x

Da forstæderne i tiden efter 2. Verdenskrig for alvor voksede, var stationscentrene tiltænkt en central rolle. De skulle være trafikale, administrative og handelsmæssige knudepunkter og centrum for de mange nye beboere. I dag har Danmark ændret sig, og det samme har ønskerne til de lokale centre. Stationscentrene har godt nok både børneinstitutioner, indkøbsmuligheder og kulturelle aktiviteter, men funktionerne ligger tit spredt, adskilt af store parkeringsarealer. Resultatet er, at forstæderne mangler et naturligt centrum, der har det byliv, mange i dag efterspørger.

Den oprindelige vision fra konkurrenceforløbet i Greve Midtby var at få forslag til, hvordan en klassisk funktionsopdelt forstad fra 1960'erne og 70'erne, som Greve, kan fortættes og binde de eksisterende aktiviteter bedre sammen samt tilføje nye, så forstaden får en mere attraktiv og levende bymidte.

I konkurrencen gav vinderforslaget fra Vandkunsten m.fl. forslag til en overdækning af et centralt beliggende P-areal, hvorpå der kunne etableres et nyt attraktivt byrum og gymnasiets idrætsfaciliteter. Herved kunne den eksisterende boldbane indtænkes til boligformål.

Formålet med forundersøgelsen var at vurdere om en overdækning af parkeringsarealet ville kunne kickstarte private investeringer i den ønskede byudvikling og fortætning af de centrale arealer.

Greve Kommune og Realdania udskrev i 2008 en konkurrence, der bl.a. havde til formål at vise, hvordan der kunne ske en attraktiv fortætning omkring Greve station, hvor der i dag bl.a. ligger indkøbscenter, rådhus og gymnasium. Adgangen til Greve gymnasium fra stationen sker i dag via en stor skålformet P-plads, der servicerer gymnasiet og til dels områdets øvrige institutioner.

I 2009 vandt Tegnestuen Vandkunsten - med Metopos by- og landskabsdesign og Moe & Brødsgaard som underrådgivere samt Eduard Francois, Claus Bech Danielsen og ICP som konsulenter - konkurrencen med et forslag til fortætning af Greve Midtby. Vinderprojektet gav forslag til et bevægelsesrum og et forstadsbyrum på 1.sal over den eksisterende parkeringsplads foran gymnasiet. Et rum, som på attraktiv vis ville kunne koble gymnasiet bedre sammen med stationen. Tanken var, at det nye bevægelsesrum ville kunne bruges både til gymnasiets idrætsundervisning og som et aktivt og anderledes byrum for bydelen. Samtidig ville en del af gymnasiets nuværende boldbane med dette greb kunne frigøres til boligbyggeri tæt på stationen.

En forundersøgelse af projektidéen har vist, at det er muligt at udvikle Rådhuskvarteret og de omkringliggende arealer på et bæredygtigt grundlag, som kan fungere som eksempel på fortætning af forstaden. Forundersøgelsen har samtidigt vist, at forhold vedrørende trafik, byrum og bebyggelse, klimatilpasning, gymnasiets idrætsundervisning og samarbejde mellem Greve Gymnasium og Greve Kommune ville kunne løses inden for en økonomisk fornuftig ramme.

Udbudsform

Indbudt etapekonkurrence med dialog efter prækvalifikation med EU-udbud

Udskrevet Januar 2009

Antal ansøgere

33 teams 

Prækvalificerede

Tre teams

Vinder

”Et patchwork i Greve Midtby” udarbejdet af: Tegnestuen Vandkunsten med Metopos by- og landskabsdesign og Moe & Brødsgaard som underrådgivere samt Eduard Francois, Claus Bech Danielsen og ICP som konsulenter.

Dommerbetænkningen

Dommerbetænkning Greve Midtby (pdf)