x

Som i mange andre danske havnebyer har Fredericias centrum gennem en lang årrække været afskåret fra vandet, idet hele byens havnefront har været optaget af industri. Samtidig har Fredericia en særlig udfordring i forhold til at håndtere kommende havvandsstigninger og stormflodshændelser. På grund af byens beliggenhed ud til Lillebælt har bymidten gentagne gange været ramt af oversvømmelser forårsaget af storme, der har presset vandet fra Lillebælt op over kajen ved Gammel Havn, hvor Kanalbyen bygges i dag. 

Udviklingen af Kanalbyen skal derfor vise, hvordan den tidligere industrihavn kan udvikles til en attraktiv ramme for menneskers liv og trivsel. Et sted man kan bo og besøge – og som samtidig beskytter Fredericias historiske centrum mod oversvømmelser.

Kanalbyen udvikles på et 20 hektar stort område omkring Gammel Havn i Fredericia. Fuldt udbygget vil den nye bydel kunne rumme omkring 2800 arbejdspladser og 1.200 boliger. Bag udviklingen står partnerskabet Kanalbyen i Fredericia P/S, som ejes af Realdania By & Byg og Fredericia Kommune. 

Det tidligere industriområde bliver udviklet som en kanalby med inspiration fra Frederik den 3.'s byplaner fra 1600-tallet. Den historiske bymidtes rennæsancepræg med lange, lige gader og sigtelinjer fra centrum og ned mod havnen videreføres i Kanalbyen, og den gamle fæstningsvold, der blev brudt i industriens tid, genfortolkes i en ny, grøn færdselsåre. Endelig er der udført en omfattende klimatilpasningsløsning, der sikrer Kanalbyen og Fredericias bymidte mod oversvømmelser. 

De første beboere flyttede ind i 2017 og Kanalbyen er i dag en integreret del af byen, hvor man bor, mødes, og nyder udsigten til Lillebælt og Lillebæltsbroen. Udviklingen fortsætter over de næste cirka 15 år eller til hele området er færdigudviklet.

  

Projektets bidrag og betydning

Kanalbyen kan give inspiration til andre kystbyer, der ønsker at styrke sammenhængen mellem bykerne og havnefront i overgangen fra industriby til moderne by med fokus på livskvalitet, mangfoldighed og byliv.

Kanalbyens klimasikringsløsning kan give inspiration til andre kystbyer, der er udfordret af stormflod og havvandsstigninger.

Kanalbyens strategiske og praktiske arbejde med midlertidige aktiviteter og borgerinddragelse kan give inspiration til andre byudviklingsprojekter, der ønsker at aktivere et område, styrke lokal opbakning eller afprøve aktiviteter forud for anlæg af en permanent bydel. Projektets strategiske indsats med kunst i byudviklingen viser desuden nye veje for, hvordan kunst kan skabe værdi  i udviklingen af byrum og bygninger.

Foruden Kanalbyen er Realdania By & Byg engageret i byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Naturbydelen Ringkøbing K og Nærheden i Høje-Taastrup i partnerskab med kommunerne. Alle fire projekter giver konkrete løsninger på udfordringerne for fremtidens byer, og med en lang investeringshorisont på omkring 30 år er Realdania By & Byg - qua selskabets viden og erfaring inden for byudvikling - med til at sikre fremsynethed og høj kvalitet i løsningerne.

 

Boliger

Kanalbyen byder på både ejerlejligheder, almene boliger, ungdomsboliger og privat udlejning. I 2024 står de første 500 boliger klar, og flere er på vej.

På Kanalbyens egen hjemmeside kan man se hvilke boliger der lige nu udbydes til salg og udlejning.

Kunst i byudviklingen

Kanalbyen arbejder strategisk med kunst som et redskab til at skabe liv, involvering, mødesteder, identitet og sammenhænge.

Ideen er, at indarbejde kunsten allerede i takt med at et projekt skitseres og projekteres. Ved at integrere kunsten tidligt, kan den få langt større indflydelse på det endelige byggeri eller byrum. Det bringer kunsten ind i beboernes hverdag, giver de enkelte projekter identitet og styrker den samlede oplevelse af det nye byområde.

I samarbejde med Statens Kunstfond har Kanalbyen i Fredericia udpeget en række kunstnere, der skal være med til at præge udvalgte huse og byrum, og siden 2016 er seks værker realiseret. Værkerne spænder over et parkeringshus formgivet af Kirstine Roepstorff, et gårdrum udformet af Signe Guttormsen, en trappeopgang af Peter Holst Henckel, en bænk formgivet af Gunhild Aaberg, en stedsspecifik skulptur af af Anna Borgman og Candy Lenk samt et lydværk af Amalie Smith.

Klimatilpasning i Kanalbyen

For at sikre både Kanalbyen og resten af Fredericias bymidte mod oversvømmelser er der udført en tre-i-en-løsning der skal klimasikre området og samtidig skabe værdi både rekreativt, socialt, æstetisk og økonomisk.


1. Kanaler og terrænhævning
Ved at grave kanaler, der trækker vandet fra Lillebælt helt ind i den nye bydel, får mange udsigt til vand, hvilket gør det mere attraktivt at bo og investere i Kanalbyen.

Den rene jord, som er udgravet fra kanalerne, er, sammen med anden jord, blevet brugt til at hæve terrænet på østsiden af Gl. havn til 2,5 m over dagligt vande. Hermed er der skabt et effektivt værn mod havvandsstigninger.

Det lag af ren jord, som er brugt til at hæve terrænet, har samtidig den funktion at det indkapsler den forurenede jord i det tidligere industriområde. Ved at genanvende jorden fremfor at køre den bort spares der både CO2 og omkostninger til transport. 
Sammenlignet med et alternativ, hvor alle stueetager måtte klimasikres, giver det hævede terræn bedre mulighed for aktive stueetager med butikker og cafeer i niveau – og det fremmer det gode byliv.

2. Dige 
Som et andet hovedgreb er der etableret et dige hele vejen rundt om bunden af Gl. havn i cirka 2,5 meters højde over dagligt vande. Diget er bygget sammen med promenadeforløbet langs kanalen, så der opstår et sammenhængende rekreativt forløb omkring havnen og kanalen. Det er udformet med trapper og ramper, så alle fortsat kan komme helt ned til vandet. På toppen og siderne er der plantet træer, siv og buske, der passer ind i områdets naturlige fauna.
Der er etableret en træbrygge helt nede ved vandet og særligt om sommeren blomstrer livet i bunden af Gl. havn, hvor der i dag ligger flere cafeer med ude-servering.

3. Husene hæves i Sønder Voldgade Kvarteret
I Sønder Voldgade området, hvor det naturlige terræn ligger i kote 1,90 m over dagligt vande, bygges husene med gulvkote 2,5 på et lokalt forhøjet terræn.

 

 

Midlertidige aktiviteter i Kanalbyen

Fredericia Kommune og Realdania By & Byg søsatte fra projekts start en ambitiøs plan for midlertidige aktiviteter, som kunne kickstarte udviklingen af Kanalbyen. Målet med de midlertidige aktiviteter var dels at højne kendskabet til området, men også at teste, hvilke aktiviteter der virker godt på stedet, og som der dermed skal arbejdes videre med i den permanente by.

Det første område, som blev inddraget i udviklingen af Kanalbyen, var Kemiragrunden øst for Gl. Havn, som er et stort sammenhængende område, der udgør hovedparten af projektområdet. I sommeren 2009 blev den tomme grund taget i brug med midlertidige aktiviteter efter idéer fra borgere, som havde deltaget i en idékonkurrence på nettet. Det førte bl.a. til opførelsen af en skaterrampe, som tiltrækker både lokale skatere og skatere udenbys fra. I 2010 fik området en sammenhængende midlertidig indretning i form af et ”gulvtæppe” på området med midlertidige og anderledes belægninger som fx sand og muslingeskaller og med en omfattende beplantning.

Byhaver

I 2011 åbnede byhaverne ”Grow Your City”, der er udviklet og gennemført af en initiativgruppe, bestående af borgere og repræsentanter fra lokale gartnerier, planteskoler mfl. Efter at have fungeret som succesfuld midlertidig aktivitet i 9 år blev det i 2020 besluttet, at gøre haverne til en permanent del af Kanalbyen. i 2022 lukkede det midlertidige projekt derfor ned til fordel for en permanent byhave; 'Byhaven Søndervold'.

Containerby, sommermarked og minigolf

Med små butikker, gallerier og sceneoptrædener har den midlertidige containerby C-byen bidraget  til at etablere Kanalbyen som et velkendt mødested i Fredericia. C-byen åbnede i 2015 og var i drift frem til 2022, hvor tilladelsen fra myndighederne udløb og containerne ikke kunne holde til mere.

Siden sommeren 2023 har Fredericia Kommune drevet forskellige aktiviteter på de sidste tomme byggefelter ved Gammel Havn, som f.eks. sommermarked, minigolf og mooncar-bane.

 

Grundsalg

Kanalbyen i Fredericia P/S etablerer de ydre rammer for den nye bydel i takt med bydelens udvikling, mens bebyggelse og byrum på de enkelte matrikler, det vil sige gårdrum, taghaver med videre, etableres af private og offentlige bygherrer.

Fuldt udbygget kan Kanalbyen rumme omkring 1200 boliger og 2800 arbejdspladser. Salget af byggegrunde er i gang.

Læs mere om at investere i Kanalbyen her

 

Kontakt

Hvis du gerne vil vide mere om byggegrunde til salg i Kanalbyen, kan du kontakte:

Peter Kirketofte, projektdirektør
Tlf. +45 41 76 14 50
E-mail: pki@kanalbyen.dk