x

PCB er en miljøgift, der bl.a. har været anvendt i byggematerialer som fx fugemasse i perioden 1950-1977. Anvendelsen af PCB i byggematerialer har været forbudt siden 1977. PCB-eksponering formodes ikke at forårsage akut sygelighed, men langvarig udsættelse over en årrække kan medføre en række sundhedsskadelige effekter og kan bl.a. være hormonforstyrrende og potentielt kræftfremkaldende.

I programmet har SBi dokumenteret og analyseret effekten af forskellige metoder til at nedbringe PCB i indeluften, som bliver anvendt i konkrete renoveringsprojekter. SBi har løbende offentliggjort resultaterne fra deres indsats, som i 2013 mundede ud i konkrete anvisninger til PCB renovering.

Regeringen offentliggjorde den 25. maj 2011 en handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger. Handlingsplanen indeholder i alt 19 initiativer, der skal styrke grundlaget for, at PCB i bygninger identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeluft hverken udgør en sundhedsfare for beboere, brugere af bygninger eller bygningsarbejdere. Derudover skal handlingsplanen styrke indsatsen for at bortskaffe PCB-holdigt affald korrekt.

Handlingsplanen er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 
Som et led i handlingsplanen iværksætter Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Statens Byggeforskningsinstitut forsøg med konkrete renoveringsmetoder i en række udvalgte bygninger, hvor der er konstateret PCB med henblik på at få mere viden om omkostningseffektive renoveringsmetoder, der reducerer PCB-indholdet i indeluften. Forskningsprogrammet skal i sidste ende munde ud i konkrete anvisninger til PCB-renovering, som er klar i 2013.

Der er truffet aftale med KAB og Boligselskabernes Landsforening om, at en kommende stor renovering af 295 lejligheder i Farum Midtpunkt blandt andet vil indgå i projektet. Bebyggelsen Farum Midtpunkt er et eksempel på, at PCB fra bygningsfuger kan forurene indeluften og boligens vægge og gulve.

KAB er gennem en lang række forsøg nået frem til en renoveringsmetode, der fjerner alle primære kilder med PCB og som KAB nu vil anvende i Farum Midtpunkt. Både indvendige og udvendige fuger i såvel lejligheder som gangarealer fjernes, ligesom alle gulve og køkkener fjernes for at undgå eventuelle skjulte primære kilder såsom fx fugerester eller lignende under gulvene. Afslutningsvist vil KAB udbage boligerne, dvs. at konstruktionerne opvarmes til 40 grader eller mere, hvilket forventes at reducere afgasningen fra sekundære kilder som fx beton.