x

Der er i mange faglige cirkler en bred anerkendelse af, at det ud fra et klimaperspektiv oftest er bedst at bevare og renovere. Få aktører argumenterer derimod for, at det er bedre at rive ned og bygge nyt og energieffektivt byggeri. Problemet med en sammenligning af de to forskellige tilgange til at mindske klimabelastningen fra det byggede miljø er, at der oftest mangler data, og at de bygger på forskellige metoder til beregning af klimabelastning.

Metoder umuliggør sammenligninger

Mange metoder, beregningsforudsætninger og referencedata til livscyklusanalyser af Global Warming Potential (GWP) i dag, er udviklet til nybyggeri og egner sig ikke umiddelbart til udarbejdelse af LCA på renoveringer. Det betyder, at der findes meget få eksempler på samlede og sammenlignelige vurderinger, som bygger på transparente og pålidelige beregninger. Endvidere findes der stort set ingen data på, hvordan det påvirker anlægsøkonomien, når der stilles klimakrav til renovering.

Netop det skal projektet 'Klimadata for renovering' gøre noget ved. Projektet stiler mod at besvare spørgsmål som: Hvornår kan man kalde en renovering klimavenlig? Kan bevaring og renovering af bygninger holde sig inden for de planetære grænser? Og bliver det økonomisk dyrere, når vi stiller klimakrav til renovering og nybyg?

Realdania ønsker at understøtte en evidensbaseret, nuanceret og vidensdelende tilgang til at arbejde med variansanalyser på renovering eller nybyggeri.

Behov for nye metoder og data

For at optimere klimaindsatsen i byggeriet, er der brug for at kunne udføre kvalificeret sammenligning af klimabelastningen i et livscyklusperspektiv fra henholdsvis bevaring og renovering kontra nedrivning og nybyggeri. Sådanne beregninger kræver afklaring af en række forudsætninger ift. LCA-metode og en kortlægning af data, der kan bruges som sammenligningsgrundlag.

'Klimadata for renovering' består af fire delprojekter:

Delprojekt 1 skal give bud på at løse de beregningsmæssige udfordringer, der er for LCA af renovering og for hvordan der bedst kan udføres sammenlignende vurderinger af klimabelastningen af at bevare og renovere i forhold til at rive ned og bygge nyt.

Delprojekt 2 skal skabe overblik over eksisterende klimadata for forskellige scenarier af renovering i forhold til nybyggeri i Danmark samt se på, hvordan data fra udlandet kan anvendes i en dansk byggekontekst.

Delprojekt 3 går i dybden med udvalgte projekter for derigennem at komme med eksempler på variansanalyser af forskellige renoveringersscenarier. Det skal undersøges, hvor langt ned klimabelastningen for bevaring og renovering kan komme, om de kan holde sig inden for de planetære grænser og hvad de forskellige renoveringsscenarier vil betyde for den arkitektoniske kvalitet.

Delprojekt 4 analyserer på, hvad stigende klimakrav til byggeriet betyder for henholdsvis anlægs- og rådgivningsøkonomien. Det forsøges her også at vurdere, hvilke øgede udgifter der kan forventes at være midlertidige i en overgangsfase og hvilke, der kan forventes at være permanente.

Grundlag for en evidensbaseret, nuanceret og vidensdelende tilgang i fremtiden

Visionen med 'Klimadata for renovering' er, at der i projekter, som Realdanias støtter og i byggebranchen generelt, skal arbejdes ud fra et en evidensbaseret, nuanceret og vidensdelende tilgang, både når der udføres sammenlignede vurderinger af klimabelastningen i et livscyklusperspektiv fra henholdsvis bevaring og renovering i forhold til nedrivning og nybyggeri, og når de økonomiske forhold, der er knyttet til en klimaindsats, skal belyses.

Projektet drives af et tværfagligt team bestående af Arkitema, COWI, BUILD og Rådet for Bæredygtigt Byggeri i tæt dialog med Realdania.  

Projektet bliver udviklet i dialog med flere aktører fra byggebranchen, og den viden, vi opnår gennem projektet, deler vi med alle interesserede.