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.
 
Boligøkonomisk Videncenter består af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skaber faglige netværk og diskussionsfora. Sekretariatet udarbejder løbende mindre analyser og statistisk materiale om den boligøkonomiske udvikling. Herudover arrangerer sekretariatet offentlige konferencer og høringer om boligøkonomiske temaer og problemstillinger.

I tilknytning til videncentret er der etableret et advisory board med tre internationalt anerkendte økonomer. De tre økonomer fungerer som rådgivere og sparringspartnere for sekretariatet.

Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter bliver varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen.

Læs mere på centrets hjemmeside www.bvc.dk

Om DREAM

DREAM står for Danish Rational Economic Agent Model. DREAM institutionen har til formål at udvikle analyseredskaber til strukturpolitik. Institutionen finansieres hovedsageligt ved bidrag fra Finansministeriet og Økonomi – og Erhvervsministeriet, men har også en mindre selvstændig finanslovsbevilling. Institutionen udfører også brugerbetalte opgaver.

DREAM ledes af forskningschef Peter Stephensen. DREAM har en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Økonomisk Institut på Københavns og Aarhus universitet. Formand er for tiden dekan Troels Østergaard Sørensen fra Københavns Universitet.