x

Puljen til at styrke den klimamæssige bæredygtighed i kommunale byggeprojekter er en del af Sammen om bæredygtigt byggeri-indsatsen, som vi har lanceret i forbindelse med COVID-19-krisen. Der er to ansøgningsfrister i 2020. Første ansøgningsrunde er afsluttet. Vi forventer, at anden runde åbner ultimo september med ansøgningsfrist i november. Vi offentliggør dato for næste ansøgningsrunde her på hjemmesiden, LinkedIn og Twitter.

Kommunernes anlægsloft i 2020 er blevet ophævet for at sætte gang i byggeaktiviteten og beskæftigelsen i byggeriet. Realdania vil gerne understøtte, at de kommunale byggeprojekter, som bliver igangsat i 2020 og 2021, også fremmer den grønne omstilling i byggeriet udover at holde gang i aktivitet og beskæftigelse. Vi fokuserer dog ikke alene på projekter, som er blevet mulige på grund af ophævelsen af anlægsloftet: alle nybyggeri- og renoveringsprojekter skal tænkes mere bæredygtigt.

I første omgang har vi afsat en pulje på 45 mio. kr. til to ansøgningsrunder til at styrke bæredygtigheden i kommunale byggeprojekter. Puljen skal medvirke til, at danske kommuner kan indhente målrettet rådgivning om øget klimamæssig bæredygtighed i egne kommende byggeprojekter, samt med at realisere det konkrete byggeri med øgede bæredygtighedsambitioner.

Bæredygtighed skal i denne sammenhæng forstås klimamæssigt, dvs. der er fokus på reduktion af drivhusgasser gennem energiløsninger, materialevalg, genanvendelse af byggematerialer mv. Som en del af rådgivningen om at reducere drivhusgasser i byggeprojektet er det også muligt at afdække afledte bredere bæredygtige gevinster, hvor f.eks. bygningens indeklima samtidig forbedres.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af danske kommuner, og den er målrettet fuldfinansierede kommunale nybyggeri- eller renoveringsprojekter, beliggende i Danmark, som bliver igangsat i 2020 eller 2021.

Hvilke projekter kan I søge med?

Puljen er målrettet kommunale nybyggeri- og renoveringsprojekter med en vis størrelse (over 10 mio. kr. i entreprisebudget), hvor I som kommune har et ønske om at reducere projektets drivhusgasudledning og demonstrere måder at løfte projektets klimamæssige bæredygtighed på. Projektet skal være på et stadie, hvor det stadigvæk praktisk er muligt at styrke den klimamæssige bæredygtighed i byggeprojektet.

Puljen er ikke målrettet almindeligt vedligehold af kommunale ejendomme og infrastruktur, eller mindre projekter med entreprisebudgetter under 10 mio. kr.

Vi prioriterer velfærdsbyggeri (eksempelvis skoler, institutioner, plejehjem/ældrecentre, kommunale boliger for særligt udsatte grupper) og offentlige bygninger, som forbedrer rammerne for borgernes hverdag (f.eks. kultur- og fritidsfaciliteter eller genbrugsstationer).

Vores udvælgelse af projekter til denne pulje vil derudover basere sig på, at de konkrete byggeprojekter hviler på et robust grundlag i forhold til økonomi, drift, funktionalitet, beliggenhed og arkitektonisk kvalitet både med og uden de tilførte klimamæssige justeringer. Endeligt vil vi lægge vægt på rådgiverkompetencerne på projektet. Både rådgiverteamet på byggeprojektet generelt, men også valg af rådgiver knyttet til bæredygtighedsdelen. Dette vurderes ud fra det fremsendte projektmateriale.

Hvad kan I søge støtte til?

Med fokus på det konkrete nybyggeri- eller renoveringsprojekt kan I søge støtte til både rådgivning og efterfølgende realisering:

1. Rådgivning
I kan anvende støttebeløbet til at dække udgifter til eksternt indkøb af rådgivningsydelser i forhold til, hvordan man sikrer styrket klimamæssig bæredygtighed i projektet. Det kan være analyser, certificeringer eller specifik rådgivning om fx alternative materialer med lavere drivhusudledning.

2. Realisering
I kan også anvende støttebeløbet til at løfte byggeprojektets entrepriseøkonomi for at sikre, at den øgede bæredygtighed bliver realiseret i byggeprojektet. I kan søge støtte til det justerede projekt - specifikt til de elementer i byggeriet, som er resultat af rådgivningsdelen. Det kan fx være genbrug/genanvendelse af materialer eller løsninger, der sikrer lavere energiforbrug i driftsfasen. Bæredygtighedselementerne i det justerede byggeri skal kunne dokumenteres efterfølgende.

Udgangspunktet er, at I både kan søge om rådgivning og realisering, og at I gør det på én gang. I særlige tilfælde, hvor en kommune netop har færdiggjort særlige analyser mv. på et konkret projekt, og hvor der peges på et særligt klimamæssigt bæredygtighedspotentiale, kan der søges direkte til realiseringsstøtte på de nye dele.

Hvor meget kan I søge?

Det ansøgte beløb afhænger af byggeprojektets størrelse.

Projektstørrelse

 

Rådgivning

Realisering

Mindre:

Entreprisebudget mellem 10 og 50 mio. kr.

 

Maksimalt 250.000 kr.

(inkl. moms)

I størrelsesordenen

5 % af entrepriseøkonomien

Maksimalt 2.250.000 kr.

(inkl. moms)

Større:

Entreprisebudget over 50 mio. kr.

 

Maksimalt 500.000 kr.

(inkl. moms)

I størrelsesordenen

5 % af entrepriseøkonomien

Maksimalt 4.500.000 kr.

(inkl. moms)

Kommuner er pålagt en fondsmoms på 17,5 %. Fondsmomsen bør derfor indgå som en post i det opstillede budget, hvis ikke I kan dække udgiften uden for projektets økonomi.

Hvordan søger I støtte?

Fristen for modtagelse af ansøgninger til første runde var den 24. august 2020.

Vi forventer at anden runde åbner ultimo september med ansøgningsfrist den 2. november 2020, og alle ansøgninger forventes færdigbehandlet primo december 2020. 

Ansøgningsfrist for anden runde muliggør tid til, at kommuner, der i august 2020 ikke er helt på plads med projektet, kan sikre politisk mandat og finansiering til det konkrete projekt. 

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i 2020:

Ansøgningsfrist for første runde er udløbet, og alle ansøgninger forventes færdigbehandlet ultimo september 2020. Ansøgningsfrist 1 er relevant for kommuner, der allerede ved ansøgningsfristen har politisk mandat og finansiering af projektet på plads. 

Vi forventer at åbne for ansøgninger i anden runde ultimo september. Ansøgningsfristen forventes at være den 2. november 2020, og alle ansøgninger forventes færdigbehandlet primo december 2020.  Ansøgningsfrist for anden runde muliggør tid til, at kommuner, der i august 2020 ikke er helt på plads med projektet, kan sikre politisk mandat og finansiering til det konkrete projekt.