x

Mange steder i Danmark sker der en forvandling af tidligere havne- og industriområder, hvor industrien typisk har været placeret centralt i danske kystbyer. En sådan omdannelse er – rigtigt grebet an – en chance for at løfte en by på en måde, der tager hensyn til klima og miljø og gør byen mere levende og attraktiv for mennesker, der skal bo i eller bruge byen.

Med Køge Kyst-projektet ønsker Realdania By & Byg sammen med projektpartneren Køge Kommune at vise, hvordan udfordringen kan løses ved at udvikle de tre områder Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden og anlægge ny infrastruktur, som nedbryder historiske barrierer fra jernbane og industri.

Den nye bydel skal forbinde Køges eksisterende bymidte med vandet. Nye boliger og byrum skal invitere til mangfoldighed, liv og bevægelse i bydelen, som også skal have et levende forretnings-, erhvervs- og kulturliv.

Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden

Søndre Havn er det største af Køge Kysts tre delområder. Området transformeres i disse år fra industrihavn til et moderne boligområde. De første elleve boligkarréer er indflyttet, fem er ved at blive bygget, og yderligere én er på tegnebrættet til de kommende år.

I Stationsområdet er der anlagt et helt nyt handelskvarter, som med enkeltbutikker langs et bugtet stræde er et alternativ til de mange storcentre. Her er det nye byggeri tæt forbundet med de gamle handelsgader, og bygningerne er opført i en skala, der er meget tæt på den eksisterende bebyggelse.

Collstropgrunden skal i de kommende år udvikles til et nyt grønt byområde centralt i Køge, hvor det er tanken, at der skal være butikker, caféer og liberale erhverv mv.

Tre nye forbindelser på tværs af jernbanen

Foruden arealudviklingen af de tre delområder, anlægger Køge Kyst ny infrastruktur, som skal binde hele byen bedre sammen og være med til at åbne byen mod vandet. 

En ny vejtunnel åbnede i 2016 og leder nu biltrafikken nord om bymidten, og en tyve meter bred bro over Køge Station åbnede i 2018 som en ny forbindelse for fodgængere og cyklister, der samtidig er et nyt byrum og opholdssted.

I løbet af de kommende år anlægger Køge den tredje forbindelse - en lys og bred underføring for fodgængere og cyklister mellem Kulturtorvet og Havnepladsen.

Kvalitet i byudviklingen

Det nye byggeri til boliger, erhverv, butikker og kultur i Køge Kyst opføres af bygherrer med afsæt i Køge Kysts udviklingsplan, et kvalitetsprogram, prospekter for de enkelte etaper af byudviklingen - og en tæt, løbende dialog med Køge Kyst. For at sikre den ønskede kvalitet i byudviklingen, skal Køge Kysts bestyrelse for alle byggerier godkende skitseprojekter, som tager højde for Køge Kysts kvalitetsmål.

Køge Kyst indgår gerne tætte partnerskaber med investorer om byggeri og byudvikling frem for blot at indtage en traditionel køber-sælger-relation. Et sådant partnerskab kan bl.a. omfatte, at parterne udarbejder et fælles værdiprogram, inden byggeriet tegnes og detailplanlægges.

Inspiration til andre byudviklingsprojekter

Køge Kyst-projektet kan give inspiration til andre danske byer og byudviklingsprojekter – ikke mindst kystbyer, der ønsker at styrke sammenhængen mellem bykerne og havnefront i overgangen fra industriby til moderne by med fokus på livskvalitet, mangfoldighed og byliv.

For eksempel kan den fysiske plan for Køge Kyst og måden, hvorpå den realiseres på i tæt dialog med bygherrer om kvalitet i byggeri og byudvikling, give inspiration til andre byer, der ønsker at skabe mangfoldige og attraktive byområder med kvalitet – også i det liv, der leves mellem husene.

Køge Kysts samlede klimaløsning kan give inspiration til andre kystbyer, der er udfordret af stormflod og havvandsstigninger, og som ønsker at udnytte den nødvendige klimasikring til i samme moment at opfylde andre vigtige formål i byudviklingen.

Køge Kysts omfattende satsning på kultur og byliv, som tog fart flere år før de første byggerier gik i gang, kan give andre byer inspiration til, hvordan byliv og lokalt ejerskab til et nyt byudviklingsområde kan fremmes i et tidligt stadie af byudviklingen, ligesom midlertidige byrum og aktiviteter kan afprøves og i nogle tilfælde sætte aftryk i den blivende by.

Læs mere om projektet - og følg med i byudviklingen:

www.koegekyst.dk.

Boliger i Køge Kyst

Boliger i Køge Kyst

Køge Kyst-området skal rumme ca. 1.500 boliger og 4.000 beboere. Der er i 2023 mere end 700 færdige boliger i området.

De fleste boliger ligger på Søndre Havn, hvor beboerne får glæde af nærheden til både stranden, den omgivende natur og de mange butikker, både i den historiske bymidte og det nye handelskvarter.

Boligbyggerierne skyder for alvor op på Søndre Havn i disse år, og de kendetegnes af mangfoldighed og variation, både i arkitektur og i boligformer. Her er både ejerboliger og lejeboliger, bofællesskab for 50+ segmentet og byggefællesskab.

For at gøre arkitekturen varieret og samtidig skabe mulighed for kig til vandet og naturen, opføres de nye byggerier i varierende højde – typisk fra tre til syv etager inden for den samme karré.

Også i Stationsområdet er der opført boliger i den nye handelsgade Rådhusstræde og på Å-grunden i områdets sydende.

www.koegekyst.dk/boliger kan du få meget mere at vide om mulighederne for at bo i Køge Kyst, og du kan tilmelde dig projektets nyhedsbrev.

Salg af byggegrunde

Salg af byggegrunde Boligerne i Køge Kyst opføres af bygherrer, der køber byggegrunde af Køge Kyst P/S, der ejes af Køge Kommune og Realdania By & Byg.

I alt kan der opføres ca. 280.000 etagekvadratmeter boliger, erhverv, butikker, kultur og offentlige funktioner fordelt på Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. 

Køge Kyst sørger for byggemodning i form af veje, grønne områder mv. i de områder, hvor bygherrerne skal opføre byggeri. Det er også Køge Kyst, der etablerer infrastrukturen i form af nye forbindelser på tværs af jernbanen, som skal sikre optimal sammenhæng mellem bymidten og havnen.

Køge Kyst sørger således for de ydre rammer, mens byrum på de enkelte matrikler, fx gårdrum og taghaver, anlægges af bygherrerne.

Status i 2023 er, at det meste af Stationsområdet er opført, og 11 boligkarréer er indflyttet på Søndre Havn, hvor yderligere 6 byggefelter er omfattet af købsaftaler. Aktuelt opfører PensionDanmark i disse år fem boligkarréer yderst på Søndre Havn som en blanding af ejer- og lejeboliger.

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Køge Kyst, kan du orientere dig nærmere på www.koegekyst.dk/investor – eller kontakte:

Projektdirektør Peter Kjølby
Tlf. 29 69 52 71
E-mail: pk@koegekyst.dk