x

Sikring af bygninger og inventar mod oversvømmelse

Skybrudsklappen er en sikring mod skybrudsrelaterede oversvømmelser i byen, som tilgodeser både bygningsmæssige kvaliteter og tilgængelighed og fungerer som en automatisk skybrudsbarriere, der etableres foran adgange til bygninger, hvor der er risiko for opstuvning og indtrængning af vand i forbindelse med skybrud.  

Bevarelse af kulturarv og niveaufri adgang

Skybrudsklappen er en effektiv løsning i skybrudssituationer, hvor overfladevand kan medføre betydelige skader på bygninger og inventar. Løsningen er særligt udviklet til at beskytte kældertrapper og indgangspartier i tætte byområder, hvor det ikke er muligt at etablere andre (permanente) sikringsforanstaltninger som fx en opkant. Enten fordi der er krav til tilgængelighed og niveaufri adgang eller af respekt for kulturarv i fredede og bevaringsværdige bygninger eller bygninger med anden arkitektonisk kvalitet og kan anlægges under jorden i niveau med fortovet, så den ikke hindrer adgangen til bygningen eller skæmmer de bygningsmæssige kvaliteter, når den ikke er i brug.

Automatisk afspærring

Når magasinet fyldes med vand under et skybrud eller en kraftig regnhændelse, skyder klappen automatisk op og afspærrer trappenedgange og indgangspartier, når det opsamlede vand i magasinet når en vis højde. På den måde forhindres overfladevand i at trænge ind i bygningen. Det vand, der opsamles ved hverdagsregn, tømmes løbende ud eller ledes direkte i kloak. Desuden er skybrudsklappen er automatiseret, men skal ikke tilkobles elektricitet eller anden ekstern forsyning, hvilket reducerer etableringsomkostningerne og øger sikkerheden for, at løsningen fungerer i kritiske vejrsituationer. Dermed garanteres konstant beskyttelse af bygningen, uanset hvornår på døgnet et skybrud rammer, da løsningen ikke kræver manuel betjening.

Fleksibelt design

Løsningen har et fleksibelt design, der kan tilpasses forskellige typer af indgangspartier og lokale behov for sikringshøjde og -længde, og løsningen er mere kompakt, mindre synlig og mere visuelt tiltalende end andre automatiske løsninger på markedet.

Kampagnen Klimaspring 

Udviklingen af projektet har fået støtte fra vores kampagne Klimaspring, som støtter en kommerciel udvikling af nye løsninger til håndtering af regnvand i tætte, eksisterende byområder. Ambitionen er at skabe grøn vækst og bedre byer samt at sætte Danmark på verdenskortet inden for klimatilpasning.

Kampagnen Klimaspring