x

Forskningsprojektets overordnede formål er at analysere og perspektivere by- og landskabsudvikling i forlængelse af de store investeringer i motorvejs-byggeri i Danmark siden 1960’erne. Det er på den baggrund målet at formulere nogle fremtidsvisioner for byudvikling og rumlige forløb omkring motorvejsnettet. Projektet adskiller sig fra andre trafikforskningsprojekter, fordi det både forholder sig til udvikling, oplevelse og udformning

Første del

Udbygningen af det danske motorvejsnet har stor betydning for udviklingen af de danske byområder, fordi det er attraktivt for virksomheder og fabrikker at bygge på grundene langs motorvejene.
 
Konklusionen af den første del af forskningsprojektet, som primært har fokuseret på byudviklingen langs motorvejene er, at Danmark gennem de sidste 20 år har udviklet sig til at bestå af to større pendlerområder, centreret omkring henholdsvis København og Aarhus. Tendensen peger nu på, at der med tiden kan udvikle sig et sammenhængende bybånd langs det danske motorvejsnet mellem de to byer.

Forskningsprojektets hypotese er, at realiseringen af motorvejsnettet har haft afgørende betydning for byudviklingen og transportmønstrene i Danmark og for den måde, hvorpå danskerne i dag oplever afstande, byområder og landskaber. Samtidig er motorvejsnettet et moderne bygningsanlæg i det danske landskab, der vil sætte sig varige og forandrende spor i de danske by- og landområder.

Anden del

Anden del af undersøgelsen beskæftiger sig bl.a. med de rumlige og oplevelsesmæssige sammenhænge mellem vej og landskab. Det beskrives, hvordan landskabet og vejen tilsammen danner nye rum, der indtager en central rolle for mange menneskers oplevelse af by og land. Der opstilles en typologi for motorvejene: Den urbane motorvej, natur-motorvejen og pendlermotorvejen som udgangspunkt for en debat om, hvilke udviklinger og vejoplevelser, der ønskes i motorvejskorridorer for fremtiden.

Tredje del

I tredje del af undersøgelsen inddrages internationale erfaringer med visioner for mødet mellem vej, by og landskab - hvor vejkorridoren betragtes i sin helhed. De forskellige typer af "møder" mellem motorvej og by/land, der er opstillet i anden del, anvendes her videre til en helhedsvision for vejens samspil med landskabet på to kommende danske motorvejsstrækninger.

I denne del af projektet bliver der fokuseret på mulighederne for udvikling af eksisterende bebyggelsesområder (erhvervsarealer) bl.a. ved at udnytte de mange nærområder og overskydende arealer i motorvejens nærhed. Der fokuseres også på, i hvilken grad det eksisterende plansystem og opdelinger af kompetenceområder fremstår som egnet til at forvalte forholdet mellem by- og landskabsudvikling på den ene side og motorvejen på den anden.