x

Boliglaboratorium – et rum for nye boligeksperimenter

Sammen med Statens Kunstfond har vi etableret et Boliglaboratorium for hele byggebranchen: bygherrer, udviklere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, entreprenør, designere, rådgivere og andre parter fra branchen, hvor vi inviterer til at deltage med eksperimenterende boligprojekter, der kan genstarte og gentænke det danske boligbyggeri. 

Byggebranchen står over for nye udfordringer, der kræver nye svar. I Danmark er der i dag registreret 37 forskellige familieformer. Mellem 30 til 40 % af det samlede drivhusgasudslip i Danmark stammer fra byggeriet. Både samfundsmæssige udfordringer og forandringer står i kø. Det kalder på radikalt nye måder at bygge og bo på, som svarer på de specifikke udfordringer og tager hensyn til såvel geografi, identitet, demografi som lokale fællesskaber.

Laboratoriet er både et netværk for byggebranchen, en videns- og formidlingsplatform og mere konkret et laboratorium, der har som mål at udvikle 7 eksperimentprojekter, som skal realiseres rundt omkring i landet og demonstrere nye løsninger på de udfordringer, vi står overfor.  

Nye boligformer

Nye boligformer

Måden, vi lever på, har ændret sig meget de seneste år. Der er kommet flere familieformer og mange forskellige livssituationer. Sammen med byggebranchen vil Boliglaboratorium udforske nye boligformer – fra generationsboliger og naboskabsboliger til midlertidige livsfaseboliger, boliger til enlige, børnefamilier og nye kollektivformer.

Eksperimentprojekterne får faglig og økonomisk støtte til at eksperimentere fra det nye Boliglaboratorium, men projekterne skal realiseres på markedsvilkår for at vise, at det er muligt at gøre tingene anderledes inden for de eksisterende økonomiske rammer. Laboratoriet vil herudover skabe en platform for udvikling og drøftelse af reelle løsninger, såvel som at dokumentere, udstille og formidle resultaterne af eksperimenterne. 

Stor interesse for Boliglaboratorium

Med hele 66 bud på fremtidens boliger var interessen for Boliglaboratorium stor, og byggebranchen var bredt repræsenteret i de indsendte bud, der var modtaget ved deadline i maj 2020. 16 boligprojekter blev udvalgt til næste runde, og fælles for projekterne var et stort fokus på bæredygtighed og fællesskaber. I slutningen af august 2020 blev syv projekter endeligt udvalgt til at indgå som projektbyggerier i Boliglaboratorium. 

Se de syv udvalgte projekter: 

Eksperimentet vil bidrage til at opbygge erfaringer og grundlægge nye traditioner for at bygge mere socialt og miljømæssigt bæredygtigt.  

Generationernes Træhus er en ny type højt byhus, bygget bæredygtigt i træ. Det er et socialt bæredygtigt hus med fællesskab på tværs af generationer og delekultur som omdrejningspunkt, og et hus, som alle lag i samfundet skal have råd til at bo i. 

Placering: Ørestad, Aalborg, Aarhus, Valby, Østerbro 

Initiativtager: KAB Byggepartnerskabet &os 

Eksperimentet har som mål at udnytte potentialer i eksisterende erhvervsområder ved at skabe samspil og synergi mellem erhverv, nye grønne miljøer og boliger. 

Symbiosehusene skaber nye boliger med grønt miljø i og ovenpå eksisterende erhvervsbygninger. Byggeprojektet udnytter ressourcerne i det eksisterende byggeri, så både erhvervsbygninger og boliger bliver mere attraktive. Og nye delefunktioner, cirkulære systemer til bedre ressourceudnyttelse og sociale funktioner styrker den grønne profil.

Placering: Herlev

Initiativtager: Wihlborgs

Selvbyg repræsenterer en ny og interessant bygherre. Eksperimentet vil demonstrere, hvordan selvbyg skaber mangfoldige boligområder med et stærkt naboskab, fællesskab og hverdagsliv. 

I Musicon-bydelen i Roskilde bliver der plads til, at beboere kan opføre deres egen bolig individuelt eller kollektivt. Selvbyg åbner for et alternativ til det etablerede boligmarked og kan bidrage til et mere mangfoldigt boligtilbud med eksperimenterende arkitektur, fællesskab og stærke ambitioner om bæredygtighed. Projektet skal være med til at forenkle og muliggøre realiseringen af selvbyg ved kommunalt grundsalg. 

Placering: Musicon-bydelen, Roskilde 

Initiativtager: Roskilde Kommune 

Der mangler mødesteder i etageejendomme i Danmark. Eksperimentet vil vise, hvordan opgang, trappe og repos kan blive til fælles gårdrum, som skaber mere liv på og mellem etagerne.  

Projektet ønsker, med udgangspunkt i det kendte gårdrum i karrebebyggelser, at skabe vertikale fællesrum i etageboligbyggeri ved at gentænke adgangs- og trapperummet. Eksperimentet handler om at udvikle løsninger, der kan bidrage til naboskab i etageboliger. Projektet vil undersøge, hvordan udviklingsprocesser kan gøres endnu mere effektive, og boligkonceptet med de vertikale fællesrum gøres skalerbart. 

Placering: København og Albertslund 

Initiativtager: ONV Arkitekter


Følg processen, erfaringer og resultater på projektets hjemmeside

Eksperimentet insisterer på inklusion og medborgerskab fra start til slut. Målet er at finde en metode og et bygningsværk, hvor beboere, med og uden handicap og på tværs af alder og sociale skel, kan bo sammen.  

Hvordan bryder man med boligmarkedets etablerede og kommercielle strukturer for at imødekomme samfundets stigende behov for fællesskaber i og omkring hjemmet? Projektet vil fastlægge den gode proces for etablering af et mangfoldigt bofællesskab, hvor beboerne har indflydelse på udformningen af deres bolig og fællesfaciliteter. Der skal designes arkitektoniske rammer og et byggeteknisk system, der kan rumme medinddragelsen uden at gå på kompromis med arkitektur, økonomi eller tidsplan. 

Placering: Ikke endeligt besluttet 

Initiativtager: Dorte Mandrup

Eksperimentet ønsker at genopfinde den kollektive boform på gamle, danske gårde. Og udvikle arkitektoniske, byggetekniske og organisatoriske principper, som kan kopieres og gentages.

Projektet har rod i en lille gruppe af beboere, der flytter ind i en nedlagt landejendom og transformerer den til et moderne familiekollektiv med varierende grad af deleøkonomi og privatliv. Ambitionen er, at gårdkollektivet vil stå som eksempel på, hvordan vi kan udnytte mange funktionstømte gårde til nye, bæredygtige og fællesskabsorienterede boliger. 

Placering: Nær Slagslunde

Initiativtager: Stengården Land og Liv I/S


Følg med på projektets hjemmeside

Eksperimentet vil udvikle boliger rettet mod den oversete gruppe af enlige forældre. En boligtype, der understøtter fællesskabet og skaber fysiske rammer om en god hverdag for både voksne og børn.

Projektet vil undersøge, udvikle og realisere attraktive boformer og boligindretninger til den store gruppe af enlige forældre med hjemmeboende delebørn. Boligerne skal være urbane og fællesskabsunderstøttende. 

Placering: Carlsberg Byen, København

Initiativtager: Boligselskabet Domea.dk