x

Kommunalreformen åbnede en historisk mulighed for at forny og kvalificere plankulturen i landets kommuner. Og det var netop hensigten med Plan09 at gribe muligheden for at fremme en kommunal planlægning, der

  • har fokus på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt attraktive landskaber som ramme om "det gode liv" 
  • bygger på politisk ejerskab og engagement
  • er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer

I 2009 skulle landets 98 kommuner være klar med deres første kommunalplaner efter kommunalreformen - en reform der har betydet store ændringer i de kommunale planlægningsopgaver. Plan09 blev sat i værk som et partnerskab mellem os og Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelse, og målet var at udvikle en "værktøjskasse", som kommunerne kan bruge i deres arbejde med at lægge kommunalplaner og udvikle en ny plankultur.

Plan09 har givet økonomisk støtte til en række kommunale eksempelprojekter, som har afprøvet nye metoder, værktøjer og organisationsformer i planlægningen, og som på den måde har givet konkrete erfaringer med en fornyelse af den kommunale planlægning. Samtidig er der i regi af Plan09 etableret et netværk, hvor landets kommuner har kunnet udveksle erfaringer og hente inspiration, og der er udgivet en række pjecer og publikationer, som kan hentes på projektets hjemmeside plan09.dk

Kommunalreformen forandrer den kommunale planlægning

Med kommunalreformen, som trådte i kraft 1. januar 2007, har kommunerne overtaget en stor del af de planlægningsopgaver, der førhen lå hos amterne. Det indebærer, at kommunerne nu skal planlægge ikke alene for byområderne, men for hele kommunens areal, også det åbne land. Samtidig har kommunerne fået større råderum og større ansvar for at fastlægge mål og retningslinjer for beskyttelsen og udviklingen af deres arealer. Eksempelvis er det fremover i kommunalplanerne, det bliver fastlagt, hvilke arealer der kan udlægges til byzoner og sommerhusområder, og hvilke der skal sikres som bevaringsværdige kulturmiljøer.

Plan09 sigter på at bistå kommunerne med at udvikle og nytænke plankulturen i forhold til de ændringer, kommunalreformen har medført.

Fornyelse af planlægningen

Som forløber for Plan09 gennemførte Realdania i samarbejde med Miljøministeriet, ved Skov- og Naturstyrelsen, fra efteråret 2005 til juni 2006 projektet ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen”. Projektet blev gennemført som seks udredningsopgaver, der lagde op til en debat om det danske plansystem og eventuelle justeringer af planloven.

Projektets analyser og debatter er samlet i rapporten 'Fornyelse af planlægningen - Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen.

Plan09 var et treårigt projekt, som blev gennemført i perioden 2006 til 2009.

Miljøministeriet ved By- og Landskabsstyrelsen.

Plan09’s samlede økonomiske ramme for årene 2006-09 var 50 mio. kr.
Realdania har bevilget halvdelen, Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen, afsatte en fjerdedel, og kommunerne bidrog med en fjerdedel.