x

Bolig- og byggebranchen står overfor nye udfordringer, der kræver nye svar. Boligudbuddet svarer ikke til samfundets behov med mange forskellige familieformer, større byer der ikke kan følge med antallet af nye tilflyttere, landzoner der skrumper, flere der føler sig ensomme i hverdagen og en byggebranche der står for 30-40 % af den samlede co2-udledning. Mange ønsker forandring og forbedring af det danske boligudbud – en renæssance for det danske boligbyggeri. 

Derfor etablerede vi i 2019 i samarbejde med Statens Kunstfond et ’Boliglaboratorium’ for hele byggebranchen: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenører, designere, rådgivere og andre parter fra branchen. Det er et initiativ, der arbejder for at skabe mere rum for boligeksperimenter og nytænkning af dansk boligarkitektur.

Boliglaboratorium er skabt som et laboratorie, der gennem eksperimenterende boligbyggeri og vidensudveksling på tværs af projekter og 
fagligheder skaber nye måder at bo og bygge på. 

Initiativet støtter syv nye eksperimenterende boliger, der skal forholde sig til og understøtte de nuværende samfundsmæssige udfordringer. Projekterne støttes med plads og tid til at undersøge og eksperimentere, faglig sparring, midler til at inddrage eksperter og videnspersoner i udviklingsprocessen og brugerinddragelser, der gør at de lærer deres målgruppe endnu bedre at kende. Boligeksperimenterne skal bevise, at det er muligt at innovere og gå nye veje på de eksisterende markedsvilkår, hvorfor støttemidlerne ikke går til selve byggeriet. 

Boliglaboratorium skal igennem eksemplets magt inspirere hele branchen til at gå nye veje og eksperimentere mere i boligbyggeriet. 

Tre udviklingsspor 

Initiativet skaber gennem tre spor en platform for fælles samtale og udvikling på tværs af bolig- og byggebranchen, vidensdeling i form af formidling af resultater i offentlige publikationer samt syv nytænkende eksempler på dansk boligarkitektur. 

Sporet BoligEksperimenter består af syv eksperimenterende boligprojekter. De er valgt efter et ‘open call’, hvor 66 teams indsendte deres bud på fremtidens bolig. Igennem to udvælgelsesrunder valgte komiteen endeligt syv projekter ud fra kriterier om eksperimentprofil, forskellige typer af bygherrer (private, almene, selvbyggere), forskellig skala, geografisk spredning og sandsynlighed for realisering. 

Formålet med eksperimenterne er at vise konkrete eksempler på nye og anderledes måde at bo og bygge på, der vil kunne gentages andre steder. Projekterne får faglig og økonomisk støtte til at eksperimentere, men skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Hvert team har modtaget omkring 1 mio. kr. i støttemidler til udvikling af deres projekt. Støttemidlerne går til brugerundersøgelser, ekspertinddragelse, udvikling og formidling af projekter – og ikke til selve byggeriet.

Det første BoligEksperiment står færdigt i 2024, og det sidste forventes færdigt i 2027. Læs mere om de syv projekter nedenfor.

Sporet BoligVærksteder viser Boliglaboratoriums ambition om at dele viden og skabe en fælles samtale i bolig- og byggebranchen. Boliglaboratorium har også afholdt en række interne værksteder for de syv projektteams, hvor formålet var at skabe udvikling og en fælles samtale om udfordringer og potentialer. Blandt andet titler og temaer som ‘Hvad vil vi med boligbyggeriet i Danmark?’, ‘Sådan kan vi ændre boligbyggeriet sammen!’ og ‘Vilde boligproblemer’ er blevet udfoldet til værkstederne, som kan ses nedenfor under ‘Video’-fanen. 

De interne værksteder fortsætter indtil 2026 med byggebesøg ved de forskellige projekter.

Videnssporet i Boliglaboratorium har til formål at formidle boligviden til den interesserede offentlighed og bolig- og byggebranchen. Boliglaboratorium har udgivet to publikationer, og vil afslutningsvist udgive en samlet evaluering af BoligEksperimenterne, så andre aktører i bolig- og byggebranchen kan tage ved lære af eksperimentbyggeriernes erfaringer. De syv projektteams har løbende delt deres nye viden, resultater og metoder igennem publikationer, som kan findes her på siden under ‘Publikationer’. 

Som en del af initiativets vidensspor udstillede de syv projekter deres eksperimenter i Living Places Copenhagen (skabt af Velux, Effekt og Artelia i Jernbanebyen, København) i 2023. Udstillingen formidlede de syv projekter via modeller, tegninger og tekst. På plancherne præsenterede de også deres 32 anbefalinger til bolig- og byggebranchen. Udstillingen varede fra 9. maj-15. november 2023 og blev besøgt af mere end 10.000 gæster. 

Syv BoligEksperimenter

De syv BoligEksperimenter arbejder hver især med forskellige dagsordener og eksperimentprofiler. Læs mere om projekterne her:

En række almene boligselskaber på tværs af landet er gået sammen om at opføre i alt fem boligbyggerier. Boligkonceptet udforsker rammerne for, hvordan det almene kan bygge mere i træ, og hvordan der kan skabes et godt naboskab mellem flere generationer under samme tag. Det første byggeri opføres som et etagebyggeri i Ørestad i København. Her henvender de enkelte opgange sig til en særlig beboergruppe: ‘Familien’, ‘studerende’ og ‘seniorer’. Alle kan mødes på tværs af generationer og interessefællesskaber i ejendommens fælles rum, der er placeret i bebyggelsens stueetage. 

Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Generationernes Træhus
Placering: Ørestad (første etape), Aalborg, Aarhus, Valby, Østerbro
Projektgruppe: KAB Byggepartnerskabet &os
Boliger: 100-110 boliger (Ørestad)
Bruttoareal: 10.800 m2 (Ørestad)
Forventet opførelse: 2023-2026 (Ørestad)

Vi har behov for flere kvadratmeter i de større byer, og når den horisontale plads bliver trang, må vi tænke i vertikale løsninger. Ved at blande eksisterende erhvervsbygninger med nye boliger er der mulighed for at dele faciliteter på tværs af døgnet. Boligbebyggelsen Symbiosehusene etableres på erhvervsejendommens tomme tagflade, hvor arkitekturen låner det bedste fra landsbyen og storbyen. De små stræder, pladser og grønne bede i bebyggelseskonceptet giver stærke referencer til landsbyen, mens placeringen af boligerne på toppen af ejendomme giver udsigt og en følelse af urbanitet. 

Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Symbiosehusene
Placering: Herlev 
Projektgruppe: Wihlborgs, Urban Power, Flux, NxT, Stokbro, Østergro
Bruttoareal: Ca. 3.500 m2 tagboliger
Boliger: 56 boliger + Fælleshus
Forventet opførelse: 2025-2026

Diversiteten i nutidens boligdrømme afspejles ikke i særlig høj grad i boligmarkedet, hvor flere gerne vil have medbestemmelse over udformningen af egen bolig, men også gerne vil bo sammen med andre. I Musicon-bydelen i Roskilde har kommunen derfor udarbejdet en model for, hvordan man kan udbyde byggeretter til selvbygboliger i en urban kontekst. Gennem selvbyg introduceres en ny bygherrerolle, hvor privatpersoner selv varetager bygherrerollen, så unikke boligdrømme kan realiseres, og beboerne får større indflydelse på egen bolig fra første streg til sidste skrue. Ejerformen kan desuden bidrage med essentielle kerneværdier til udviklingen af vores byer: arkitektonisk variation og kreativitet, innovation, nye ideer til byggeriets grønne omstilling, lokalt engagement og fællesskab.

Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Selvbyg i Musicon
Placering: Musicon-bydelen, Roskilde
Projektgruppe: Roskilde Kommune, Vandkunsten, Nordiq Group, &Foldschack, COWI, forskerne Anne Romme og Morten Birk (Det Kongelige Akademi) og Silje Sollien, erhvervs-ph.d.
Bruttoareal: Ca. 4.570 m2 bolig (fordelt på to områder med hhv. 2.200 m2 og 2.370 m2)
Boliger: Op til 31 selvbyg-boliger fordelt på rækkehuse og små etagebyggerier
Forventet opførelse: 2025-2030

De danske huse har vokseværk, og en stor andel af vores nybyggede boliger opføres i fleretages ejendomme. Eksperimentet ’Vertikale gårdrum’ udforsker, hvordan arkitekturen kan skabe grobund for tilfældige møder blandt beboere og naboer i etageejendomme. I eksperimentet er der udformet nye typer af entréområder, fællesarealer, altangange og forbindelsesarealer, så de understøtter uformelle møder og fællesskab. Dette skal gavne fællesskabet og i et større perspektiv medvirke til at bekæmpe den stigende ensomhed i samfundet.
 
Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Vertikale gårdrum
Placering: København
Projektgruppe: PensionDanmark, ONV Arkitekter, Gehl 
Bruttoareal: Ca. 12.500 m2 fordelt på to steder
Boliger: 135 boliger i alt
Forventet opførelse: 2023-2025

Boliger til socialt udsatte og personer med handicap er ofte institutionaliserede og isolerede. Ved at etablere boliger til socialt udsatte og personer med handicap som en integreret del af større boligprojekter, kan man opnå sociale synergier og en bedre integration mellem forskellige grupper i samfundet. Eksperimentet udvikler en boligtypologi, hvor personer med og uden handicap indgå i ligeværdige fællesskaber. Projektet skal opføres i en boligbebyggelse, der både tilbyder ejer- og lejeboliger. Sammensætningen af forskellige beboertyper skal skabe et fællesskab, hvor alle bidrager med det, de kan. Udvikling, drift og vedlige hold af det fælles og det grønne skal samle beboerne på tværs af ejerforhold og sociale skel.

Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Fremtidens boligfællesskab
Placering: Afventer endelig grundkøbsaftale 
Projektgruppe: AG-Gruppen, KAB, Dorte Mandrup, Bisgaard Landskab, Is It a Bird, GLAD Fonden, Institut for Fremtidsforskning, Søren Jensen 
Rådgivende Ingeniørfirma
Bruttoareal: 15.000 m2
Boliger: 200 boliger, blandet privat og alment
Forventet opførelse: 2025-2027

Kollektivet Stengårdens vision er at skabe en ny model for en fælles bolig uden for storbyen, der kan inspirere andre til at forvandle nogle af de mange nedlagte landbrugsejendomme til kollektiver og gode hjem tæt på naturen. Kollektivet tager udgangspunkt i landejendommens traditionelle længestruktur, i et bygningskoncept hvor visioner om bæredygtighed tilvejebringes via adaptiv genbrug og klog udnyttelse af kvadratmeter. Arkitekturen tager afsæt i ejendommens fysiske bindinger og i en balance mellem det private og det fælles. Beboerne deler bil, legetøj, hverdagens op- og nedture, måltider, grøntsagsdyrkning og kaffekopper.

 

Læs mere om projektet her [PDF]

 

Projekttitel: Stengården
Placering: Stenlille, Slagslunde 
Projektgruppe: Kollektivet Stengården (Hannibal Rasmussen, Mette Johnsen, Ane Vithner, Cecilie Morrison, Josh Morrison, Mathias Nilsson, 
Kathrine Westfall, Maya Degn, Simon Mikdal, Office Kim Lenschow, Fælleskassen, Byggevirke & Datter. 
Bruttoareal: 318 m2 staldlænger og 160 m2 stuehus
Beboere: 9-11 voksne og 8-10 børn
Boliger: 2 boliger: Stuehus og staldlænge indrettet til kollektiv
Forventet opførelse: 2020-2024
Eksperimentet sigter mod at skabe et alment boligbyggeri, der er målrettet til enlige forældre, og som kan betales med én indkomst. Arkitekturen understøtter, at beboernes behov ændres fra uge til uge, og danner ramme om en hverdag, hvor singleforælderen har barn/børn boende hjemme den ene uge og et liv som single den anden uge. Bofællesskabet rummer en række fælles funktioner og rum, der understøtter fællesskab mellem forældrene i en travl hverdag. Projektet handler i høj grad om at vise, at det er muligt at opføre nye typer boliger, der tilgodeser moderne familieformers diversitet. Byggeriet skal samtidig prioritere fællesskab, som er en vigtig grundsten i det almene byggeri. Arkitekturen understøtter derfor forskellige skalaer af fællesskaber i en bebyggelse, hvor der er plads til, at den enkelte beboer kan vælge fællesskabet til og fra alt efter behov.

Læs mere om projektet her [PDF]

Projekttitel: Bofællesskab til singleforældre
Placering: Carlsberg Byen, København 
Projektgruppe: Boligselskabet Domea.dk, ADEPT, Rambøll
Bruttoareal: 3.594 m2 (ud af et samlet byggeri på ca. 11.700 m2)
Boliger: A: 12 boliger á 86 m2, inkl. fællesarealer: 101 m2
B: 6 boliger á 90 m2, inkl. fællesarealer: 105 m2
C: 30 boliger á 43 m2, inkl. fællesarealer: 58 m2
Forventet opførelse: 2023-2025