x

10%. Så meget materiale går gennemsnitligt til spilde, når et byggeri opføres.

Fejlleverancer, forkerte monteringer og byggerier, der afleveres med fejl og mangler er en del af hverdagen i byggesektoren, som er blevet accepteret igennem generationer. De fleste byggeprojekter afsætter således 10% af budgettet til uforudsete hændelser, og det beløb overskrides endda alt for ofte.

Potentialet for at effektivisere byggeriets processer er stort. Byggesektoren berører 40% af Danmarks økonomi, den beskæftiger hundrede tusinder af mennesker - og omsætter for milliarder hvert år.

Hvis man kunne nedbringe de 10% spild til tæt ved 0%, kunne man opføre 11 huse for de samme ressourcer, som man normalt forbruger til 10 huse. Man kunne hæve værdien af det enkelte hus med 10%. Man ville med andre ord kunne bygge 1,1 hus med samme tids- og ressourceforbrug, som man normalt bruger til at bygge 1,0 hus.

 

Vil reducere ressourceforbruget

Med MiniCO2 Etagehus DIGITAL ønsker Realdania By & Byg at undersøge, hvordan digitale værktøjer kan udvikle samarbejdet og reducere ressourceforbruget i forhold til både materialer, økonomi og tid.

Huset er et ganske almindeligt nyt boligbyggeri opført i beton og beklædt med tegl, og det er sammenligneligt med helt almindelige boligbebyggelser, som man ellers ser dem i Kanalbyen.

Tesen er, at ved at planlægge grundigt og højne afklaringen af et byggeris kompleksitet bliver det muligt at bygge mere korrekt, med færre fejl både undervejs og ved den endelige aflevering. Vejen til målet er gået gennem en grundigt planlagt proces og et tæt samarbejde mellem alle de involverede, understøttet af et nøje sammen-sat digitalt produktionsgrundlag, som de involverede har været med til at finde frem til i en proces med bygherren for bordenden.

En vigtig pointe med en sådan proces er, at mange detailbeslutninger kan fremrykkes til de tidlige planlægningsfaser i stedet for, som det ofte sker, først at blive truffet ”i sidste øjeblik” og måske med aktører involveret, som ikke har været med i processen fra starten. 

Huset blev opført i 2023 og blev i december 2023 afleveret mangelfrit og 2 måneder før tiden.

Resultater

  • Huset er opført på ca. 10 måneder, hvilket er ca. 2 måneder hurtigere end forventet. 
  • Det er bygget 8 % under budget (og med meget begrænset ekstra arbejde efter kontrakt indgåelse)
  • Afleveret mangelfrit 
  • CO2-reduktion på 12% ift. et byggeri med en almindelig byggeproces (alene på A4 + A5 i LCA – dvs. både transport og materialespild). I kg CO2 svarer det til 0,9 kg (normalvis er dette på 2,4 i standardberegningen) – dvs. en besparelse på omkring 60% isoleret set på A4 og A5. 

En grundig digital registrering skaber entydighed om projektet, da alt hermed er fælles og delt. Det sikrer, at der arbejdes efter de nyeste informationer. 
Her kommer projektets klimavinkel ikke mindst til udtryk ved en nøje registrering af materialemængder for at minimere spild, og være langt mere præcis i leve-rancer til byggeriet. Det er også erfaringen, at man ikke undgår spild fuldstændigt. Fejl og misforståelser ude i organisationens led med et vist spild kan næppe fjernes fuldstændig på denne måde, men kraftigt reduceres. 

I livscyklusvurderingen for MiniCO2 Etagehus DIGITAL er der derfor særlig fokus på den fase i LCA-modellen, som handler om byggeprocessen (herunder materialespild). I øjeblikket er byggeprocessen (A4 og A5) ikke er omfattet af Bygningsreglementets krav til begrænsning af CO2-udledningen. Men det forventes, at den vil blive det indenfor de kommende år.

I løbet af juni 2024 vil alle resultater og læringer blive samlet i en trykt publikation. 

Samarbejde på tværs af byggesektoren

Realdania By & Byg er bygherre på projektet, men har gjort brug af et bredt sammensat projektteam bestående af byggevareproducenter, brancheorganisationer, driftsorganisationer, entreprenører, rådgivere samt forskningsmiljøet omkring byggeriets processer. 

På MiniCO2 Etagehus DIGITAL er holdet:

• HD Lab (teknologi bygherrerådgiver)
• Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma (totalrådgiverteam)
• MT Højgaard Danmark (hovedentreprenør) 

Opfører flere udviklingsbyggerier i samme gade

Udover MiniCO2 Etagehus DIGITAL opfører Realdania By & Byg endnu et byggeri med fokus på byggeprocessen - MiniCO2 Etagehus PRÆFAB. Derudover opføres tre MiniCO2 etagehus med fokus på hver deres primære byggematerialer; trætegl og beton.

 

For at kunne sammenligne alle byggerierne i gaden på tværs, opfører Realdania By & Byg alle fem huse i samme format og under enslydende rammevilkår: De bliver ens i størrelse (et samlet, opvarmet bruttoareal på ca. 600 m2 i fem etager og med 4-5 boliger) og bygges under samme lokalplan.

 

Alle fem huse opføres til bæredygtighedscertificeringen DGNB Guld. Endelig skal de leve op til gængse forventninger til komfort og praktisk indretning af moderne boliger, som skal lejes ud på markedsvilkår.

Udlejning

Hvis du gerne vil bo i MiniCO2 etagehus DIGITAL, skal du kontakte home Fredericia på tlf. 75 93 02 66 eller e-mail fredericia@home.dk

Du kan læse meget mere om boligerne, se plantegninger og fotos på home.dk