x

Snart vil alle 98 danske kommuner stå med lokale klimahandlingsplaner, som er udviklet og godkendt efter international standard af det internationale bynetværk C40. Planerne lever op til målene i Parisaftalen og viser vejen til klimaneutralitet senest år 2050 og tilpasning til klimaforandringerne lokalt.

Derfra er næste skridt at gå fra plan til klimahandling. Og derfor er vi gået sammen med KL og de fem regioner om en klimaalliance, som skal bistå implementeringsarbejdet i kommuner og regioner med viden, økonomi og et fælles udviklingsrum, som kan tackle lokale udfordringer.

Udvikling af fælles rammeværk for implementering

Formålet med Klimaalliancen er at danne ramme om et fælles udviklingsrum for det omfattende omstillingsarbejde, som venter kommuner og regioner på vejen mod klimaneutralitet senest år 2050. 

En central opgave bliver at udvikle en fælles faglig værktøjskasse i form af et rammeværk for implementering som skal levere vidensbaseret beslutningsstøtte og vejledning til kommuner, regioner og partnerskabet bag alliancen. Det omfatter f.eks. implementeringsstøtte, etablering af et monitoreringssystem og en årlig statusrapport, der følger op på gennemførte indsatser og fremdrift i omstillingen.

Rammeværket omfatter også et udviklingsspor, hvor alliancen skal bidrage med ressourcer og viden til at løse de konkrete udfordringer, som kommuner og regioner står over for i klimaarbejdet. Dels skal alliancen samle op på tværgående udfordringer og række ud til kommuner og regioner, som vil arbejde sammen på tværs af landet om at udvikle nye svar og løsninger. Og dels får kommuner og regioner mulighed for at søge økonomisk støtte til lokale udviklings- og demonstrationsprojekter. På den måde kan Klimaalliancen understøtte realiseringen af kommunernes klimahandlingsplaner og etablere nye styrkepositioner i den danske klimaomstilling, samtidig med at man skaber videndeling på tværs af landet. Som et af de første initiativer i udviklingssporet har Klimaalliancen taget initiativ til at udvikle en standard for opgørelse af forbrugsudledninger.  

Et tredje spor handler om at etablere en vejledning og procedure for revision af kommunernes klimahandlingsplaner samt udvikling og godkendelse af kriterier for recertificering af kommunernes planer. Og så er det Klimaalliancens opgave at yde vejledning, sparring og støtte til de kommuner, der ønsker at udarbejde en klimahandlingsplan, og som endnu ikke har en. 

På et mere overordnet plan skal alliancen bidrage til opsamling af viden, opbygning af kompetencer, inspirere til nye løsninger og sætte fokus på rammevilkår og barrierer i kommunernes og regionernes omstillingsarbejde. 

CONCITO og C40 er videnspartnere for Klimaalliancen.