x

Puljen til afprøvning af den frivillige bæredygtighedsklasse er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Formålet er at sikre, at der er fokus på at træffe bæredygtige valg, når samfundet sættes i gang igen. Den næste ansøgningsfrist er den 8. september 2022.

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) i Bygningsreglementet vil fremme bæredygtigt byggeri i Danmark og sætter fokus på indeklima, LCA (Livscyklusanalyse) og LCC (Totaløkonomiske beregninger). Ordningen bliver administreret af Bolig- og Planstyrelsen (BPST), og der arbejdes hen imod, at den bliver obligatorisk i Bygningsreglementet i 2023. Indtil ordningen træder i kraft, vil der være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til en ”case-bank”, som hele branchen derefter kan lære af. 

Vi ønsker at fremme det indledende afprøvningsarbejde, og vi har derfor i 2020 med en ramme af 5 mio. kr. støttet 31 bygherrer (private, almene og offentlige) med at leve op til kravene og dermed sikre, at læring fra arbejdet samles, at arbejdet kommer godt fra start, og at den frivillige bæredygtighedsklasse på sigt kan blive integreret i bygningsreglementet.

Frem til den 8. september 2022, er det muligt at søge om støtte til at afprøve FBK på følgende bygningstyper:

  • Renoverings- og transformationsprojekter 
  • Træbyggerier med træ som bærende konstruktion 
  • Landbrugsbygninger, som er omfattet af energirammen 
  • Kontor, handel og lager Industri og værksteder f.eks. logistik, produktion 
  • Bygninger med særlige forhold f.eks. hospitaler, energiproduktion, bygninger opført på blød bund og højhuse i høj konsekvensklasse 
  • Bygninger med mange installationer f.eks. hoteller og kollegier/studieboliger 
  • Bygninger til fritidsformål og idræt f.eks. fritidserhverv, idrætshaller, feriecentre, sommerhuse, klubhuse og svømmehaller 
  • Bygninger til kultur f.eks. teater, kulturhuse, biblioteker, museer og koncertsted 

Læs mere og ansøg

Hvem er målgruppen?

Puljen til afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse er målrettet professionelle bygherrer - både offentlige, almene og private bygherrer, der ønsker at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse på et i forvejen fuldt finansieret byggeprojekt. 

En bygherre kan som udgangspunkt få støtte til flere projekter. Dog vil et væsentligt vurderingskriterie være at få en så bred erfaringsopsamling som mulig gennem en diversitet i bygningstypologier, bygherrer, rådgivere samt geografisk lokalitet.  

Hvad kan der søges støtte til?

Støtten kan søges til afprøvning af alle parametre i den frivillige bæredygtighedsklasse på et fuldt finansieret byggeprojekt. Støtten gives til en del af de ekstraomkostninger, der kan være forbundet med rådgivning for at anvende FBK-ordningen. Typisk vil det være støtte til rådgivning fra personer med forudgående dokumenteret kendskab til metodikker og værktøjer, der anvendes for at kunne løfte parametrene i FBK.