x

Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Sammen med Statens Kunstfond har vi etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra branchen, hvor vi inviterer til at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. 

Byggebranchen står over for nye udfordringer, der kræver nye svar. I Danmark er der i dag registreret 37 forskellige familieformer. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Både samfundsmæssige udfordringer og forandringer står i kø. Det kalder på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Laboratoriet er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 7 eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor.  

Nye boligformer

Nye boligformer

Måden, vi lever på, har ændret sig meget de seneste år. Der er kommet flere familieformer og mange forskellige livssituationer. Sammen med byggebranchen vil Boliglaboratorium udforske nye boligformer – fra generationsboliger og naboskabsboliger til midlertidige livsfaseboliger, boliger til enlige, børnefamilier og nye kollektivformer.

Eksperimentprojekterne får faglig og økonomisk støtte til at eksperimentere fra det nye Boliglaboratorium, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Laboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne. 

Stor interesse for Boliglaboratorium

Med hele 66 bud på fremtidens boliger var interessen for Boliglaboratorium stor, og byggebranchen var bredt repræsenteret i de indsendte bud, der var modtaget ved deadline i maj 2020. 16 boligprojekter blev udvalgt til næste runde, og fælles for projekterne var et stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber. I slutningen af august 2020 blev syv projekter endeligt udvalgt til at indgå som projektbyggerier i Boliglaboratorium. 

Se de syv udvalgte projekter: 

"En ny tradition og kollektiv læring på området kræver en koordineret indsats."

Generationernes Træhus er en ny type højt byhus, bygget bæredygtigt i træ. Det er et socialt bæredygtigt hus med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt, og et hus, som alle lag i samfundet har råd til at bo i.

Ansøger: KAB, AKB, København, Brabrand Boligforening, Boligforeningen 3B, Himmerland Boligforening, Boligforeningen Århus Omegn, SAB samvirkende boligselskaber, KAB Byggepartnerskabet &os bestående af KANT arkitekter, JJW arkitekter, Oluf Jørgensen ingeniører, Norconsult ingeniører, SLA landskabsarkitekter, Rekommanderet partnerskabs udvikler, E&P entreprenør

Placering: Ørestad, Aalborg, Aarhus, Valby, Østerbro
"Det er vores mål at udnytte de lokale potentialer i eksisterende erhvervsområder, og skabe liv i områderne gennem symbioser mellem erhverv, taghaver og nye boformer." 

Med Symbiosehusene skabes der er et anderledes og bæredygtigt, grønt miljø med nye boliger i- og ovenpå eksisterende erhvervsbygninger. Ved at bygge videre på eksisterende byggeri, udnyttes deres ressourcer og både erhverv og bolig gøres mere attraktivt og kan leve i symbiose med hinanden. Nye grønne tiltag understøtter symbiosen, der indeholder både fysiske delefunktioner, cirkulære systemer til udnyttelse af ressourcer, samt sociale funktioner.

Ansøger: Wihlborgs, Urban Power,Østergro, Flux, Nxt, NCC, Dome of Visions

Placering: Herlev

"Selvbyg repræsenterer en ny og meget interessant bygherre, der kan resultere i alternative boliger med et spændende arkitektonisk udtryk. Projektet kan have stor værdi for hele byudviklingen, da selvbyggeri skaber mangfoldige boligområder med et stærkt naboskab, fællesskab og hverdagsliv."

I Musicon-bydelen i Roskilde skal der gives plads til, at beboere kan opføre sin egen urbane bolig individuelt eller kollektivt. Selvbyg åbner op for et alternativ til det etablerede boligmarked og kan bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterende arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. Vi ønsker at forenkle og muliggøre realiseringen af selvbyg ved kommunalt grundsalg.

Ansøger: Roskilde Kommune

Placering: Musicon-bydelen

Følg med på projektets hjemmeside

"Fælles gårdrum på alle etager! Vi ønsker at vitalisere og skabe mere værdi til det klassiske trapperum."

Projektet ønsker, med udgangspunkt i det kendte gårdrum på terræn, at skabe vertikale fællesrum i etageboligbyggeri ved at gentænke adgangs- og trapperummet. Eksperimentet handler om at udvikle løsninger, der kan bidrage til naboskab i etageboliger. Projektet vil undersøge, hvordan processer kan gøres endnu mere effektive, og boligkonceptet med de vertikale fællesrum gøres skalerbart.

Ansøger: ONV Arkitekter, GEHL, PensionDanmark

Placering: København

Følg processen, erfaringer og resultater på projektets hjemmeside

”Hvis vi skal skabe et bæredygtigt samfund, så skal vi videre ud end blot de klimaneutrale, biodiverse og fleksible boliger. Også solidaritet og mangfoldighed skal fremmes gennem vores byggerier. I vores eksperiment insisterer vi på inklusion og medborgerskab fra start til slut, i håbet om at finde en metode og et bygningsværk, der katalyserer en relationsopbygning på tværs af alder og sociale skel.”

Hvordan bryder man med boligmarkedets etablerede og kommercielle strukturer for at imødekomme samfundet stigende behov for fællesskaber i og omkring hjemmet? Det vil dette projekt besvare ved at fastlægge den gode proces for etableringen af et mangfoldigt bofællesskab, hvor beboere har indflydelse på udformningen af deres bolig og fællesfaciliteter. Derudover skal der designes arkitektoniske rammer og et byggeteknisk system, der kan rumme medinddragelsen uden at gå på kompromis med arkitektur, økonomi eller tidsplan.

Ansøger: Dorte Mandrup A/S, AG Gruppen, KAB, Is it a Bird, Glad Fonden, Instituttet for Fremtidsforskning (IFF), Søren Jensen

Placering: Hvidovre

"Vi er dybt engagerede i at genopfinde den kollektive boform i rammen af gamle danske gårde og herigennem udvikle arkitektoniske, byggetekniske og organisatoriske principper, som kan replikeres og skabe grobund for en bevægelse mod bæredygtige liv."

Ambitionen er at demonstrere, hvordan man med nye boformer kan adressere problemstillinger, ikke bare i forhold til byggeriet, men særligt i forhold til, hvordan byggeriet skaber rammerne for en bæredygtig hverdag.

Ansøger: Stengården Land og Liv I/S, Office Kim Lenschow, Egen Vinding og Datter, Fundament Design

Placering: Egedal

Følg med på projektets hjemmeside

”Vores håb er, at vi med god hjælp fra ADEPT og Rambøll kan få udviklet og realiseret en boligtype, der særligt retter sig mod en, i boligmæssig kontekst, overset gruppe: de fraskilte/enlige forældre. Samtidigt har vi en ambition om at skabe en boform, der understøtter fællesskabet og skaber de fysiske rammer for en god hverdag for singleforældre og deres børn.”

Projektet vil udvikle nye fælleskabsunderstøttende boligformer til enlige forældre i urbane fællesskaber. Ambitionen er at undersøge, udvikle og realisere attraktive boformer og boligindretninger, der afspejler en helt normal, men boligmæssigt underprioriteret boligform: Den fællesskabsunderstøttende bolig til enlige forældre med hjemmeboende delebørn (børn, der bor delvis med mor og delvis med far).

Ansøger: Boligselskabet Domea på vegne af Boligorganisationen dfb
Placering: København