x

Drømmen om et kulturelt pejlemærke for Nordjylland 

I flere årtier havde lokale græsrødder, politikere og erhvervsfolk drømt om et nyt kulturelt pejlemærke for hele Nordjylland. I 1986 bliver foreningen Musikhusets Venner stiftet. Foreningens formål var aktivt at arbejde for et kulturelt og arkitektonisk landmærke i Aalborg. Ønsket var at gøre noget for kulturområdet for de mennesker, der allerede boede i Nordjylland, for dem som lige var kommet og for dem, som var på vej.

Men der skulle gå 27 år før nordjydernes drøm gik i opfyldelse og Musikkens Hus kunne slå dørene op i sommeren 2013. Vi gik til at start med ind i projektet med støtte på 5 mio. kr., som siden blev fulgt op med yderligere støtte. I alt har vi bidraget med 455 mio. kr. til det samlede projekt. 

Et internationalt musik af høj arkitektonisk og akustisk kvalitet

Musikkens Hus ligger på havnefronten i Aalborg og er et musikhus af høj arkitektonisk og akustisk kvalitet. Huset består af mere end 20.000 m2 fordelt på ni plan med bl.a. fire koncertsale med en kapacitet op til 1.298 siddende publikummer, en indbydende restaurant, spændende og nytænkende foyer samt undervisnings- og administrationsfaciliteter.

Musikkens Hus i Nordjylland er udformet af det internationalt anerkendte østrigske arkitektfirma COOP Himmelb(l)au, ligesom det er de østrigske arkitekter, der har udarbejdet masterplanen for området omkring Musikkens Hus.

Musikkens Hus er centrum for en mangfoldighed af musikalske og kulturelle aktiviteter. 
Husets faste beboere er:

 • Nordjysk Musikkonservatorium
 • Musik på Aalborg Universitet
 • Jazzcentret
 • Aalborg Symfoniorkester, som dermed for første gang har fået et fast hjemsted med egne koncertfaciliteter.

En integreret del af byen

Et centralt element i projektet har været at skabe sammenhæng mellem huset og dets omgivelser, og at huset bliver en del af et attraktivt byområde. Arkitektfirmaet bag Musikkens Hus, østrigske Coop Himmelb(l)au, har derfor udarbejdet først en masterplan og siden en byrumsplan for området omkring Musikkens Hus.
Blandt andet er der er etableret en forplads omkring Musikkens hus samt en havnetrappe ned til Limfjorden, der er et åbent mødested for alle besøgende

En succes fra starten

Siden Musikkens Hus slog dørene op i 2014 har stedet været en kæmpe succes. Nordjylland er nu endnu tydeligere præsenteret på det kulturelle Danmarkskort. 

Allerede efter det første leveår havde der været mere end 250.00 besøgende og det var mulig at levere et overskud på 4,5 mio. kr.

De første skridt mod et Musikkens Hus i Nordjylland blev taget i 1986 af Foreningen Musikhusets Venner, der arbejdede målrettet for at realisere drømmen om et musikhus i Aalborg. Og i 2000 blev der fra politisk hold givet grønt lys til at opføre et Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg. Fra 2001 til 2004 fik Komitéen til Rejsning af Musikkens Hus indsamlet de private midler, som Aalborg Kommune og det daværende Nordjyllands Amt havde betinget sig for at støtte projektet. Realdania gik ind i projektet med 5 mio. kr., som siden blev fulgt op med yderligere 55 mio. kr., der skulle sikre et byggeri af høj arkitektonisk værdi.

I foråret 2002 udskrev man en projektkonkurrence, og i februar 2003 blev det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au udpeget som vinder. Da byggeriet i 2006 blev udbudt i licitation, viste det sig, at Musikkens Hus ikke kunne opføres inden for den planlagte økonomiske ramme. Derfor valgte de daværende bygherrer, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, at sætte projektet på stand by.

Vi gik i december 2006 ind i projektet med en yderligere økonomisk støtte og med en stærk organisering for at sikre gennemførelsen af byggeriet af Musikkens Hus i Nordjylland. Der blev udpeget en ny bestyrelse for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland bestående af personer med stor erfaring i at realisere kompliceret byggeri. 

Musikkens Hus blev ibrugtaget i sommeren 2013, hvor Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborg-afdeling, Aalborg Universitets musikuddannelser, Center for Dansk Jazzhistorie samt Musikkens Hus’ egen virksomhed flyttede ind.

Koncerthusdelen i Musikkens Hus blev skudt i gang med et 13 dage langt åbningsprogram den 29. marts 2014.

Musikkens Hus i Nordjylland skal ikke alene give den nordjyske region et internationalt koncerthus og et arkitektonisk og kulturelt vartegn. En masterplan og en byrumsplan for området har været med til at  sikre, at der i tilknytning til huset blev skabt et attraktivt og dynamisk byområde.

Et centralt element i opførelsen af Musikkens Hus i Nordjylland er, at der blev  skabt sammenhæng mellem huset og dets omgivelser, og at huset blev en del af et attraktivt byområde. Arkitektfirmaet bag Musikkens Hus, østrigske Coop Himmelb(l)au, har derfor på foranledning af Realdania, udarbejdet først en masterplan og siden en byrumsplan for området omkring Musikkens Hus.

Hovedidéen bag Coop Himmelb(l)aus masterplan er, at musikhusgrunden skal udgøre et dynamisk byrum, der forbinder Aalborgs bycenter med Limfjorden omkring tre pladsdannelser: Et handels- og citytorv, et kulturelt torv og en plads i forbindelse med Musikkens Hus.

Masterplanen placerer Musikkens Hus længst mod øst på grunden, så der i sammenhæng med Nordkraft-bygningen er etableret et kulturelt torv. Længst mod vest er der etableret et city-torv hvor der er opført et markant bygningsværk med butikker og kontorer mv., som skal ses i tæt sammenhæng med bymidtens mange tilbud og nybyggeriet på Metax-grunden. 

Coop Himmelb(l)au har taget udgangspunkt i den offentlige debat om udviklingen af Aalborgs østre havnefront og i fem idéoplæg indkøbt af Aalborg Kommune som led i debatten. Masterplanen har dannet grundlag for kommunens efterfølgende lokalplan for området. 

Projektet blev udarbejdet af landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, som indgik i Coop Himmelb(l)aus projektteam, og arbejdet med at udforme en byrumsplan foregik parallelt med designarbejdet for Musikkens Hus.

Den samlede finansiering for Musikkens Hus i Nordjylland er på ca. 1 mia. kr.

Hovedbidragyderne

Realdania ca. 450 mio. kr.
Aalborg Kommune, som yder et anlægstilskud på 12.5 mio. kr. om året i 30 år, hvilket er konverteret til et realkreditlån m.v. på ca. 220 mio. kr.

Hertil kommer indgåede uopsigelige lejekontrakter, der er konverteret til et realkreditlån på ca. 205 mio. kr. Desuden renteindtægter samt et optaget lån på ca. 60 mio. kr.

Derudover har øvrige danske fonde, det nordjyske erhvervsliv, offentlige tilskud, privatpersoner samt Komitéen til Rejsningen af Musikkens Hus i Nordjylland bidraget med 100 mio. kr. til opførelsen af huset.

De anførte beløb er opgjort i prisniveau 2014 – det vil sige inkl. den almindelige prisudvikling siden beslutningen om byggeriet blev vedtaget.

Bidragsydere

 • Realdania
 • Aalborg Kommune
 • Region Nordjylland
 • Spar Nord Fonden
 • Det Obelske Familiefond

 
Rådgivere

 • Arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au
 • Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen
 • COWI
 • PLH
 • Gade & Mortensen, akustisk rådgiver
 • ATEC
 •  Davis Langdon
 • Friis & Moltke
 • Rambøll
 • Niras og
 • HAR Hollands

Udbudsform
Indbudt projektkonkurrence

Udskrevet
2002

Deltagere
11 

Forhåndsinviterede

Prækvalificerede

Finalerunde
3

 • Zara Hadid Architects
 • Coop Himmelb(l)au
 • Henning Larsens Tegnestue
Vinder 
 • Coop Himmelb(l)au

Dommerkomité 

 • Rektor Sven Caspersen, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, formand
 • Rektor Jens-Ole Blak, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
 • Direktør Lars Ole Hansen, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger
 • Prorektor Jørgen Østergaard, Aalborg Universitet
 • Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune
 • Birgitte Josefsen, Nordjyllands Amt ( i st. for amtsborgmester Orla Hav)
 • Adm. direktør Flemming Borreskov, Fonden Realdania
 • Arkitekt MAA Svend Axelsson, udpeget af DAL/AA
 • Arkitekt MNAL Stein Halvorsen, udpeget af DAL/AA
 • Civilingeniør Henning Puggaard, udpeget af F.R.

Arkitekturen

Musikkens Hus i Nordjylland er tegnet af østrigske Coop Himmelb(l)au med Wolf D. Prix i spidsen. Arkitektfirmaet står bag en række spektakulære bygningsværker rundt om i verden, men Musikkens Hus er arkitekternes første projekt i Skandinavien.

I udviklingen af Musikkens Hus i Nordjylland har Coop Himmelb(l)au lagt stor vægt på, at Aalborgs industrielle historie, moderne kulturelle liv og fysiske omgivelser er tænkt ind i arkitekturen, så det har i høj grad påvirket designprocessen. Vigtigst for arkitekterne bag bygningsdesignet er det, at der såvel internt i huset som i det offentlige rum er skabt forudsætninger som muliggør og opfordrer til synergier og vidensdeling.

Bygningens uddannelses- og administrationsdel er derfor udformet som et U, der nærmest omfavner Koncertsalen ved at folde sig om den på tre sider og giver plads til både musiske og uddannelsesmæssige aktiviteter. Gennem store indkig til koncertsalen gives der mulighed for at følge aktiviteterne i koncertsalen under prøver og koncerter.

Bygningskompositionen åbner sig mod nord i en højloftet, offentlig foyer, der rækker over tre etager med udsigt over Limfjorden, og derudover er tre sale i forskellige størrelser og med forskellige funktioner placeret i tilknytning til foyeren.

Den akustiske målsætning for koncertsalen har været at etablere en akustik på et internationalt niveau. Den akustiske regulering er etableret i et samarbejde mellem det amerikanske akustikfirma Artec, der nu er en del af den internationale ingeniørkoncern Arup, og arkitekten Coop Himmelb(l)au.

Bæredygtigt byggeri

Musikkens Hus har installeret 262 solcellepaneler, der året rundt hjælper til at nedsætte husets energiforbrug. Herudover benyttes fjordvandsindtag til at nedkøle huset det meste af året. Nedkølingen er mulig, når fjordens temperatur er koldere, end der er behov for i huset. I disse tilfælde er det kun nødvendigt at anvende elektricitet til cirkulationspumpe.

Også bygningens design er udtænkt med afsæt i energibesparende tiltag. De mange runde vinduer og glasgulve i foyeren betyder, at behovet for kunstig belysning minimeres, og det naturlige dagslys udnyttes optimalt.