x

Klima 100 hylder grønne ideer og løsninger 

100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner er samlet i Klima100-publikationen. Klima100 skal hylde og synliggøre de mange grønne ideer og løsninger, som allerede er realiseret i kommunerne – og inspirere til endnu flere.

Et grønt samtidsbillede 

Klima100-projekterne fordeler sig på 12 kategorier: Ansvarlig Indkøb og Byggeri, Grøn Adfærd og Oplysning, Vedvarende Energi, Grøn Arealanvendelse og Rekreativitet, Klimasikrede Byrum, Energieffektivisering og Teknologi, Klimaplaner, Stormflodsbeskyttelse, Klimatilpasning ved Åer, Vandløb og Søer, Mobilitet, Social Indsats og Fællesskaber og Cirkulær Økonomi. 

Af de indstillede projekter havde flest fokus på klimatilpasning, herunder hvordan man tilpasser kyster, boligområder og byrum til klimaforandringerne. Derudover viser Klima100, at flere kommuner sætter ambitiøse mål for at reducere CO2-aftrykket. Med hver deres tilgang og ud fra forskellige rammer har Ærø, København, Sønderborg og Aarhus eksempelvis målsætninger om at opnå CO2-neutralitet i årene mellem 2025 og 2030.

Projektfordeling og kategorier

I alt 162 løsninger fra 81 danske kommuner var indstillet til Klima100-kampagnen. Sustainia har stået for at vurdere og udvælge de 100 projekter til Klima100 med input fra CONCITO og et ekspertpanel med repræsentanter fra blandt andet DTU, Climate-KIC og Nationalt Center for Miljø og Energi.

Udvælgelsen er sket på baggrund af flg. kriterier: 

 1. Klimaeffekt: Projektets forventede eller dokumenterede reduktion i drivhusgasser og/eller bidrag til klimasikring
 2. Merværdi: Om projektet har medvirket til en forbedring af andet end klimarelaterede forhold; beskrevet med udgangspunkt i FN’s Verdensmål
 3. Innovation: I hvilket omfang projektet udviser en ny eller banebrydende tilgang til løsning af klimamæssige udfordringer.
 4. Samarbejde: I hvilken grad demonstreres godt samarbejde mellem de involverede i projektet, fx på tværs af forvaltninger og kommunegrænser.
 5. Borgerinddragelse: I hvilken grad projektet formår at inddrage borgerne i udviklingen og implementeringen af projektet.
 6. Skalérbarhed: I hvilken grad projektet er designet, så det potentielt kan både skaleres og duplikeres andetsteds og i andre kommuner.
 7. Videndeling: I hvilken grad deles, eller planlægges det at dele, projekterfaringerne på tværs af forvaltninger, kommunegrænser eller internationalt.

De 100 udvalgte projekter fordeler sig geografisk med 7 projekter fra Region Nordjylland, 27 projekter fra Region Midtjylland, 19 projekter fra Region Syddanmark, 7 projekter fra Region Sjælland, 31 projekter fra Region Hovedstaden og 9 tværkommunale projekter. 

Fakta om Klima100-initiativet

Vi er initiativtager og bidragyder til projektet, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnspartner. Formålet med Klima100 er, at:

 • Sikre anerkendelse af kommuner, der tager lederskab i kampen mod klimaforandringer;
 • Dele eksempler på ”good practice” så kommuner og andre aktører kan tage ved lære af de projekter, der haft mest succes med at sænke udledningen af drivhusgasser og bidrage til klimasikring;
 • Beskrive tendenser i kommunernes arbejde med klimaforandringer og vise, at gode løsninger findes og allerede bliver implementeret landet over; 
 • Inspirere danske kommuner til de mest effektive næste skridt i den grønne omstilling.