x

Med etableringen af seks forskningscentre var det vores mål at bidrage til at udbygge og nuancere den forskningsbaserede viden inden for det byggede miljø.  

Realdania Forskning udgjorde rammen om vores støtte til store, markante forskningsinitiativer inden for det byggede miljø. Forskningen under Realdania Forskning bidrog på et videnskabeligt grundlag til udvikling af helhedsorienteret og operationel viden om problemer og udviklingsmuligheder i det byggede miljø, herunder skabelse af et kvalificeret vidensgrundlag for debat og støtte til beslutningstagerne overalt i byggesektoren.

Forskningen var navnlig målrettet nye problemfelter, der ikke var dækket af den eksisterende forskning, eller som kræver et særligt tværfagligt samarbejde. Mange problemstillinger inden for det byggede miljø var netop kendetegnet ved at gå på tværs af forskellige faglige discipliner.

Hvert forskningscenter bestod af forskellige forskergrupper fra et mindre antal forskningsinstitutioner, der indgår i et forpligtende netværkssamarbejde. Forskningen havde en  høj videnskabelig kvalitet og internationalt perspektiv. Et vigtigt mål var at engagere byggesektorens virksomheder og organisationer i forskningscentrenes aktiviteter. De seks forskningscentre er:

  • Center for Byrumsforskning (igangsat april 2003)
  • Center for Strategisk Byforskning (igangsat juni 2004)
  • Center for Bolig og Velfærd (igangsat oktober 2004)
  • Center for Ledelse i Byggeriet (igangsat december 2004)
  • Center for Facilities Management (igangsat januar 2008)
  • Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (igangsat januar 2009)

Facilities Management handler om, hvordan man kan udforme, drive og udvikle bygninger og infrastruktur, så de til stadighed er tilpasset de brugsmæssige behov. Med Center for Facilities Management er der således lagt vægt på at belyse sammenhænge mellem fysiske rammer og sociale aktiviteter. Hidtil i Danmark er der kun i begrænset omfang gennemført forskning med fokus på bygningsdrift og Facilities Management. Dette sammen med en støt stigende interesse fra virksomhedernes side og en nyorientering af Facilities Management-arbejdsfeltet er baggrunden for, at forskningscentret nu er oprettet.  

Centeret er et "forskningscenter uden mure", der består af et netværk af forskere fra forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner, men med et ledelsesmæssigt og administrativt centrum på DTU - Danmarks Tekniske Universitet. Der er lagt vægt på et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsorganisationer inden for området, ligesom formidling til praksis og studerende har høj prioritet.  

Den grundlæggende profil for forskningen er anvendelsesorientering. Det vil sige, at forskningen bliver gennemført i tæt samarbejde med praksis: Der vil blive etableret erhvervs-ph.d.'er, hvor virksomheder bliver inddraget.  

Støttebeløb 
25 mio. kr.  

Tidsplan 
Centret er etableret for en femårig periode fra 2008 til 2012.  

Samarbejdspartnere

Udover DTU deltager fra start følgende forskningsinstitutioner i projekter i Center for Facilities Management:  

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, Handelshøjskolen København

Center for Industriel Arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole København

Center for Servicestudier, Roskilde Universitets Center

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet

Center for Certificering og Byggeproces, Teknologisk Institut

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger:

Formålet med Center for Indeklima og Sundhed i Boliger er at opbygge et forskningsmiljø, der kan skabe øget indsigt i de basale sammenhænge mellem boligbyggeriets design, konstruktion og materialevalg, indeklima og helbred. Centret skal på denne måde skabe et videngrundlag for bedre planlægning og byggeri af sundere boliger.

Centret skal i sin forskning primært fokusere på tre områder: 

Fugts betydning for sundheden

Indeluftens indhold af skadelige partikler og deres betydning for sundheden

Kemiske og mikrobiologiske forholds betydning for indeklimaet og sundheden

Samarbejdspartnere 

Institut for Folkesundhed (Århus Universitet)

Institut for Byggeri og Anlæg (Danmarks Tekniske Universitet)

SBi (Aalborg Universitet)

Institut for Folkesundhedsvidenskab (Københavns Universitet)

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø   

Centrets mål er at studere ledelsesforhold med et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt og komme med forslag til, hvordan vi skaber den nødvendige strategiske indsats til løsning af byggeriets problemer. 

Centret forsker i ledelsesforhold med et samfundsvidenskabeligt udgangspunkt for derigennem at udfordre de gængse myter og etablere sandheder om byggeriets problemer. Ud over at nå frem til en mere nuanceret forståelse af problemerne i byggeriet er det målet, at centret skal vise vejen til, hvordan ledere i byggesektorens virksomheder kan få et større spekter af handlemuligheder.

Centrets forskning berører fem temaer:

Roller og identiteter blandt byggesektorens aktører

Innovation i byggesektoren

Økonomiens betydning

Viden og læring i virksomhederne

Nye organisationsmodeller   

For at sikre en anvendelsesorienteret indgangsvinkel til problemstillingerne foregår forskningen i et samarbejde mellem forskere og virksomheder. Resultaterne bliver bl.a. publiceret i ledende internationale tidsskrifter, på centrets egen hjemmeside og på konferencer. 

Center for Ledelse i Byggeriet er etableret for en femårig periode og bliver ledet af professor Kristian Kreiner. Centret er organiseret som et nationalt og internationalt netværk med centrum på CBS, Handelshøjskolen i København.  

Støttebeløb

25 mio. kr.  

Tidsplan

Centret åbnede i 2004. Det er etableret for en periode frem til 2010.  

Samarbejdspartnere

CBS, Handelshøjskolen i København.  

Centerleder

Professor Kristian Kreiner, CBS Handelshøjskolen i København, tlf.: 38 15 28 00.