x

COVID-19 fik på meget kort tid mobiliseret regeringer, forandret markeder og ikke mindst ændret menneskers hverdag. Arbejdsliv og fritid under samme tag, øget afstand og nye rutiner i forhold til hygiejne, indkøb og samvær. Forandringer som har påvirket både negativt og positivt, og dermed haft betydning for livskvaliteten.

Med indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’ ønsker vi sammen med en række samarbejdspartnere at sætte fokus på, hvordan COVID-19 har påvirket vores adfærd i forhold til de fysiske rammer for vores liv. Indsatsen skal opsamle viden og løsninger fra både pandemi-perioden og i de kommende år.

Samtidig er målet at inspirere til og igangsætte helt nye løsninger for et mere modstandsdygtigt bygget miljø med bedre livskvalitet for alle. Det kan handle om rammerne for f.eks. sundhed og bevægelse, kulturforbrug, arbejdsliv, boligen og brugen af det offentlig rum.

Indsatsen løber i to parallelle spor:

Det primære formål med videnssporet er at indsamle og formidle viden, der kan afdække, hvordan vi som borgere ændrer vores adfærd og fysiske rammer som følge af corona. En essentiel del af videnssporet bliver derfor at indsamle og formidle data om, hvordan vi som husholdninger, virksomheder, institutioner mv. lever med corona. Uden data, ingen viden. Dette sker kvantitativt (spørgeskemaundersøgelser og registerdata) og kvalitativt (bl.a. interviews).
Videnssporet drives af et tværfagligt hold forskere fra BUILD på Aalborg Universitet.

Læs mere om BUILD og RESPOND på BUILDs projektside:

Projekt RESPOND - Rammerne for den nye hverdag - Aalborg Universitet (aau.dk)

I løsningssporet kobler vi viden fra videnssporet med udviklingen af nye løsninger, der understøtter et mere modstandsdygtigt byggeri og bedre livskvalitet.

Løsningerne vil blive udviklet i samarbejde med både civilsamfundet og det private marked, og vi vil gøre brug af innovationsmodeller og -værktøjer, vi kender godt i Realdania fra vores arbejde med bl.a. indeklima, bæredygtighed og digitale løsninger – som f.eks. Innovation til Marked, Circular Construction Challenge og Grand Solutions.

Det har vi støttet

Pulje til løsninger udviklet under COVID-19 pandemien

Frem til 1. september 2022 var det muligt at søge støtte til at færdigudvikle ideer og løsninger udviklet under COVID-19 pandemien med kobling til det byggede miljø og med potentiale til at blive skaleret og komme ud på det kommercielle marked.  Det var muligt at ansøge inden for temaerne Det hybride arbejdsliv, Det sunde indeklima, Bynatur og grønne byrum, Nye rammer for mødesteder og fællesskaber, Det gode arbejdsmiljø i udførelsen, og så var der en Wildcard-kategori.

Et ekspertpanel vurderede de indsendte løsninger, og ni innovative løsninger fra corona-tiden fik støtte.

Kort om de ni udvalgte løsninger

AmbiLink kan opgradere ventilationsanlæg med konstant luftskifte til et anlæg med behovsstyret luftskifte. Udluftning var vigtigt under pandemien og i forhold til indeklima helt generelt. Løsningen forventes at blive testet i en række større private virksomheder, men vil også kunne implementeres i skoler og daginstitutioner. Løsningen er udviklet af Leapcraft og modtager en bevilling på 493.000 kr. Agilitate er en digital open source-platform, der i kølvandet på pandemien og hjemmearbejdhjælper med at svare på spørgsmålet om, hvordan vi skal designe og disponere fremtidens kontorer og bruge den fysiske arbejdsplads fleksibelt. Løsningen er udviklet af Link Arkitektur og modtager en bevilling på 500.000 kr. Solcelledrevet udendørsbelysning understøtter muligheden for sikker og oplyst adgang til naturen, som under corona blev samlingssted for mange fællesskaber. Løsningen kan være afkoblet fra elnettet og er dermed en fleksibel decentral løsning. Ideen er at bringe konkrete solcellebaserede lysprodukter ud i naturen, f.eks. på cykelstier. Løsningen er udviklet af Nordic Firefly i samarbejde med Holcher Design og modtager en bevilling på 500.000 kr.  ErgoLab er et teknisk hjælpemiddel, der kan forbedre arbejdsmiljøet for den enkelte håndværker på byggepladsen. Det fjerner behovet for at indgå i tæt fysisk kontakt med medarbejderen – noget, der har været en udfordring under COVID-19-pandemien. Ideen kombinerer intelligent bevægelsesmåling og ergonomisk software med det formål at tilbyde digital screening af arbejdsmiljøet. Løsningen er udviklet af Motioncatch ApS og modtager en bevilling på 211.000 kr. ’On demand’ arbejdsliv på stationen er et skalerbart eksempel på, hvordan man kan etablere lokale fællesskaber, f.eks. hjemme-arbejdsfællesskaber, i mindre bysamfund. Løsningen beskriver et nyt mødested, som adskiller sig fra hjemmearbejde og caféer, og som går på tværs af virksomheder. Et sted, der ligger tættere på vores hjem end arbejdet, og som imødekommer lokalsamfundets behov. Løsningen er udviklet af Stationen Co ApS og modtager en bevilling på 498.000 kr.  NaboCanvas er en drejebog til nabofællesskaber, der var et af de fællesskaber, som blev styrket under pandemien, og som vi også ved betyder noget for livskvaliteten generelt. Det kan f.eks. være et formelt nabofællesskab som et decideret bofællesskab, men også uformelt organiserede grupper af naboer, der beslutter sig for at mødes til f.eks. fællesspisning. Løsningen er udviklet af HeyNabo! ApS, der er virksomheden bag NaboCanvas og modtager en bevilling på 500.000 kr.  Under pandemien blev der udviklet mange forskellige lokale løsninger i kantiner og andre frokost-lokaler rundt om på virksomhederne. Denne digitale platform holder styr på, hvor mange, der skal spise og/eller mødes i kantinen og hvor mange kvadratmeter, der er behov for. Den er afprøvet som betaversion i et kontorfællesskab under pandemien, hvor der var øgede krav om afstand i kantiner. PlanEat Aps er virksomheden bag og modtager en bevilling på 350.000 kr. Grønne markedspladser skaber livskvalitet og forbinder byens beboere til producenterne af deres mad ved at skabe nye grønne markedspladser og mødesteder, midlertidige byrum og rammer om fællesskab på byens pladser. Alt sammen steder, der oplevede øget interesse under pandemien. Løsningen er udviklet af Grønt Marked og modtager en bevilling på 500.000 kr.  LYS Connect er en løsning, der kan være med til at sikre, at belysningen inden døre har den rette kvalitet og understøtter mental sundhed og trivsel. Under pandemien har LYS Technologies arbejdet målrettet med at få deres løsning ud på engelske plejehjem, hvor mange ældre under pandemien var meget isolerede og inden døre. Producenten ønsker nu også at komme ind på det danske marked. Der er tale om en lyskilde, der kan integreres i eksisterende belysningsarmaturer, så lyskilden kan ændre lysstyrke og intensitet på en måde så det understøtter menneskets døgnrytme. Løsningen er udviklet af udviklet af LYS Technologies ApS og modtager en bevilling 500.000 kr. 

Rådgivningsvirksomheden Smith Innovation hjalp os med processen og fordelingen af denne pulje under RESPOND.

Puljen 'De nye folkerum'

Frem til 28. november 2022 kunne foreninger, NGO'er og andre grupper af frivillige, som havde tænkt kreativt i forhold til de fysiske rammer, søge støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange gode projekter og aktiviteter fra coronatiden, som kunne bidrage til øget livskvalitet også i tiden efter pandemien.

Puljen 'De nye folkerum' var på to millioner kroner, og det var muligt at søge  om støtte på op til 100.000 kr. inden for fire fokusområder Kulturen i nye rammer, Bynær natur og grønne mødesteder, Nye nabofællesskaber, Fremtidens foreningsliv,  og så var der en Wildcard-kategori. 

Et jury vurderede de indsendte aktiviteter, og 27 aktiviteter fik støtte til at fortsætte eller genoptage deres initiativer fra coronatiden. Se hvilke på kortet neden for. 

Vi samarbejdede med Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om puljen 'De nye folkerum'.  

Anden forskning

Videnssporet i RESPOND drives af et tværfagligt hold forskere fra BUILD på Aalborg Universitet, og her fokuserer forskerne på de langvarige konsekvenser af Covid-19-pandemien i Danmark i hverdagen og det byggede miljø. Vi har samlet fire andre forskningsprojekter, som er værd at følge, hvis du vil vide mere om, hvordan pandemier som COVID-19 påvirker bl.a. adfærd og handlinger.

Forskningsprojektet Stay Home undersøger, hvad der under coronakrisen sker med hjemmet som et fysisk, digitaliseret, socialt og eksistentielt fundament. En tværfaglig forskergruppe fra arkitektur, familiehistorie, teknologistudier og teologi vil bruge krisen til at nå indsigter til gavn for udformningen af fremtidens hjem.

STAY HOME 
Forskningsprojektet bidrager med nuancering, perspektivering, nye forståelser og handlemuligheder i forhold til de helt store samfundsudfordringer som for eksempel klimakrisen og pandemier. Forskningscenteret tager udgangspunkt i humanistiske faglige discipliner, som for eksempel sprog, historie og litteratur.

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry


HOPE projektet undersøgte bl.a. danskernes holdninger og adfærd under COVID-19 pandemien. 

HOPE 

PandemiX – Center for Interdisciplinary Study of Pandemic Signatures – er et grundforskningscenter støttet af Danmarks Grundforskningsfond (DG). Centerets overordnede formål er at undersøge impact og signaturer ved COVID-19 og historiske pandemier for bedre at kunne forstå fænomenet og dermed forberede verden på fremtidens pandemier.

PandemiX Center