x

For at imødekomme ønsket om gennemsigtighed var det hensigten at forklare, hvad de danske fonde og foreninger arbejder med, hvad de står for, og hvordan de bidrager til den fortsatte udvikling af samfundet. Initiativet lagde kimen til større åbenhed og mere og bedre information fra den danske fondsverden og har medvirket til at synliggøre, hvilken rolle almennyttige, uddelende fonde og foreninger spiller for samfundsudviklingen. Ligesom initiativet har medvirket til at øge bevidstheden om og forståelsen for vigtigheden af fondssektoren.

I dag er initiativet danske fonde og fondspraksis afløst af andre initiativer, herunder blandt andet Erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse fra 2014 og Fondenes Videnscenter der blev stiftet den 18. december 2017.

Danske fonde & fondspraksis udarbejdede 7 principper for god fondspraksis:

De 7 principper i en samlet pdf (dansk)

De 7 principper i en samlet pdf (engelsk)

Principper

Fonden finder, at det er vigtigt for dens virke, fortsatte uafhængighed og optimale handlefrihed at synliggøre dens arbejde. Af hensyn til omverdenens indsigt i og forståelse for fondens aktiviteter kommunikerer den åbent, ligesom fonden arbejder for gennemsigtighed i sine dispositioner. Fonden skal således redegøre for anvendelsen af sin formålsparagraf samt beskrive kutymen for sine aktiviteter. Det har stor betydning, at der er fuld åbenhed omkring alle uddelinger og hele uddelingsvirksomheden, samt væsentligt, at der gives relevante informationer til målgrupperne for fondens aktiviteter. 

Bemærkninger

Klar og entydig information om fondens formål, strategi, mål og hensigter, interesser/programmer samt målgrupper skal være nemt tilgængeligt for omverdenen, således at det er åbenlyst, hvad fonden støtter og hvorfor. Fondens overordnede formål er fastlagt i dens vedtægter og vil derfor sjældent give anledning til fortolkning eller misforståelser internt i fonden. Det er vigtigt, at formålet kommunikeres ud til omverdenen. For at leve op til ønsket om større åbenhed og gennemsigtighed eksternt, vil der ofte være behov for en uddybning af formålsparagraffen og af hvilke værdier, fonden tilslutter sig eller arbejder ud fra. Mere konkret kan dette gøres ved at formulere en klar vision, mission og strategi, som nærmere angiver mål, opgaver og hensigter. Der bør udarbejdes procedurer, som sikrer, at alle væsentlige oplysninger – omkring uddelinger/uddelingsbeløb af betydning for omverdenen – offentliggøres. Anvendelse af moderne teknologi bør tilstræbes.

Principper

Fonden stræber efter den højeste grad af faglighed og professionalisme i dens aktiviteter.

Bemærkninger

Fonden sikrer egen eller ekstern kompetence i såvel udvikling som gennemførelse af de strategiske indsatsområder. Fondens uafhængighed og fleksibilitet tillader den at være katalysator og forene ressourcer, ekspertise og know how for at løse vigtige samfundsmæssige behov. Fondens voksende engagement medfører et øget ansvar, som også stiller krav til fondens kompetencer.

Principper

For at sikre det maksimale udbytte af de uddelte ressourcer samt erfarings- og vidensudveksling ønsker fonden gode relationer til ansøgere, bevillingsmodtagere og øvrige relevante interessenter i projekterne. 

Bemærkninger

Fonden vil overveje at indgå i tættere samarbejder, hvor dette måtte være relevant og formålstjenligt. Fondens samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtagere og interessenter bør foregå på basis af gensidig respekt, åbenhed og løbende dialog. Erfarings- og vidensudveksling – herunder med andre fonde - sikrer den bedst mulige anvendelse af ressourcer og kompetencer til fordel for den enkelte fond.

Principper

Fonden gennemfører regelmæssige evalueringer af uddelingsvirksomheden i forhold til vedtægterne, de formulerede strategier og de enkelte indsatser for at afdække, om den har nået sine mål, og om der er behov for at korrigere indsatsen og/ eller målene.

Bemærkninger

Evalueringen bør således omfatte både den overordnede uddelingsvirksomhed og de konkrete projekter og programmer, som fonden støtter. Omfanget af evaluering skal afpasses de ressourcer, der er til rådighed.

Principper

Regnskabet er et naturligt sted at orientere sig om en given fonds virke. Det er derfor formålstjenstligt, at fonden giver en mere uddybende orientering i regnskabet om dens aktiviteter, end lovgivningen foreskriver. Orienteringen bør omfatte alle almennyttige uddelinger og relaterede investeringer.

Bemærkninger

Fonden udarbejder lettilgængelige og gennemskuelige regnskaber i overensstemmelse med gældende lovgivning. Regnskaberne angiver tydeligt indtægter, udgifter, uddelinger, aktiver og investeringer med en detaljeringsgrad, som giver omverdenen en god forståelse for og indsigt i fondens virke. Der bør i ledelsesberetningen være indarbejdet bemærkninger om, hvorledes fonden har fulgt nærværende principper.

Principper

Bestyrelsens rolle er at efterleve fondens formål, udføre stifters vilje og overholde vedtægterne. Det er ikke bestyrelsesmedlemmernes opgave særligt at varetage interesserne for den institution el.lign., der måtte have udpeget dem. Det er vigtigt, at bestyrelsens medlemmer samarbejder, at bestyrelsen er en professionel og aktiv sparringspartner for den daglige ledelse, og at den udvikler sig i takt med fondens behov.

Bemærkninger

Bestyrelsen har den overordnede ledelse og fastlægger retningslinjerne for og udøver kontrol med den daglige ledelses arbejde. For at varetage hvervet bedst muligt anbefales det, at bestyrelsen udarbejder en intern forretningsorden for sit samarbejde og instruks for den daglige ledelse. Bestyrelsen skal tilvejebringe de bedst mulige rammer for løsning af fondens opgaver med henblik på at fremme effektiv støtte- og uddelingspolitik og fortsat sikre en ansvarlig anvendelse af fondens ressourcer. Bestyrelsen bør derfor kontinuerligt evaluere fondens og eget arbejde samt samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, herunder om den daglige drift er tilrettelagt optimalt i forhold til fondens ressourcer og dens aktiviteter. 

Bestyrelsen skal tilse, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af særinteresser, har relevante kvalifikationer, kompetencer og professionel erfaring, således at den effektivt sikrer alsidighed og afspejler formålsparagraffen samt de krav, fondens aktuelle situation og forhold i øvrigt stiller. Det er vigtigt, at bestyrelsen løbende vurderer, om dens sammensætning og arbejde i øvrigt er struktureret således, at den altid er bedst rustet til at varetage de opgaver, den skal løse.

Principper

Den daglige ledelse forpligter sig til at fremme en effektiv og velfungerende organisation.

Bemærkninger

Ledelse, procedurer og anvendelsen af ressourcer samt graden af professionalisering skal kontinuerligt udvikles og være fornuftig i forhold til de opgaver, der skal løses. Der bør være enkle/klare arbejdsgange og beslutningsprocedurer således, at fonden til hver en tid kan udføre sine opgaver på bedst mulig måde. Det bør så vidt muligt undgås, at medlemmer af den daglige ledelse også er medlemmer af fondens bestyrelse.Den daglige ledelse bør indadtil i forhold til bestyrelsen og  udadtil i forhold til omverdenen fremlægge alle væsentlige oplysninger af betydning for vurdering af fonden og dens indsats samt sikre gennemførelsen af principperne for god fondspraksis.

Hvem står bag

 

I 2005 blev der taget initiativ til at formulere en række principper for god fondspraksis. Arbejdet er afsluttet i sommeren 2008.

Følgende fonde tilslutter sig principperne, og stiller dem til rådighed for alle almennyttige, uddelende fonde:

Beckett-Fonden
Bitten og Mads Clausens Fond
Boligfonden Kuben
Familien Hede Nielsens Fond
Insero
Grundejernes Investeringsfond
Lokale- og Anlægsfonden
Otto Mønsteds Fond
Dreyers Fond
Realdania
Sygekassernes Helsefond
Aage V. Jensen Naturfond