x

En by med 'dead ends' 

I Odder er bymidten udfordret af 'dead ends', hvilket gør det svært at fastholde butikker. Bymidten er domineret af trafik og parkeringsarealer, hvilket har en negativ indflydelse på både bylivet og byrummenes karakter. Der mangler attraktive forbindelser mellem byens spredte knudepunkter, som forbinder byen på tværs og samler knudepunkterne i et netværk af attraktive bymiljøer. 

Det blå og grønne skal fylde mere i bybilledet

Projektet er en gentænkning af hele bymidten og dens traditionelle struktur, faciliteter og funktioner. Odder Kommune ønsker, at det blå og grønne skal fylde mere i bybilledet, og her har Odder Å et stort uforløst potentiale som rekreativt byelement. Desuden skal bymidtens spredte knudepunkter og parallelle, opdelte struktur fortættes i et nyt, sammenhængende, cirkulært flow, som forbinder bymidten på tværs. 

Tre anlægsprojekter: Folkeparken, Torvet og Klimaboulevarden

Folkeparken: Folkeparken er en realisering af det rekreative miljø, der ønskes skabt langs Odder Å. Parken skal skabe en ny forbindelse mellem det robuste handelsområde ved Kvicklytorvet og det raffinerede, historiske bymiljø omkring Torvet. 

Torvet: Det historiske torv skal renoveres, så byens samlingsrum for borgere og besøgende i højere grad tiltrækker forskellige publikumsaktiviteter. Aktiviteterne skal ramme bredt, så forskellige målgrupper og døgnrytmer imødegås. 

Klimaboulevarden: Aabygade skal omdannes til en klimaboulevard, hvilket bliver en vigtig del af et LAR-projekt, der skal sikre byen mod fremtidige oversvømmelser. Samtidig skaber boulevarden en ny attraktiv forbindelse fra Kvicklytorvet til den gamle bymidte samt nye rekreative områder.