x

Landsbyerne og de omgivende kulturlandskaber er vigtige brikker i udviklingen af landområderne, og landets kommuner er i stigende grad optagede af at beskytte og udvikle deres landskabsværdier for at fastholde og tiltrække beboere på landet.

Samtidig har strukturreformen betydet, at det nu er kommunerne, som skal planlægge for det åbne land. Dermed er der skabt grundlag for, at byen og landet kan planlægges i sammenhæng.

Det er baggrunden for et projekt ved Center for Skov & Landskab på Københavns Universitet, som har til formål at udvikle nye modeller for kulturlandskabets planlægning og forvaltning i kommunalt regi.

Modellerne kommer til at indeholde både forslag til planløsninger og metoder til udformning og gennemførelse af sådanne forslag, herunder metoder til inddragelse af ejere og brugere.

Udgangspunkt for udviklingen af de nye modeller er seks kommunalt drevne projekter, der alle er karakteriseret ved at være sektorielt integrerede, udviklingsorienterede med udvikling af nye metoder og planløsninger indbygget i projekterne, samt høj grad af borgerdeltagelse.

Projektets resultater vil blive formidlet på en hjemmeside, og ved projektets afslutning er der planer om at udgive en bog, der samler op på de erfaringer, projektet har givet.