x

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Køge Kyst skal over de kommende 10-15 år udvikle havne- og industriområdet mellem Køges bymidte og vandet til en levende og bæredygtig bydel – og projektet er godt i gang med at blive realiseret.


Realdania By & Byg og Køge Kommune gik i 2009 sammen om at realisere en fælles vision for byudviklingen og stiftede selskabet Køge Kyst. Den overordnede vision for projektet er at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion. Intentionen er at udvikle et byområde, hvor byens liv og mangfoldighed kan udspille sig i optimale fysiske rammer.

Læs om Køge Kyst i menuen nedenfor

 • Visionen ønskes realiseret gennem disse seks visionspunkter:

  • Kulturen som driver for byudvikling
  • Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby
  • Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet
  • Infrastrukturen udvikles som et aktiv for den samlede by
  • Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og omdannelse
  • Bæredygtighed i ordets bredeste betydning udgør et overordnet princip for byudvikling og omdannelse

  Læs mere om visionen for Køge Kyst: 

  Vision 

 • Køge Kyst skal gradvist vende Køges ansigt mod vandet og skabe bedre sammenhæng i byen, bl.a. ved at bryde jernbanens mangeårige barrierevirkning. Målet er en bydel fyldt med liv, bæredygtighed i bredeste forstand og gennemsyret af kvalitet i løsningerne.

  Byudviklingsområdet er på 24 ha., fordelt på de tre områder Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. Udviklingen af den nye bydel går hånd i hånd med udviklingen af en ny større erhvervshavn nord for bymidten, hvor virksomhederne på Søndre Havn kan flytte til i takt med, at havnen færdiggøres.

  Stationsområdet, der ligger mellem den historiske bymidte og jernbanearealet, udvikles i samarbejde med TK Development. Her er både butikker, kultur, boliger, erhverv og offentlige funktioner under opførelse. I efteråret 2017 åbnede et nyt handelskvarter med enkeltbutikker langs et bugtet stræde, der er tænkt som et alternativ til de mange storcentre.

  Læs mere om udviklingen af Stationsområdet på Køge Kysts hjemmeside

  Søndre Havn, som er det største af de tre delområder, udvikles til et mangfoldigt kvarter med boliger, erhverv, kulturtilbud og rekreative arealer - og en ny bred strand, som Køge Kyst anlagde i 2014-15. Arkitekturen skal tage udgangspunkt i de kvaliteter, som allerede findes i havnen, på kajerne og ved den nærliggende strand. I 2016 indledtes de første boligprojekter ud til strandengen, og de første beboer flyttede ind på Søndre Havn i løbet af 2017. Tre boligbyggerier med både ejer- og lejeboliger er nu indflyttet, og der er i alt indgået købsaftale om 10 byggefelter.

  Læs mere om udviklingen af Søndre Havn på Køge Kysts hjemmeside 

  Det er planen at udvikle Collstropgrunden, der ligger tæt på stationen, til et moderne erhvervsområde, der også kan rumme boliger, butikker m.m.

  Læs mere om udviklingen af Collstropgrunden på Køge Kysts hjemmeside

  Også infrastrukturen får i disse år et løft i kraft af Køge Kyst-projektet. Trafikalt brydes jernbanen af tre nye forbindelser på tværs af banen: en vejtunnel, der blev indviet i 2016, en stationsbro, der indvies i sommeren 2018, og en bred underføring. 

   

 • Infrastruktur 
  I 2016 indviede Køge Kyst den første af tre nye forbindelser på tværs af jernbanen; vejtunnelen, der erstattede den gamle jernbaneoverkørsel. Samme år begyndte opførelsen af Stationsbroen, der indvies i foråret 2018. 

  Derudover udførte Køge Kyst i 2017 forberedende arbejde til en ny bred underføring, der som et resultat heraf senere kan anlægges uden at påvirke togtrafikken. 

  Søndre Havn

  I 2014-15 anlagde Køge Kyst en ny og bredere Søndre Strand, som skal sikre gode forhold for badende og indgå i et samspil med det spirende boligkvarter – og i 2015-16 gennemførtes et naturgenopretningsprojekt på strandengen, der genetablerede engens naturlige vegetation. 

  På Søndre Havn er de første boligbyggerier skudt op, og de første beboere flyttede ind i Arkitektgruppens byggeri ”Strandengen” i foråret 2017. I december samme år fulgte flere nye beboere, da Casa Nord og Kuben Byg slog dørene op for byggeriet ”Havblik”.

  Arkitektgruppen og Calum har som totalentreprenører for DADES påbegyndt opførelsen af to arkitektonisk forskellige byggerier under navnet ”Strandparken”, der skal rumme lejeboliger. Byggerierne forventes færdige i hhv. sommeren 2018 og begyndelsen af 2019.

  Bonava har i februar 2018 stukket spaden i jorden til boligbyggeriet "Kystengen", der er det første af tre byggerier, Bonava opfører på Søndre Havn. 

  Derudover udvikler PensionDanmark familielejeboliger og et boligfællesskab for 50+ segmentet - kaldet hhv. Skibet og Broen. Boligfællesskabet udvikles i samarbejde med Realdania. 

  Foreningen Fællesbyg Køge Kyst arbejder på at få tilslutning til et bygge- og bofællesskab i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, Selskabet for Billige Boliger og Køge Kyst. 

  I alt er ti byggefelter omfattet af købsaftaler, og i de kommende år vil forskellige bygherrer stikke spaden i jorden til syv nye boligbyggerier på Søndre Havn. 

  Samtidig fortsætter Køge Kyst satsningen på kultur og byliv, som den nye bydelsforening på Søndre Havn gradvist vil overtage ansvaret for, så bylivsaktiviteterne videreføres i den nye by.

  Stationsområdet

  TK Development er bygherre på mere end halvdelen af byggeriet i Stationsområdet, som omfatter 34.500 m2 butikker, boliger, erhverv, udvidelse af Køge Rådhus, Køge Kommunes genoptræningscenter og en biografbygning samt et parkeringshus, der forbindes med en parkeringskælder under nabobygningen.

  Byggeriet tog for alvor fart i 2015, og i maj 2017 indviedes den nye Nordisk Film-biograf. I september 2017 åbnede den første del af Strædet med mange nye butikker, og også rådhusudvidelsen og et nyt parkeringshus er bygget. TK Development arbejder fortsat med at færdiggøre boliger og erhvervslokaler på de øvre etager i det nye byggeri. Køge Kommunes nye genoptræningscenter åbner i 2018 med to supermarkeder i stueetagen.

  Udviklingsplan
  Udviklingen af Køge Kyst sker med udgangspunkt i udviklingsplanen ”Livet før byen – Byen for livet”, som blev udarbejdet i 2011 med afsæt i en parallelkonkurrence, hvor tværfaglige hold fra ind- og udland deltog. Den består både af en fysisk plan med en lang række overvejelser om bydelens fremtidige karakter og en strategisk plan med fem strategier for, hvad der skal drive byudviklingen, omhandlende bæredygtighed, dialog, erhvervsudvikling, kultur og byliv og trafik og parkering.

  I december 2013 vedtog Køge Byråd "Kommuneplan 2013", som muliggør udviklingen af Køge Kyst 

  Hent Køge Kysts udviklingsplan ”Livet før byen” her (pdf).

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Galleri

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Publikationer Se flere

Grundsalg

Køge Kyst sælger byggegrunde til investorer, der som bygherrer vil opføre bydelens nye byggeri til boliger, erhverv, detailhandel og kultur – i alt ca. 300.000 m2.
TK Development er bygherre på 34.500 m2 byggeri til butikker, boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner i Stationsområdet, hvoraf det meste er opført - og på Søndre Havn har Køge Kyst foreløbig indgået ti købsaftaler om boligbyggeri. Her er der samlet set tale om ca. 650 boliger, og de to første boligkarréer er nu bygget og indflyttet.

Køge Kyst er fortsat parat til dialog med alle interesserede investorer, som kan se en mulighed i at få del i en helt ny stationsnær bydel med et betydeligt potentiale for ny bosætning og tiltrækning af arbejdskraft fra Hovedstadsområdet.

Salgsmateriale

Køge Kysts udviklingsplan, et kvalitetsprogram og en række prospekter udgør salgsmaterialet.

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Køge Kyst, kan du kontakte:

Tove Skrumsager Frederiksen, projektdirektør
Tlf.: 24 94 39 01
E-mail: tsf@koegekyst.dk

Naturelementer i Køge Kyst

Med bl.a. en nyanlagt strand, en kommende maritim halvø for vandsportsklubber og ”almindinger” mellem husene har Køge Kyst tænkt byen, naturen og bylivet sammen.
Som noget af det første i udviklingen af Søndre Havn har Køge Kyst i 2014-15 anlagt en ny og bredere sandstrand, som strækker sig 900 meter mod syd til Vallø Stift. Stranden forbedrer forholdene for de badende, samtidig med, at strandudvidelsen giver mulighed for at bygge boliger med attraktiv nærhed til vandet og områdets karakteristiske strandeng.

Maritim halvø bliver center for vandsport

I de kommende år tilføjes en såkaldt maritim halvø ved strandens nordende og umiddelbart ved den nye bydel. Den maritime halvø skal huse områdets maritime klubber som bl.a. kajakroere og surfere. Klubberne er et vigtigt aktiv for bylivet i området, og halvøen vil blive udviklet i dialog og samarbejde med brugerne.

Almindinger trækker naturen ind mellem husene

Koblingen til den omgivende natur forstærkes yderligere ved en række nye ”almindinger”, der fører strandengens særlige natur helt ind imellem karréerne som grønne og blå bånd, der går på tværs af vejene på Søndre Havn. Afvekslende beplantning og synligt regnvand bliver hovedelementer i disse rekreative uderum, der er med til at gøre det nye boligområde attraktivt, samtidig med at de fungerer som færdselsårer for cyklister og gående og indgår i klimasikring mod skybrud.

Klimatilpasning i Køge Kyst

Køge Kyst er et af de danske byområder, som har en særlig udfordring i forhold til at håndtere kommende havvandsstigninger, samtidig med at Køge som alle andre byer skal forberede sig på flere ekstreme vejrsituationer som følge af den globale opvarmning.

I forbindelse med udviklingsplanen for Køge Kyst har det været en central udfordring at finde kombinerede løsninger, der imødegår den fremtidige klimasituation, samtidig med at andre af projektets mål fremmes.

Samlet klimasikringsløsning

En ny hævet promenade, Engkanten, udgør sammen med et system af almindinger og en højderyg midt på Søndre Havn en klimasikring, som tager højde for oversvømmelser, permanente vandstandsstigninger og stormflod, samtidig med at løsningen imødekommer en lang række andre hensyn.

Engkanten hæves over terræn og indgår samtidig i en landskabelig bearbejdning af et større område, der sikrer nyt og eksisterende byggeri og vil give mulighed for rekreation og naturoplevelser.

Almindinger med mange funktioner

I byrummene mellem de kommende boligkarreer på Søndre Havn, kommer desuden de grønne friarealer, kaldet almindingerne. Almindingerne indgår i klimaløsningen ved, at regnvand ledes gennem dem med magasiner og renseenheder undervejs, hvilket vil aflaste byens kloaksystem. 

Almindingerne er - med afvekslende beplantning og synligt regnvand - byens grønne og blå hovedstruktur, der indrettes med gode rammer for naturoplevelser og fællesskaber blandt beboere. Samtidig tilbyder de ruter til gang og løb, styrker biodiversitet og mikroklima - og endelig indgår de i en trafikløsning, der tilgodeser gående og cyklister.
I ét greb håndterer almindingerne således en række hensyn, der favner såvel samfundsøkonomi som social, sundheds- og miljømæssig bæredygtighed.

Kultursatsning

Det er centralt i Køge Kyst, at livet i den nye bydel skal opstå før bygningerne, og det sker bl.a. med kulturen som drivkraft. Køge Kysts hovedsatsninger på området er en særlig kulturpulje og den såkaldte ”Etape 0 - Livet før byen”-strategi, som blev søsat i 2011.

Kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen på 30 mio. kr. blev lanceret i 2009 med det formål at understøtte kulturelle initiativer, som er med til at skabe liv i den nye bydel, allerede før der bygges - og ad den vej tilføre området kvalitet og dermed også værdi i forretningsmæssig forstand. Frivillige foreninger og andre aktører involveres i at skabe liv i det område, der skal udvikles, særligt Søndre Havn. Siden 2011 har det hvert år kulmineret i den folkelige festdag, Søndre Havnedag, som tiltrækker tusinder af deltagere fra nær og fjern.

De midlertidige faciliteter og aktiviteter er samtidig med til at understøtte projektets vision om at forbinde bymidten med havneområdet. Det sker bl.a. via ”Tråden”, som er et markeret forløb på tværs af banen, mellem Torvet og Køge Bugt. Langs Tråden kan man bl.a. følge en række kunstnerisk bearbejdede betonsteler med information om fortid, nutid og fremtid, og om aftenen kan man opleve Trådens Lys, som er en række poetiske lyssætninger på bl.a. havnens industrianlæg.

Hent en publikation om Tråden, udgivet i juli 2015 (pdf)

Etape 0 er ikke kun en midlertidig fase, inden byggeriet går i gang, men en proces, som i princippet fortsætter igennem hele byudviklingsprojektet. Det er et langt sejt træk, som ikke kun består af enkeltstående oplevelsesskabende faciliteter og aktiviteter, men som gerne skal føre til en mere samlet transformation af hele oplevelsen af byområdet.

Læs mere om kulturpuljen, Etape 0 og kunststrategien på Køge Kysts hjemmeside

Publikation og TV-udsendelser om midlertidige aktiviteter

I 2013 udgav Realdania By en publikation om midlertidige aktiviteter, som bl.a. er baseret på de mange gode erfaringer fra Køge Kyst.

Læs mere om publikationen og hent den her

I efteråret 2013 viste DR K også en udsendelsesrække med titlen ”Byens ildsjæle”, som portrætterer flere af de lokale ildsjæle, som står bag midlertidige aktiviteter i Køge Kyst.

Se en trailer for ”Byens ildsjæle” på YouTube

Relaterede projekter

Projekt

{[{ item.title }]}

{[{ item.body }]}

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}