x

Et godt indeklima med mindre ventilation?

Det Åndbare Hus er et demonstrationsprojekt, hvis formål var at teste og dokumentere, om et hus uden dampspærre og mekanisk ventilation kan opretholde et godt indeklima. Principperne for Det Åndbare Hus er udsprunget af tesen om, at behovet for ventilation er meget mindre i et åndbart hus, selvom det er næsten lufttæt. Det handler om at sammensætte materialerne på en måde, så fugten kan bevæge sig gennem hele konstruktionen, uden at der ophobes fugt eller opstår andre problemer. 

Åndbare konstruktioner

Projektet omfattede opførelse af et testhus bygget efter disse principper, samt test og dokumentation af de metoder og materialer, der indgår i huset. 

Der blev målt på tre scenarier i løbet af husets første 3,5 leveår: Først uden beboere, ventilation og fugttilførsel. Derefter uden beboere og ventilation, men med fugttilførsel. Og til sidst et scenarie over 12 måneder med beboere, naturlig ventilation og fugttilførsel fra den familie, der levede i huset. 

Desuden er tre forskellige typer af facader testet. En facade med stor diffusionsåbenhed både ude og inde, en med stor diffusionsåbenhed ude og lille inde, samt en med lille diffusionsåbenhed ude og stor inde.

Behov for flere målinger

I de første to scenarier viste målingerne, at koncentrationen af kemiske stoffer overskred de tyske sundhedsmyndigheders anbefalede værdier. Målinger af kemiske stoffer i indeluften viste, at der var behov for ventilation for at sikre frisk luft til beboerne, ved at fjerne CO2 og partikler fra f.eks. madlavning og inventar. 

Det tredje scenarie viste, at den samlede koncentration af de kemiske stoffer lå på et niveau svarende til, hvad der typisk måles i naturligt ventilerede boliger.

De fugttekniske målinger viste, at der er risiko for fugtrelaterede skader, specielt i områder hvor væggen er opbygget med lille diffusionstæthed inde og stor ude. 

Projektet viser, at der er behov for yderligere målinger for at kunne konkludere på de fugtmæssige egenskaber.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens program for Grøn Teknologi med 2,16 mio. kr., af Realdania med 1,25 mio. kr. og af Den A. P. Møllerske Støttefond med 800.000 kr. Huset er projekteret af HOUSE arkitekter. Test- og dokumentation er udført i samarbejde med Teknologisk Institut og DTU.

Årsagerne til et usundt indeklima er mange. Det kan opstå som følge af fejl og mangler i byggeriet eller forkerte valg i forhold til design, projektering, opførelse og drift. Men en af årsagerne kan også være den daglige bolighygiejniske adfærd i forhold til udluftning, rengøring og håndtering af potentielle forureningskilder. Det er ofte først, når vi får symptomer som følgevirkninger af et dårligt indeklima, at vi bliver bevidste om vigtigheden af det gode indeklima.  

Indeklimaet opstår i samspil mellem forskellige faktorer: luftkvalitet, dagslysforhold, støj, temperatur, fugt og statisk elektricitet. Det usunde indeklima udgør ofte et usynligt problem, hvorfor det er centralt at synliggøre problemet, inden det gør os syge. Der er brug for øget viden om, hvordan disse indeklimaets faktorer spiller sammen samt værktøjer og best practice-løsninger, der kan skabe øget opmærksomhed på vigtigheden heraf og løse problemer. Ikke mindst synes der at være behov for at bygge bro mellem forskningen på indeklimaområdet på den ene side og komponentproducenter og rådgivere på den anden side med henblik på at udnytte den eksisterende viden til udvikling og implementering af indeklimarigtige løsninger til gavn for alle.

Vi har som del af sit filantropiske program Innovation i byggeriet igangsat initiativet Et godt indeklima. Målet med initiativet er at opprioritere det gode indeklima på den samfundsmæssige dagsorden og udbrede kendskab til det gode indeklima for at understøtte livskvaliteten i det byggede miljø.

Aktiviteter inden for initiativet skal også bidrage til at etablere tværgående samarbejde mellem indeklimaets brugere, bygherrer, bygningsprofessionelle, byggevareproducenter, myndigheder og indeklima forskere for på den måde at skabe udvikling inden for feltet.

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) støtter virksomheder og forsyninger økonomisk og med viden, så de kan udvikle og demonstrere mere miljø- og ressourceeffektive løsninger på vores fælles miljøudfordringer.

Udgangspunktet for arbejdet med det grønne byggeri er at styrke de danske kompetencer inden for grøn teknologi og økologisk byggeri med det formål, at vi i Danmark styrker det bæredygtige byggeri og skaber konkurrencedygtige løsninger og dermed arbejdspladser. Der er afsat 53 mio. kr. til dette over fire år. 

Læs mere byggeri på ecoinnovation.dk