x

En udskældt vej forsvinder og en ny by opstår

Da Thomas B. Thriges Gade blev anlagt i 1960’erne, blev en stor del af den gamle bykerne revet ned for at skabe plads til fremskridtet og en moderne trafikafvikling. 

Anlægget af den store, centrale færdselsåre var det mest radikale indgreb i Odenses by- og trafikstruktur, og har lige siden været et meget omdiskuteret element i planlægningen af byen.

Kritikere fremførte bl.a., at Thomas B. Thriges Gade skar byen tværs over og delte det gamle Hans Jensens Stræde, hvor H.C. Andersens Hus ligger, og ikke mindst - delte selve Odense centrum i to.

Mange år senere i 2008 besluttede Odense Kommune at omdanne den stærkt trafikerede Thomas B. Thriges Gade til et nyt, tæt byrum med plads til boliger, kontorer, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og et stort p-anlæg.

I 2010 kom vi med i projektet, da vi indgik en partnerskabsaftale med Odense Kommune. Aftalen betød, at vi støtter omdannelsen af bydelen med samme beløb, som Odense Kommune lægger i projektet, nemlig 255 mio. kr.

Plads til både byliv og biler

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 kvadratmeter og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet.

Planlægningen af projektet begyndte i 2008, og fire år senere i 2012 blev arkitektfirmaet Entasis udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen, og firmaet har stået for udarbejdelsen af helhedsplanen for området.

Første spadestik til byggeriet blev taget i 2014, og hele forvandlingen af bydelen forventes at være færdig i 2021.

Der bliver bygget ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på tre kvarterer og med en samlet fordeling på ca. 65 pct. til boliger, ca. 25 pct. til erhverv og maksimalt 10 pct. til detailhandel.

Et sammenhængende parkeringsanlæg under terræn sikrer, at parkering er meget centralt i forhold til bylivet. I 2016 åbnede de første 500 parkeringspladser i p-anlægget, som bilister henvises til via intelligent p-henvisning, og i alt fem ind- og udkørsler sikrer overskuelighed og nem ind- og udkørsel. I 2019 åbnede yderligere 500 pladser.

Fra stor dansk by til dansk storby

Visionen med den nye bydel, som skal være færdig i 2021, er, at Odenses bykerne igen skal være et sammenhængende Odense med et tæt og bæredygtigt byliv, som kan være med til at fortsætte udviklingen af Odense som en attraktiv storby. Byens ambition er, at flere og flere borgere og erhvervsdrivende vil søge mod Odense, fordi det er en attraktiv og bæredygtig by.

Netop bæredygtighed er et vigtigt fundament for den nye bydel. Det gælder både i forhold til miljø, ressourcer, social mangfoldighed og økonomi. Hensynet til miljøet er tænkt ind, både mens der bygges, og når den nye by står færdig. Samtidig bliver det en by med plads til alle uanset alder, social baggrund og kultur.

Den gennemkørende trafik bliver i fremtiden ledt udenom bymidten, og byen vil i langt højere grad blive holdt fri for biler.

Historien bag Thomas B. Thriges Gade

Beslutningen om at anlægge Thomas B. Thriges Gade blev truffet af et enigt byråd i 1952. Den gang var trafikken i Odense stigende, og gaderne gennem Odense var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen.

Gadegennembruddet er et af de største indgreb, der er foretaget i Odenses struktur. Det har adskilt byens historiske kvarterer fra resten af centrum.

En stor del af den gamle bykerne blev revet ned ved gadegennembruddet, som var på knap to kilometer og startede ved Benedikts Plads i syd og sluttede ved havnen i nord. Arbejdet gik i gang i 1960, og i 1970 var gaden køreklar.

Inden omlægningen af den nye bydel gik i gang i 2014 kørte der ca. 30.000 biler om dagen på Thomas B. Thriges Gade på det mest befærdede sted. Ca. halvdelen af disse var gennemkørende.

Thomas B. Thriges Gade har siden etableringen været meget udskældt, og der har igennem tiderne været fremsat mange forslag til, hvordan man kan udbedre konsekvenserne af gadegennembruddet.

Et enstemmigt Odense Byråd vedtog i februar 2008, at omdanne Thomas B. Thriges Gade til byområde. Det blev efterfølgende besluttet at bygge en forbindelse over Odense Kanal, hvilket er det sidste led i ringvejen rundt om Odense. Det gør det muligt at lukke Thomas B. Thriges Gade for biler.

Artikel: Fra firesporet vej til levende by

I Odense er Realdania netop gået ind i et historisk byomdannelsesprojekt, som vil lukke arret efter Thomas B. Thriges Gade, der siden 1970 har skåret Odenses centrum midt over. I stedet for firesporet, tungt trafikeret vej skal der nu være by – med boliger, butikker, caféer, torve.

Af: Rikke Just, januar 2011

 "Det her er et af de vigtigste byomdannelsesprojekter, vi har i Danmark i øjeblikket. Thomas B. Thriges Gade bliver ofte omtalt som årtiers største planlægningsskandale. Nu skal vi så i gang med årtiers største byomdannelse, som kommer til at binde Odense sammen igen og genskabe den by, man ødelagde, den gang Thomas B. Thriges Gade blev bygget. Det bliver enormt spændende at være en del af."

Hans Peter Svendler, der er direktør i Realdania, glæder sig til at komme i gang med Realdania og Odense Kommunes fælles projekt "Fra gade til by", som skal give Odense en ny, levende bydel, der hvor Thomas B. Thriges Gade i dag deler byen over i to.

Efterspørgsel på levende byer

"Thomas B. Thriges Gade skærer sig midt ind igennem Odenses midtby. Det er en firesporet vej, hvor der hver dag kører 30.000 biler. Det er et helt centralt sted i byen, som har et enormt potentiale for byliv, men i stedet bliver området brugt til at afvikle trafik," forklarer Karen Skou, der som projektleder i Realdania er knyttet til projektet i Odense.

Den gang, man i 1952 besluttede sig for at rive en stor del af den gamle bykerne ned for at gøre plads til den nye vej, lignede det en rigtig god idé. Flere og flere fik biler, og gaderne gennem Odense var blevet for små til at bære trafikken til og fra arbejdspladserne på havnen. I dag ser virkeligheden anderledes ud.

"Odense er ikke længere en industriby, men en vidensby. Det, Odenses indbyggere efterspørger i dag, er byliv med aktiviteter, oplevelser og mulighed for at udfolde sig, " siger Karen Skou og fortsætter: "Det, vi gerne vil være med til, er at skabe en ny bydel, der er levende, mangfoldig og bæredygtig. Det er vigtigt, at Odense får bygget by, og ikke bare et boligområde. Der skal være både boliger, kontorer, butikker og restauranter. Der skal være steder med plads til at lege og bevæge sig, og det skal være trygt at bevæge sig rundt for cyklister og gående."

Plads til både bil og byliv

Karen Skou peger på, at netop byens liv er med til at gøre den attraktiv at bo i og at besøge. "En by skal være et levende sted, hvor folk gerne vil bo og handle. Det er helt afgørende, og det er lige præcis, det vi gerne vil understøtte. Der er dem, der vil hævde, at vi kvæler byens liv ved at lukke af for biltrafikken, fordi folk så ikke længere kan komme ind til byen. Men vi ved fra andre steder, at man netop skruer op for byens liv ved at holde midtbyen fri for biler. Det skal være let at komme af med sin bil, og derfor etablerer vi parkeringskældre rundt om midtbyen. Når byens overflade på den måde bliver frigjort fra biler, bliver det langt lettere og mere attraktivt at bevæge sig rundt i byen på gåben. Det vil give en mere levende by."

Bæredygtig hele vejen rundt

Bæredygtighed er et andet centralt tema i projektet i Odense. Og når Realdania, taler bæredygtighed, så dækker det hele spektret, forklarer Karen Skou: "Når vi siger, at vi vil bygge en bæredygtig by, så tænker vi både på miljø og ressourcer og på social mangfoldighed og økonomi. Hensynet til miljøet skal tænkes ind, mens vi bygger, og når den nye by står færdig. Samtidig skal vi sørge for, at det bliver en by med plads til alle uanset alder, social baggrund eller kultur. Og så skal det hele hænge sammen økonomisk. Det er den helhed, vi tænker i, når vi siger bæredygtighed, og den helhed vi gerne vil bringe ind i projektet i Odense."

Den bedste løsning

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade er et projekt til i alt 710 mio. kr. Heraf bidrager Realdania med op til 255 mio. kr. Men Realdania kommer med andet og mere end en pose penge, forklarer Karen Skou.

"Realdania har stor erfaring med at styre store projekter som det her, og vi ved, hvor vi skal gå hen for at hente den nyeste viden. Det vil vi bringe med os ind i projektet, så vi sikrer os, at vi i samarbejde med Odense Kommune når frem til den bedste løsning for byen," siger hun og understreger, at et af succeskriterierne for Realdania er, at ikke bare for Odense får glæde af projektet, men at det kan fungere som eksempel til inspiration for andre byer, der står med samme udfordringer."