x

Gammelby Mølle ligger mellem Fredericia og Vejle smukt placeret mellem høje løvtræer i et stærkt kuperet terræn. Det bakkede landskab gør vandmølledrift ideel ved at sikre en naturlig vandtilførsel. Den nuværende mølle er opført i 1827, men møllens historie i området strækker sig tilbage til 1579. Udover møllen består ejendommen af et stuehus, en tidligere landbohave, et trefløjet avlsgårdsanlæg samt omgivende landskab med mølledam og stemmeværker. Det samlede kulturmiljø rummer en fortælling om Danmark som et landbrugs- og fødevareproducerende land i en førindustriel verden. Realdania By & Byg har erhvervet Gammelby Mølle for at sikre en bygningstype og et produktionsanlæg, der i århundreder har præget det danske landskab og samfund.

Gammelby Mølle er en vandmølle med to kraftige overfaldshjul, der driver et mølleri med tre kværne til maling af hvede og byg. I mølleriet findes også reminiscenser af et stampemølleanlæg til forarbejdning af uld. I en førindustriel verden var udnyttelsen af vandets kræfter af stor betydning i fremstillingen og forarbejdningen af råvarer. Gammelby Mølle indgår i Realdania By & Bygs samling af dansk arkitektur som et velbevaret eksempel på en bygningstype, der rummer fortællingen om livet og bygningskulturen før industrialiseringen; en bygningstype, som har præget hvert lokalsamfund, men som der i dag findes meget få af. 

Elbodalens kuperede landskab har givet gode betingelser for vandmølledrift, siden Gammelby Mølle blev grundlagt i 1579. I den højt beliggende mølledam er vandet blevet opstemmet og med stor kraft skyllet ned over de lavereliggende møllehjul. I dag er både møllen, stuehuset og landskabet med mølledammen fredet for at bevare helheden og samspillet. Også arkitektonisk er den stærke relation synlig, idet brolægningen med pigsten strækker sig fra vejen forbi møllen, gennem porten i nordlængen og ind på gårdspladsen. 

Gammelby Mølle er enestående, fordi ejendommen står som ét samlet kulturmiljø. Bygningerne er opført i kraftigt dimensioneret og farverigt tømmer med to dokker for neden, som det var typisk for egnen. Desuden er avlsgårdens længer sammenbygget og med en sammenhængende tagflade, som yderligere understreger den kompositoriske helhed. Det store anlæg afspejler møllerens position som en betydningsfuld og holden mand i det danske landbosamfund. Samtidig antyder det store og løbende udvidede avlsgårdsanlæg, at mølleriet over tid ændrede sig, hvorfor landbrugsdrift kom til at få tiltagende betydning for livet på mølle.    

 

Restaurering af Gammelby Mølle

Restaureringen af Gammelby Mølle tager først og fremmest udgangspunkt i den trefløjede avlsgård, hvor behovet for istandsættelse var presserende. De to bindingsværkslænger bliver sikret, så deres ca. 200 år gamle egnskarakteristiske konstruktionstræk bevares. Den tredje længe fra 1890’erne bliver ligeledes restaureret og sikret på tag og fag.  

Stuehuset, der er opført i 1837 og fredet, bliver gennemgås. Huset står meget originalt i både planløsning og detaljering med både støbejernskomfur, profilerede gerichter og 1800-tals kalkmalerier i stadsestuen. Huset skal også i fremtiden fungere som bolig, og dets karakter kommer til at afspejle egnens særkender, hvor tømmeret traditionelt var malet i kraftige farver, mens dets indre bliver præget af klassicismens lette men farverige stil. Også de ydre omgivelser får en del af opmærksomheden, bl.a. skal haven på stuehusets sydside mime stiltræk fra en traditionel landbohave. 

Selve møllen er restaureret gennemgribende for ikke så mange år siden, hvorfor arbejdet har karakter af vedligehold. Fælles for hele ejendommen er, at mølle og avlsgård igen skal fremstå med et traditionelt stråtag, sådan som anlægget oprindeligt har haft, og som understreger alle bygningernes relation både fysisk og visuelt.

Vandmøller

Vandmøller har bl.a. været anvendt til maling af korn, tærskning samt til stampemølledrift. Vandmøllens udseende afhænger af vandet, som den knytter sig til - ligger det højt eller lavt, hvordan er gennemstrømningen og faldet? 

Der har været forskellige typer af vandmøller afhængig af, hvordan de ’griber’ vandet. Men fra anden halvdel af 1600-tallet kom overfaldshjulet til at dominere driften. Gammelby Mølle er med to overfaldshjul. Her ledes vandet hen over toppen af hjulene, hvor det falder ned over hjulenes skovle. Vandet tynger skovlene, der sidder fast på et hjul, der derved drives rundt. Hjulene sidder på en tværgående aksel, som ligeledes drejer og er koblet til selve kværnene inde i mølleriet, som herved sættes i funktion. 

På Gammelby Mølle findes endnu tre originale kornkværne, et gearkasseloft samt spor efter en stampemølle, der fx kunne anvendes til klædefremstilling.