x

Mange steder i Danmark sker der en forvandling af tidligere havne- og industriområder, hvor industrien typisk har været placeret centralt i danske kystbyer. En sådan omdannelse er – rigtigt grebet an – en chance for at løfte en by på en bæredygtig måde og gøre den mere levende og attraktiv for mennesker, der skal bo i eller bruge byen.

Med Køge Kyst-projektet ønsker Realdania By & Byg sammen med projektpartneren Køge Kommune at vise, hvordan udfordringen kan løses ved at udvikle de tre områder Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden og anlægge ny infrastruktur, som nedbryder historiske barrierer fra jernbane og industri.

Den nye bydel skal over en periode på 20-25 år forbinde Køges eksisterende bymidte med vandet. Nye boliger og byrum skal invitere til mangfoldighed, liv og bevægelse i bydelen, som også skal have et levende forretnings-, erhvervs- og kulturliv.

Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden

På den centralt beliggende Søndre Havn flytter industriområderne i disse år gradvist fra området til en ny og større, moderne erhvervshavn nord for bymidten, i takt med at havnen omdannes til et mangfoldigt boligområde. De første ni boligkarréer er indflyttet, og flere andre er godt i gang med at blive bygget.

I Stationsområdet er der anlagt et helt nyt handelskvarter, som med enkeltbutikker langs et bugtet stræde er et alternativ til de mange storcentre. Her er det nye byggeri tæt forbundet med de gamle handelsgader, og bygningerne er opført i en skala, der er meget tæt på den eksisterende bebyggelse.

Collstropgrunden skal med tiden udvikles til et moderne erhvervsområde, der også kan rumme boliger, butikker m.m.

Tre nye forbindelser på tværs af jernbanen

Foruden arealudviklingen af de tre delområder, anlægger Køge Kyst ny infrastruktur, som skal binde hele byen bedre sammen og være med til at åbne byen mod vandet. 

En ny vejtunnel åbnede i 2016 og leder nu biltrafikken nord om bymidten, og en tyve meter bred bro over Køge Station åbnede i 2018 som en ny forbindelse for fodgængere og cyklister, der samtidig er et nyt byrum og opholdssted.

I løbet af de kommende år anlægger Køge den tredje forbindelse - en lys og bred underføring for fodgængere og cyklister mellem Kulturtorvet og Havnepladsen. Anlæggelsen forventes at gå i gang i 2022, og underføringen er efter planen færdig i løbet af 2024.

Kvalitet i byudviklingen

Det nye byggeri til boliger, erhverv, butikker og kultur i Køge Kyst opføres af private bygherrer med afsæt i Køge Kysts udviklingsplan, et kvalitetsprogram, prospekter for de enkelte etaper af byudviklingen - og en tæt, løbende dialog med Køge Kyst. For at sikre den ønskede kvalitet i byudviklingen, skal Køge Kysts bestyrelse for alle byggerier godkende skitseprojekter, som tager højde for Køge Kysts kvalitetsmål.

Et sådant tæt samarbejdet med bygherrerne med fokus på kvalitet i byudviklingen er en hjørnesten i arbejdet for at realisere partnerskabets vision.

Inspiration til andre byudviklingsprojekter

Køge Kyst-projektet kan give inspiration til andre danske byer og byudviklingsprojekter – ikke mindst kystbyer, der ønsker at styrke sammenhængen mellem bykerne og havnefront i overgangen fra industriby til moderne, bæredygtig by med fokus på livskvalitet, mangfoldighed og byliv.

For eksempel kan den fysiske plan for Køge Kyst og måden, hvorpå den realiseres på i tæt dialog med private bygherrer om kvalitet i byggeri og byudvikling, give inspiration til alle byer, der ønsker at skabe bæredygtige, mangfoldige og attraktive byer med kvalitet – også i det liv, der leves mellem husene.

Køge Kysts samlede klimaløsning kan give inspiration til andre kystbyer, der er udfordret af stormflod og havvandsstigninger, og som ønsker at udnytte den nødvendige klimasikring til i samme moment at opfylde andre vigtige formål i byudviklingen.

Køge Kysts omfattende satsning på kultur og byliv, som tog fart flere år før de første byggerier gik i gang, kan give andre byer inspiration til, hvordan byliv og lokalt ejerskab til et nyt byudviklingsområde kan fremmes i et tidligt stadie af byudviklingen, ligesom midlertidige byrum og aktiviteter kan afprøves og i nogle tilfælde sætte aftryk i den blivende by.

Læs mere om projektet - og følg med i byudviklingen:

www.koegekyst.dk.

Boliger i Køge Kyst

Boliger i Køge Kyst

Køge Kyst-området skal rumme ca. 1.500 boliger og 4.000 beboere. Der er pr. januar 2021 mere end 600 færdige boliger i området.

De fleste boliger ligger på Søndre Havn, hvor beboerne får glæde af nærheden til både stranden, den omgivende natur og de mange butikker, både i den historiske bymidte og det nye handelskvarter.

Boligbyggerierne skyder for alvor op på Søndre Havn i disse år, og de kendetegnes af mangfoldighed og variation, både i arkitektur og i boligformer. Her er både ejerboliger og lejeboliger, og flere nye boligformer er på vej, bl.a. bofællesskab for 50+ segmentet og byggefællesskab.

For at gøre arkitekturen varieret og samtidig skabe mulighed for kig til vandet og naturen, opføres de nye byggerier i varierende højde – typisk fra tre til syv etager inden for den samme karré.

Også i Stationsområdet er der opført boliger i den nye handelsgade Rådhusstræde og på Å-grunden i områdets sydende.

www.koegekyst.dk/boliger kan du få meget mere at vide om mulighederne for at bo i Køge Kyst, og du kan tilmelde dig projektets boligliste og modtage nyheder om boligudbuddet.

Salg af byggegrunde

Salg af byggegrunde Boligerne i Køge Kyst opføres af private bygherrer, der køber byggegrunde af Køge Kyst P/S, der ejes af Køge Kommune og Realdania By & Byg.

I alt kan der opføres ca. 300.000 etagekvadratmeter boliger, erhverv, butikker, kultur og offentlige funktioner fordelt på Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. 

Køge Kyst sørger for byggemodning af arealerne, hvor de enkelte bygherrer skal opføre byggeri til boliger og erhverv mv. Det er også Køge Kyst, der etablerer infrastrukturen med veje og offentlige byrum i projektområdet, samt de nye forbindelser på tværs af jernbanen, som skal sikre optimal sammenhæng mellem bymidten og havnen.

Køge Kyst sørger således for de ydre rammer, mens byrum på de enkelte matrikler, fx gårdrum og taghaver, anlægges af bygherrerne.

Status i begyndelsen af 2021 er, at det meste af Stationsområdet og ni byggefelter på Søndre Havn er bebygget og i brug. Yderligere 8 byggefelter på Søndre Havn er omfattet af købsaftaler, og byggeri er i gang på to af dem.

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Køge Kyst, kan du orientere dig nærmere på www.koegekyst.dk/investor – eller kontakte:

Projektdirektør Peter Kjølby
Tlf. 29 69 52 71
E-mail: pk@koegekyst.dk