x

Realdania viderefører Boligøkonomisk Videncenter i en ny femårig periode

Pressemeddelelse

12. marts 2012

Boligøkonomisk Videncenter blev etableret af Realdania i 2009 som et treårigt projekt. Det skete, mens boligkrisen for alvor satte ind i løbet af 2008 med voldsomme prisfald og et stort dyk i omsætningen på boligmarkedet og i nybyggeriet af boliger. Videncentret har været en så stor succes, at Realdania nu viderefører Boligøkonomisk Videncenter frem til 2017.

Formålet med Boligøkonomisk Videncenter har været at kvalificere den boligøkonomiske debat, formidle information om boligmarkedets udvikling og styrke det faglige boligøkonomiske miljø. I forbindelse med oprettelsen blev det understreget, at videncentret skulle være fagligt, upartisk og neutralt. Videncentret blev placeret internt i Realdania, fordi man ønskede at afprøve synergier mellem videncentret og Realdanias øvrige aktiviteter.

Videncentret har et advisory board bestående af professor Torben M. Andersen, Århus Universitet, professor Christine Whitehead, London School of Economics og professor Peter Englund, Stockholm School of Economics, mens den daglige ledelse varetages af sekretariatschef Curt Liliegreen. 

Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov siger: ”Det er vores vurdering – som også underbygges af en evaluering ved eksterne konsulenter – at videncentret har opfyldt både det interne og de eksterne formål. På den baggrund har vi besluttet, at videncentret fortsætter de næste fem år. Vi giver på den måde centret de nødvendige rammer til at gennemføre større projekter med eksterne samarbejdspartnere, og til at rekruttere og fastholde medarbejdere med de særlige kvalifikationer, som kræves i et videncenter”.

Flemming Borreskov tilføjer: ”Udviklingen i samfundsøkonomien og på boligmarkedet siden 2009 har vist, at det var en rigtig beslutning at sætte ind og gøre en særlig indsats på det boligøkonomiske område. Udviklingen har også vist, at vi dengang fandt den rigtige måde at organisere dette initiativ på.”

I forbindelse med videreførelsen åbnes der mulighed for, at videncentret kan tage emner op indenfor andre dele af ejendoms- og byggeøkonomi end boligmarkedet.

I Boligøkonomisk Videncenter glæder sekretariatschef Curt Liliegreen sig over videreførelsen. Han påpeger: ”Med en femårig videreførelse har vi de rigtige rammer. De fleste af vore projekter har en tidsmæssig udstrækning på ét, to eller ligefrem tre år. Hvis vi skal kunne arbejde med den type af projekter, kræver det, at der er sikkerhed for, at centret eksisterer i et længere tidsrum.  Det gør det også muligt for os at arbejde videre med resultaterne fra de enkelte projekter og omsætte dem til konkrete analyser”.

Han tilføjer: ”For eksempel har vi et projekt med det uafhængige forskningsinstitut DREAM, hvor de opbygger en model til at regne på den langsigtede boligefterspørgsel. Dette modelværktøj vil være færdigt medio 2012. Det kan herefter bruges til en lang række analyser. Ved at videreføre videncentret sikres det, at vi er til stede og kan anvende de værktøjer, som er blevet udviklet gennem de første år af centrets levetid.”  

Boligøkonomisk Videncenter fortsætter som et internt videncenter i Realdania for en femårig periode i 2013-2017.

FAKTA

Om Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter er et fagligt, upartisk og neutralt initiativ etableret af Realdania.

Videncentret medvirker til at give beslutningstagere en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. Derudover er det målet at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med anskaffelse af bolig, belåning og konvertering af boliglån. Endelig følger Boligøkonomisk Videncenter udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.
 
Boligøkonomisk Videncenter består af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skaber faglige netværk og diskussionsfora. Sekretariatet udarbejder løbende mindre analyser og statistisk materiale om den boligøkonomiske udvikling. Herudover arrangerer sekretariatet offentlige konferencer og høringer om boligøkonomiske temaer og problemstillinger.

I tilknytning til videncentret er der etableret et advisory board med tre internationalt anerkendte økonomer. De tre økonomer fungerer som rådgivere og sparringspartnere for sekretariatet.

Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter bliver varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen.

Læs mere på centrets hjemmeside www.bvc.dk