x

Vi har støttet en kortlægning og udredning af havvandsstigningen i Danmark for at skabe et vidensgrundlag, der kan afdække problemfeltet, udfordringerne og ikke mindst mulighederne i fremtidige håndteringer af havvandsstigningen. Målet er at finde kombinerede løsninger, som kan skabe merværdi, f.eks. æstetisk, rekreativt, erhvervsmæssigt eller socialt.

Rapporten skal bruges som vidensgrundlag for vores videre indsats på klimatilpasningsområdet.

Fra regnvand til havvand

Indtil nu har det meste af klimatilpasningen i Danmark fokuseret på at sikre byerne mod kraftige regnskyl og skybrud. Men de seneste års storme som fx Bodil og Egon har blandt andet bevirket, at der nu også er begyndt at komme fokus på, hvordan man kan sikre byer og byernes kyster fra at blive oversvømmet af havvand.  

Der er allerede nu behov for at tænke tilpasning til stigningerne i havvand og stormfloder ind i planlægningen af danske byer. Også selv om havvandsstigningerne sker gradvist og af eksperter først forventes at blive et problem om 20-30 år. Behovet for klimatilpasning gælder både sikring af eksisterende byområder og nye bolig- og erhvervsområder, der placeres tæt ved kyster.

Vi har i Realdania de seneste år haft fokus på at skabe løsninger i byerne, der håndterer regnvand og sikrer mod oversvømmelser fra skybrud. Rationalet har været at skabe klimatilpasning med merværdi. Det vil sige kombinerede løsninger, der dels gør byerne robuste over for regnvand, men som samtidig skaber nye og bedre byrum.

Ønsket er nu på tilsvarende måde også at sætte fokus på at beskytte byer og kyster mod oversvømmelser fra havvand og bidrage til at skabe løsninger, der udnytter potentialet i at kombinere klimatilpasning og byudvikling.

Udredningen skal give viden til arbejdet videre frem med klimatilpasning i forhold til havvandsstigning og stormfloder.

Udredningens resultater

Udredningen kortlægger behov, udviklingspotentialer og barrierer. Desuden indeholder udredningen en række anbefalinger til at ændre organisatoriske og finansieringsmæssige forhold, og den giver bud på tekniske løsninger, som til sammen kan danne grundlag for en mere langsigtet, strategisk planlægning og national indsats på området. 

Udredningen er udarbejdet af Rambøll på vegne af Realdania og foreligger i en samlet rapport med en række delrapporter.

Udredningens afsnit indeholder:

  1. Omfang af stormfloder og skader

  2. Rammevilkår

  3. Fastlæggelse af sikringsniveau

  4. Tekniske løsninger

  5. Anbefalinger 

Derudover er udredningen udgivet i en pixiudgave, som også indeholder en introduktion til udredningen og en sammenfatning af delrapporterne.

Udredningsarbejdet er foregået i perioden november 2014 til juni 2015. Der har været tilknyttet et rådgivende udvalg af repræsentanter fra kommuner, statslige institutioner, vidensinstitutioner, interesseorganisationer og kyst- og digelag. Udvalget har bidraget med viden og input ved en række møder og workshops samt ved interviews.

Derudover har eksperter fra Holland, England og IPCC’s Klimapanel medvirket i udredningsarbejdet.

 

Vores fokus på klimatilpasning

Vores initiativ 'Klimatilpasning i byerne', som hører til under programmet 'Byer for mennesker', fokuserer på potentialer ved merværdi-tankegangen, hvor klimatilpasning kan blive løftestang for byudviklingen. 


Pixibog og rapport

Pixibog og rapport

Udredning om tilpasning af havvandsstigninger

Pixibog

Rapport

Pixibog og rapport

Pixibog og rapport

Udredning om tilpasning af havvandsstigninger

Pixibog

Rapport