x

Konflikter mellem forskellige interesseorganisationer, borgere og politikere i forbindelse med planlægning og byudvikling er ikke usædvanligt.

Projektet i Præstø har medvirket til at vise nye veje til at løse denne form for interessekonflikter. Ved brug af professionelle mæglere kan der skabes dialog i stedet for konflikt og sikres, at alle bliver hørt, så man kan nå frem til den fælles bedste løsning.

Præstø skulle efter kommunesammenlægningen finde sin rolle i et nyt købstadshieraki. Politikerne så det som deres opgave at udvikle Præstø, så byen fortsat kunne opretholde en god bredde i detailhandel, kulturtilbud og offentlig service.

En gruppe af borgere ønskede imidlertid at bevare byen og landskabet, som de kender det, og modsatte sig udviklingen af byen blandt andet i forbindelse med udlægning af et nyt boligområde og placering af et nyt plejehjem. En sådan tendens skaber spændinger mellem politikere og borgere.

Konflikthåndtering 

Kommunen ønskede at bruge konflikthåndtering til at løse spændingerne og som en ny og anderledes måde at arbejde med borgerinddragelse på. Derfor blev der tilknyttet professionelle mæglere, der er uddannet i konflikthåndtering. Det var en del af projektet, at kommunens medarbejdere fik indsigt i de forskellige metoder, så de kunne bruge dem i deres arbejde fremover.

Borgerinddragelsen i forbindelse med Lokalplanlægningen blev indledt med en konfliktkortlægning og interviews til brug for konflikthåndteringen. Der blev afholdt 3 borgermøder, hvor der blev udarbejdet en vision for Præstø. Derudover blev kulturarven samt havnens fremtidige muligheder drøftet. En blog blev oprettet for at give borgerne mulighed for at tilføje deres personlige indlæg i debatten til lokalplanprocessen.

Erfaringer

Konfliktmægler i den eksterne evalueringsgruppe har udarbejdet en opsamling og evaluering af processen. Evalueringen lægger vægt på at udlede erfaringer til brug for andre planlæggere, der påtænker en udvidet borgerinddragelse i konfliktfyldte områder.