x

Det åbne land er overalt blevet mere multifunktionelt, men landskabet er kun i begrænset omfang, indrettet til at tilgodese den brede vifte af funktioner der gør krav på plads i det åbne land. Planlægning af landskabets fremtid handler ofte om forskellige former for konflikthåndtering i stedet for et mere stedsorienteret og aktivt forbedrings- og udviklingsperspektiv. Det skyldes først og fremmest, at der indenfor det åbne lands planlægning ikke er traditioner for at diskutere kulturlandskabets fremtidige indretning.

Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er landbrug, skove - og naturområder, landsbyer, kulturmiljøer, veje og stier. Landbruget og landbrugets udvikling har gennem tiden været den helt centrale udviklingsfaktor i det åbne land og vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse.

I projektet var der fokus på at forbedre planlægningen af fremtidens landskaber gennem 13 planprojekter - fra Jammerbugten i nord til Guldborgsund i syd. I projektet kiggede man bl.a. på udvikling af en folkeskov ved Odense, en nytænkning af bosætningsformer på Nordmors og udviklingen af landskabet omkring Femern Bælt forbindelsen. De deltagende planprojekter blev understøttet med faglige ressourcer fra universiteter, arkitektskoler og professionelle fagmiljøer.

Ressourcerne fra programmet blev brugt til at udvikle nye metoder og eksemplariske eksempler på planløsninger, som gennem efterfølgende dokumentation og evaluering blev formidlet til inspiration og general anvendelse i undervisning- og planpraksis.

Forskningsprogrammet Fremtidens Landskaber var ledet af lektor Lone Kristensen og professor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Lone Kristensen, der har forsket i det åbne lands planlægning i mere end 20 år, siger om programmet:

”Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder f.eks. i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan forbedre planlægningen i det åbne land.”

Radioudsendelser om fremtidens landskaber

Radioudsendelser om fremtidens landskaber

Den2radio’s serie om Liv i landdistrikterne sætter fokus på nye metoder i planlægningen for det åbne land og det landsdækkende forskningsprojekt ’Fremtidens Landskaber’.

Begge udsendelser kan høres på Den2radio's hjemmeside:

Fremtidens Landskaber
Morsøs Fremtid

Programmet løber over 4 år med start sidst i 2013 og afslutning ved udgangen af 2017. Alle deltagende planprojekter vil være tilendebragt før programmets afslutning – de fleste omkring et år inden programmets afslutning.