x

Dialog og erfaring fra Fremtidens landbrugsbyggeri

Pressemeddelelse 15. november 2013

I dag præsenteres erfaringerne fra Realdanias kampagne ”Fremtidens landbrugsbyggeri” ved en konference på Bramstrup Gods uden for Odense. Her skal de op mod 100 deltagere drøfte, hvordan læringen fra kampagnen kan bruges som løftestang for nye innovative landvindinger i landbrugsbyggeriet.

Kampagnen startede med en idekonkurrence, hvor konsortier af arkitekter og entreprenører m.fl. kunne byde ind. Resultatet af konkurrencen var seks nyskabende bud på konkrete gårdprojekter. Det var tilbage i 2007.

Siden har Realdanias kampagne ”Fremtidens landbrugsbyggeri” sat nye standarder for samspillet mellem arkitektur, landskab og landbrugsbyggeri. Det er sket både under realiseringen af tre af idekonkurrencens gårdprojekter og i arbejdet med de tre, der endnu ikke er gennemført.

Kampagnens resultater bliver delt i dag, hvor op mod 100 landmænd, entreprenører, arkitekter, planlæggere og leverandører har takket ja til Realdanias invitation til dialog om, hvordan man fremover kan bruge og forankre den viden, kampagnen har genereret.

Konferencen finder sted på Bramstrup Gods lidt uden for Odense og byder blandt andet på paneldebat og oplæg om landbruget som vækstmotor. Der er også en projektbasar, hvor der er mulighed for at tale med landmænd og arkitekter bag de seks innovative gårdprojekter.

Det åbne land som ressource

Realdania håber, at kampagnen har været med til at sikre, at fremtidens landbrugsbyggeri udvikler sig økonomisk, bæredygtigt og optimalt indtænkt i det danske landskab.

Og ifølge adm. direktør i Realdania Jesper Nygård, så vil Realdania fortsat have fokus på det åbne land: ”Vi ser det åbne land som en dobbelt ressource, og vi vil gerne prøve at finde nye veje til, hvordan man kan gøre produktionslandskabet rekreativt og det rekreative landskab produktivt. Derfor vil vi gerne i dialog med både landbrugets parter, energiselskaberne, de grønne organisationer, turismeerhvervet, kommunerne og de mange energiske ildsjæle ude omkring i landet, så vi sammen kan udvikle og skabe nogle konkrete projekter, der lige som Fremtidens Landbrugsbyggeri kan være eksempler, som kan vise vejen og inspirere andre.”

Erfaringskatalog skal udbrede viden

Realdania benytter også arrangementet på Bramstrup Gods til at offentliggøre et erfaringskatalog om kampagnens resultater. Målet er at øge videndelingen mellem landmænd, arkitekter, bygherrer og kommuner om fremtidens landbrugsbyggeri.

Baggrund for Realdanias kampagne om Fremtidens Landbrugsbyggeri 

Landbruget er inde i en forandringsproces af historiske dimensioner, hvilket har stor indflydelse på land-brugsbyggeriet. Ændrede produktionsformer og færre og større bedrifter bevirker, at langt over halvdelen af alt eksisterende landbrugsbyggeri ikke honorerer nutidige krav og skal erstattes af nyt. 

Ændringerne har været i gang i en årrække og forventes at fortsætte med nedlæggelse af yderligere 15.000 landbrug inden for de nærmeste år. Som erstatning for de mindre, spredt beliggende traditionelle bondegårde opføres nye centraliserede produktionsbygninger. De bygningsmæssige konsekvenser i form af nye bygninger i en hidtil uset skala begynder nu at kunne ses i det åbne land. 

Realdanias kampagne om Fremtidens Landbrugsbyggeri 

Kampagnen har siden 2007 fremmet nytænkning i landbrugsbyggeriet, så det både tilgodeser fremtidens krav til produktionen og respekterer de landskabelige og kulturmiljømæssige værdier. Kampagnen har sat fokus på at højne kvaliteten i fremtidens landbrugsbygninger, så byggeriet både kan være effektivt, fleksibelt og miljørigtigt. 

Der er igangsat helhedsorienterede demonstrations- og forsøgsprojekter inden for kvæg-, svine- og planteavl i forskellige landskabelige sammenhænge. Seks landmænd, der stod for at skulle opføre nye drifts- og staldbygninger, har siden 2007 stillet deres bedrifter til rådighed for kampagnen. Projekterne er valgt ud fra type, variation, størrelse og beliggenhed. Konsortier bestående af agronomer, arkitekter, landskabsarkitekter, entreprenører og ingeniører gav i 2007 i alt 18 forskellige bud på de nye bygninger hos de 6 landmænd, og siden er projektforslagene blev konkretiseret med henblik på at gennemføre byggerierne.

Byggeprojekterne er: Et svinebrug ved Hjørring (opført i april 2009), et plantebrug ved Veksø Sjælland (opført i efteråret 2009), og et malkekvægbrug ved Odder (opført i efteråret 2012). De tre resterende projekter - et svinebrug ved Lemvig, et malkekvægbrug ved Aars, og et kombineret svinebrug og væksthusgartneri på bar mark ved Galten – kunne ikke realiseres inden for kampagneperioden.

Erfaringer opsamles og formidles videre

Realdania opsamler, perspektiverer og formidler nu erfaringer og resultater fra kampagnen. På konferencen offentliggøres et erfaringskatalog, der samler op på de erfaringer og resultater, der er gjort siden 2007 på tre niveauer:

 1. de fysiske erfaringer med byggeprojekterne; hvordan er det gået med at konkretisere og realisere vinderprojekterne?
 2. de organisatoriske erfaringer med nye samarbejdsformer; hvordan har samarbejdet gået i konsortierne bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, agronomer, staldbyggefirmaer, entreprenører m.fl.?, og
 3. de planlægningsmæssige erfaringer; hvordan har dialog om og kommunernes planlægning for land-brugsbyggeri udviklet sig?
Det er vigtigt for Realdania at alle resultater og erfaringer på disse tre niveauer formidles og forankres i landbrugs- og byggeerhvervet og -brancherne.

COWI har været rådgiver på projektet. Videncentret for Landbrug har foretaget opsamling af resultater og erfaringer samt varetaget formidling af disse.

Realdania afsatte i alt 110 mio. kr. til kampagnen.

Udsnit af erfaringer fra kampagnen
Arkitektur og landskab

 • Der findes ikke standardløsninger for vellykket landskabsindpasning og arkitektur
 • Arkitekturen kan løse sammenhængen mellem produktion, teknologi og staldindretning. På den måde kan arkitektur være med til at optimere funktionalitet, logistik, indeklima, arbejdsmiljø, dyrevelfærd osv. og sikre bæredygtige anlæg
 • Når bygning, beplantning og landskab samtænkes, opstår en helhed og et klart billede af anlæggets funktion

Samarbejds- og ejerformer
 • Tværfagligt samarbejde mellem bl.a. landmænd, arkitekter, entreprenører og myndigheder har resulteret i udvikling og opførelsen af innovative landbrugsbyggerier
 • Samarbejde med arkitekter og landskabsarkitekter tilfører stor værdi i idéudviklingsfasen og helhedsplanlægningen
 • Samarbejde med entreprenører skal sikre bygbare løsninger, men må ikke aflive gode idéer, innovative løsninger og konkurrencedygtige priser
 • Der er fortsat behov for udvikling af nye samarbejdsformer og roller mellem landmænd og rådgivere, samt udvikling af nye ejer- og finansieringsformer pga. det store investerings- og kapitalbehov i fremtidens landbrugsbyggeri

Planlægning for landbrugsbyggeri
 • Kommunernes lokaliseringsplanlægning for store husdyrbrug, fælles biogasanlæg og landbrugsbyggeri bør være både strategisk og logisk i forhold til produktionsforhold, infrastruktur, natur og miljø osv.
 • Myndighedsrolle skal transformeres fra regelstyring og kontrolinstans til aktiv dialog og rådgivning om løsninger
 • Tidlig myndighedsdialog om nyt landbrugsbyggeri kræver tillid, mod og åbenhed fra begge sider