x

Kongebrokvarteret var udfordret af store regnmængder

En af de store samfundsmæssige udfordringer er et ændret klima med mere ekstreme mængder regn. I Kongebrokvarteret i Middelfart var de særligt belastet. Det kom til udtryk i oversvømmede kældre, vand på terræn og overløb til Lillebælt ved kraftige regnskyl. Derfor ønskede man at fremtidssikre bydelen for at undgå dyre oversvømmelser og ødelæggelser.

Forundersøgelse ligger til grund for KlimaByen

I 2012 gennemførte Middelfart Spildevand A/S i samarbejde med Middelfart Kommune og os en forundersøgelse. Formålet var at belyse, hvordan klimatilpasning af et stort område i Middelfart kunne være et aktivt led i udviklingen af en klimarobust og smukkere by. Forundersøgelsen viste, at hvis der ikke blev gennemført en klimatilpasning i området, ville problemerne forværres i takt med den forventelige øgede regnmængde.

Håndtering af regnvand på overfladen

Målet med projektet var at facilitere udviklingen af en klimarobust, smukkere og sjovere by ved at håndtere regnvandet på overfladen som et supplement til rørene i jorden. For at komme i mål med det, blev der gennemført en arkitektkonkurrence som sammen med forundersøgelsen blev til realiseringen af klimatilpasningsprojektet: KlimaByen.

KlimaByens fire delområder

Projektet er delt op i fire delområder, som på hver sin måde opfylder det fælles mål; at håndtere regnvandet på overfladen som supplement til kloakkerne.  

  Skovkvarteret, som i dag er kendt som Pigekvarteret, omfatter flere villaveje.

  Her var strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Langedam og videre til Lillebælt. På den måde afkobles så meget regnvand som muligt fra parcelhusområderne og den fælles kloak. Der er desuden kommet en mere naturpræget og frodig beplantning med inspiration fra den omgivende skov. Beplantningen er etableret i vejbede, som skal opsamle hverdagsregnvand. Ved skybrud ledes regnvandet væk via kørebanen. Alle veje i området er blevet afkoblet fælleskloakken, så alt regnvand, der falder på vejene, håndteres på overfladen – i enten vejbedene eller i render langs vejen. Herfra ledes vandet til Langedam og herefter ud i Lillebælt. 

   

  Allékvarteret består af ældre parcelhuse.

  Her var strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Så mange boliger som muligt er blevet afkoblet fra hverdagsregn, så regnvandet bliver håndteret lokalt. Ved kraftig regn og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder. Alle veje er afkoblet fra fælleskloakken ved at etablere regnbede langs vejene. Desuden er vejene udformet på en måde, så kørebanetracéet kan bruges til afledning af kraftig og ekstremregn. I en skybrudssituation ledes regnvandet væk via kørebanen. Fra villakvarteret bliver regnen ledt i en rende henover Vestre Kirkegård og herfra via havneområdet ud i Lillebælt.

  Bykvarteret består af den nedre del af Adlerhusvej, Skovgade, den gamle bydel og Brogade samt Gl. Havn. Området består af forskellige typer bebyggelse.

  Her var strategien at udnytte terrænets naturlige fald til at aflede regnvand til Lillebælt. Flest mulige boliger omkring Adlerhusvej er afkoblet fra hverdagsregn, så regnvandet håndteres lokalt. Ved kraftig og ekstremregn er der overløb til tilstødende områder. Gaderne i den historiske bymidte er generelt smalle, og derfor bliver regnvandet her håndteret i render. Hustagene mod gaden er blevet afkoblet fra kloakken, og regnvandet ledes direkte til vejen via render. I Bykvarteret er der blevet etableret en enkel trugform i midten af af Adlerhusvej, Korregade, Smedegade og Brogade, så regnvandet ledes herigennem. Trugformen er dyb nok til, at regnvandet, selv i en skybrudssituation, kan ledes ned til havnen og videre ud i Lillebælt. I Bykvarteret er Adlerhusvej desuden blevet omlagt, så der er skabt en ny allé med integrerede regnbede.

  Området mellem Julievej og Stadionvej er blevet omdannet til Aktivitetsskoven. 

  Strategien er, at regnvand fra de omkringliggende veje og boligområder skal ledes ned til lavningerne i Aktivitetsskoven, som har til formål at forsinke og rense vandet inden det udledes til Langedam. Her mødes og samles flere vandveje. Mellem søer og bække er der flader til boldspil, leg og bevægelse. Disse flader er indrammet af træer, så der dannes lysninger. Lysningerne er forbundet af broer af naturmateriale, og de tilbyder flere forskellige muligheder for leg og bevægelse. I en skybrudssituation vil overskydende regnvand ledes til Postens Rende. Desuden er der indgået et samarbejde med organisationen Plant Et Træ, hvor Aktivitetsskoven skal medvirke til at sikre et øget kendskab til den danske natur. Aktivitetsskoven er altså både et rekreativt område og en undervisningsskov.

Mere end store kloakrør

Vi gik ind i projektet, da vi har et stort fokus på klimatilpasning. Med dette projekt fik vi en unik chance for at støtte et projekt, som ikke kun havde fokus på tekniske løsninger, men hvor vi kunne se, at klimatilpasningsløsningerne ville skabe merværdi i form af bedre byrum, aktiviteter, mødesteder og grøn vækst.