x

En udskældt vej er forsvundet og en ny by opstået

Da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960’erne, blev en stor del af den gamle bykerne i Odense revet ned for at skabe plads til fremskridtet og en moderne trafikafvikling. Anlægget af den store, centrale færdselsåre var det mest radikale indgreb i Odenses by- og trafikstruktur, og har lige siden været et meget omdiskuteret element i planlægningen af byen.

Kritikere fremførte bl.a., at Thomas B. Thriges Gade skar byen tværs over og delte det gamle Hans Jensens Stræde, hvor H.C. Andersens fødehjem ligger, og ikke mindst - delte selve Odense centrum i to.

Mange år senere i 2008 besluttede Odense Kommune at omdanne den stærkt trafikerede Thomas B. Thriges Gade til et nyt, tæt byrum med plads til boliger, kontorer, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og et stort p-anlæg.

I 2010 kom vi med i projektet, da vi indgik en partnerskabsaftale med Odense Kommune. Aftalen betød, at vi støttede omdannelsen af bydelen med samme beløb, som Odense Kommune lagde i projektet, nemlig 255 mio. kr.

Plads til både byliv og biler

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er nu afsluttet. Byudviklingsprojektet har omfattet et areal på 51.000 kvadratmeter og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Planlægningen af projektet begyndte i 2008, og fire år senere i 2012 blev arkitektfirmaet Entasis udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen, og firmaet har stået for udarbejdelsen af helhedsplanen for området.

Første spadestik til byggeriet blev taget i 2014, og hele forvandlingen af bydelen forventes at være færdig i 2021.

Der er blevet bygget ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på tre kvarterer og med en samlet fordeling på ca. 65 pct. til boliger, ca. 25 pct. til erhverv og maksimalt 10 pct. til detailhandel.

Et sammenhængende parkeringsanlæg under terræn sikrer, at parkering er meget centralt i forhold til bylivet. I 2016 åbnede de første 500 parkeringspladser i p-anlægget, som bilister henvises til via intelligent p-henvisning, og i alt fem ind- og udkørsler sikrer overskuelighed og nem ind- og udkørsel. I 2019 åbnede yderligere 500 pladser. Det samlede p-anlæg er efterfølgende solgt, sådan som det hele tiden har været planen.

Fra stor dansk by til dansk storby

Visionen med den nye bydel, som stod færdig i 2021, har været, at Odenses bykerne igen fremstår som et sammenhængende Odense med et tæt og bæredygtigt byliv, som kan være med til at fortsætte udviklingen af Odense som en attraktiv storby. Byens ambition er, at flere og flere borgere og erhvervsdrivende vil søge mod Odense, fordi det er en attraktiv og bæredygtig by.

Netop bæredygtighed er et vigtigt fundament for den nye bydel. Det gælder både i forhold til miljø, ressourcer, social mangfoldighed og økonomi. Hensynet til miljøet er tænkt ind, både mens der blev bygge, og nu, hvor den nye bydel står færdig. Samtidig er det blevet en by med plads til alle uanset alder, social baggrund og kultur.

Den gennemkørende trafik bliver nu ledt udenom bymidten, og byen er i langt højere grad blive holdt fri for biler.

Historien bag Thomas B. Thriges Gade

Beslutningen om at anlægge Thomas B. Thriges Gade blev truffet af et enigt byråd i 1952. Den gang var trafikken i Odense stigende, og gaderne gennem Odense var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen.

Gadegennembruddet er et af de største indgreb, der er foretaget i Odenses struktur. Det har adskilt byens historiske kvarterer fra resten af centrum.

En stor del af den gamle bykerne blev revet ned ved gadegennembruddet, som var på knap to kilometer og startede ved Benedikts Plads i syd og sluttede ved havnen i nord. Arbejdet gik i gang i 1960, og i 1970 var gaden køreklar.

Inden omlægningen af den nye bydel gik i gang i 2014 kørte der ca. 30.000 biler om dagen på Thomas B. Thriges Gade på det mest befærdede sted. Ca. halvdelen af disse var gennemkørende.

Thomas B. Thriges Gade har siden etableringen været meget udskældt, og der har igennem tiderne været fremsat mange forslag til, hvordan man kan udbedre konsekvenserne af gadegennembruddet.

Et enstemmigt Odense Byråd vedtog i februar 2008, at omdanne Thomas B. Thriges Gade til byområde. Det blev efterfølgende besluttet at bygge en forbindelse over Odense Kanal, hvilket var det sidste led i ringvejen rundt om Odense. Det gjorde det muligt at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler.