x

Bedre byliv og klimasikring

Den overordnede vision for Sankt Annæ Projektet er, i samspil med Kvæsthusprojektet, at skabe større sammenhæng i området og bedre rammer for både byliv og trafik med fokus på høj arkitektonisk kvalitet, forankret i stedets lokale og regionale tilhørsforhold. Med fornyelsen af Sankt Annæ Plads er forholdene blevet markant forbedret for fodgængere og cyklister samtidig med at området er blevet sikret mod oversvømmelse som følge af ekstreme regnskyl.

De konkrete mål for projektet er, at:

  • byrummene skal rumme oplevelse, udfoldelse, bevægelse og møde mellem mennesker hele året og på forskellige tidspunkter af døgnet. 
  • samspillet med nærområdet – Kvæsthusområdet, Nyhavnsområdet og Frederiksstaden - sikres, så byrummene supplerer de muligheder og oplevelser man får i de omkringliggende områder. 
  • Sankt Annæ Plads kan fungere som en hverdagsplads med mulighed for rekreation og samtidig danne ramme om særlige begivenheder. 
  • Sankt Annæ Plads’ arkitektoniske karakter og beliggenhed mellem middelalderbyen, Frederiksstaden og havnen styrkes og understreges. 
  • trafikarealer indrettes enkelt, funktionelt og overskueligt. 
  • færdsel og adgange især tilgodeser cyklister og fodgængere. 
  • mulighederne for færdsel på tværs af Sankt Annæ Plads forbedres for cyklister og fodgængere. 
  • byrummene indrettes, så de føles trygge at færdes i døgnets mørke timer. At byrummenes grønne karakter fastholdes og udvikles. 
  • håndtering af regnvand indgår i den overordnede idé for byrummene. 
  • udformning af byrum og veje medvirker til, at der ikke sker oversvømmelser i kvarteret som følge af skybrud.

Projektet

Ønsket om en fornyelse af Sankt Annæ Plads og de omkringliggende gader opstod i forbindelse med Kvæsthusprojektet, som har opført et nyt byrum på Kvæsthusmolen samt et underjordisk parkeringsanlæg. Da parkering omkring Sankt Annæ Plads hermed er blevet reduceret, er en ny mulighed for at forbedre bylivet og forholdene for de bløde trafikanter i området opstået.

Den stramme grønne akse, der er Sankt Annæ Plads’ centrale omdrejningspunkt, er blevet styrket og forlænget, så den når helt fra Bredgade og ned til Kvæsthusmolen og Skuespilhuset. Kvæsthusgade er blevet forskønnet med ny belægning, træer og bedre afløb til regnvand – og den yderste ende af Nyhavn har fået samme belægning som resten af Nyhavn. Også her er der skabt mere plads til bylivet.

Sankt Annæ Plads er omlagt til en såkaldt skybrudsgade, hvor vandet fra ekstreme regnskyl ledes væk fra de gamle huse og ud i havnen. Hele pladsen har fået form som en skål, der har sit laveste punkt i midten af det grønne anlæg. På den måde ledes regnvandet hurtigt væk fra facaderne, ned mod Kvæsthuspladsen og ud i havnen.
Sankt Annæ Projektet er realiseret i en samarbejdsaftale mellem Realdania, Københavns Kommune og en række private donorer repræsenteret ved Jeudan A/S. Arbejdet er blevet koordineret af Sankt Annæ Selskabet, der ejes af Kvæsthusselskabet.

Status

Torsdag den 11. december 2014 blev der taget første spadestik til Sankt Annæ Projektet, og i sommeren 2016 blev projektet afsluttet samtidig med Kvæsthusprojektet. For at fejre, at Sankt Annæ Plads er blevet skybrudssikret og færdiganlagt, og arbejdet med Kvæsthuspladsen er tilendebragt, afholdte Kvæsthusselskabet en fælles åbningsfest for de to projekter onsdag den 29. juni 2016.

Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn er nu overdraget til Københavns Kommune. Har du spørgsmål vedrørende disse områder, kan du kontakte Københavns Kommune

De underjordiske skybrudsledninger i området er overdraget til HOFOR. Har du spørgsmål vedrørende dette, kan du kontakte HOFOR

Parkeringsanlægget under Ofelia Plads

Hvis du har spørgsmål eller lignende vedrørende parkeringsanlægget under Ofelia Plads (med indkørsel fra Sankt Annæ Plads), skal du kontakte Jeudan Parkering.

Projektfakta

{[{ label.title }]}

{[{ item.title }]}{[{ item.title }]}, {[{ item.subtitle }]}

Billeder

{[{ currentImage.meta.title }]}

{[{ currentImage.meta.description }]}

{[{ counter() }]}

Video

{[{ printCounter($index) }]}

{[{ gallery.title }]}

Vis flere

Bog

Nyheder Se alle nyheder

Vis flere

Relaterede projekter

Projekt

{[{ current.title }]}

{[{ current.body }]}

{[{ currentIndex }]} / {[{ items.length }]}