x

En by med 'dead ends' 

I Odder har bymidten været udfordret af 'dead ends', hvilket har gjort det svært at fastholde et godt butiksliv. Trafik og parkeringsarealer har domineret, hvilket har haft en negativ indflydelse på både bylivet og byrummenes karakter. Samtidig har der manglet attraktive forbindelser mellem byens spredte knudepunkter, hvilket har gjort det mindre attraktivt at bevæge sig på tværs af byen og gøre ophold i de forskellige bymiljøer. 

Det blå og grønne skal fylde mere i bybilledet

Det samlede projekt har været en gentænkning af hele bymidten og dens traditionelle struktur, faciliteter og funktioner. Odder Kommune havde et ønske om at det blå og grønne skulle fylde mere i bybilledet, f.eks. ved at udnytte det uforløste potentiale i Odder Å som et rekreativt byelement. Desuden var der behov for, at bymidtens spredte knudepunkter og parallelle, opdelte struktur skulle fortættes i et nyt, sammenhængende, cirkulært flow, som forbinder bymidten på tværs. 

Flere anlægsprojekter

Odder Kommunes projekt har haft flere forskellige delelementer, hvoraf Realdania har støttet en ny passage og belægning langs rådhuset, etableringen af en folkepark og mindre tilpasninger og bearbejdninger langs Odder Å. 

Kommunen vil også renovere det historiske torv i byen, så det bliver bedre forhold for forskellige aktiviteter, cafe- og handelsliv. Derudover skal den centrale Aabygade omdannes til en klimaboulevard, der skal sikre byen mod fremtidige oversvømmelser, og samtidig skabe en attraktiv forbindelse fra Kvicklytorvet til den gamle bymidte samt de nye rekreative områder. 

Folkeparken

Folkeparken er Odders nye grønne byrum, det skal fungere som et samlingspunkt for lokale og turister. Parken er lavet, så den både øger biodiversiteten langs åen og skaber nye muligheder for sociale aktiviteter. Samtidig er parken del af klimatilpasningen i byen og skal bidrage til håndtering af regnvand.

Den vestlige del af Folkeparken er skabt som et stort, klassisk parkrum, hvor der bl.a. er legeplads, mens den østlige del har fokus på vild natur og bæredygtighed. Der er kommet træer, skabt et varieret terræn og plantet vildtvoksende, høje græsser, stauder og urter, der indrammer små rum i parken og tiltrækker sommerfugle, bier og insekter. De forskellige beplantninger inddeler parken i større og mindre områder, hvor man kan opholde sig. Variationen i parkrummene lægger op til, at Odders borgere selv kan tage ejerskab og bruge områderne som de vil.