x

Nyt Boligøkonomisk Videncenter skal gøre os klogere

Pressemeddelelse

21. september 2009

Realdania etablerer nu et Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter over de næste tre år, skal skabe bedre overblik over, indsigt i og debat om de boligøkonomiske problemer og udfordringer i Danmark. Baggrunden for initiativet er den danske og internationale økonomiske krise, som for alvor slog igennem i efteråret 2008.

Boligmassen udgør halvdelen af det byggede miljø i Danmark med ca. 350 mio. m2, og Nationalbanken har opgjort den samlede danske boligformue til 3.500 mia. kr. Boligøkonomiens betydning i samfundet står derfor i kontrast til den ofte meget begrænsede fagøkonomiske interesse for og politiske debat om området.
 
"Det boligøkonomiske miljø står svagt, og der er generelt et stort behov for at kvalificere vores forståelse af boligøkonomiske problemstillinger og konsekvenserne af de mange forskellige - ofte modstridende - holdninger og løsningsforslag, der bliver bragt frem i den offentlige debat," siger adm. direktør Flemming Borreskov, Realdania.
 
Det er på denne baggrund, at det nye Boligøkonomisk Videncenter bliver etableret som et fagligt, upartisk og neutralt initiativ, der skal gennemføre en række aktiviteter, som kan være med til kvalificere den boligøkonomiske debat i Danmark.
 
Boligøkonomisk Videncenter vil medvirke til at give beslutningstagerne en hurtig og god information om boligmarkedets udvikling. Målet er derudover at give den enkelte borger en bedre forståelse af boligøkonomien i forbindelse med boliganskaffelse, belåning og konvertering af boliglån. Og endelig vil Boligøkonomisk Videncenter følge udviklingen, debatten og løsningsforslagene på de udenlandske boligmarkeder, der er særlig hårdt ramt af den finansielle krise.
 
Boligøkonomisk Videncenter vil bestå af et økonomisk-fagligt sekretariat, der bl.a. skal skabe en række faglige netværk og diskussionsfora. Sekretariatet vil løbende udarbejde mindre analyser og statistisk materiale om den boligøkonomiske udvikling. Herudover vil sekretariatet arrangere offentlige konferencer og høringer om forskellige aktuelle boligøkonomiske temaer og problemstillinger. Disse aktiviteter vil blive fulgt op med nyhedsbreve og artikler i dagspressen etc.
 
Den daglige ledelse af Boligøkonomisk Videncenter vil blive varetaget af cand.polit. Curt Liliegreen. Der bliver etableret et Advisory Board, som skal fungere som sparringspartner og rådgivende organ for videncentret.
 
"Boligøkonomisk Videncenter skal gennem sine aktiviteter kvalificere debatten og medvirke til at bringe de faglige miljøer og interessegrupper på det boligøkonomiske felt sammen til gavn for samfundet og borgerne i Danmark, " uddyber Flemming Borreskov, Realdania.