x

Markedsmodning af nye bæredygtige løsninger

Når man som virksomhed udvikler nye bæredygtige løsninger til byggeriet, er det som oftest med håbet om at slå igennem på markedet. Det kræver meget arbejde med alt fra forretningsplaner og patentansøgninger til afprøvning af konkrete byggesager og organisationsforankring. Kort sagt er det svært at omsætte teknisk færdige løsninger til overbevisende markedsmodne løsninger, og det kan resultere i, at gode løsninger går tabt.

En rådgivning og støtteordning 

Målet med TEST var at undgå, at de nye bæredygtige løsninger gik tabt. TEST fungerede derfor som en støtteordning, som ydede økonomisk støtte til afprøvninger, som kunne give løsningerne de nødvendige godkendelser m.m..

     
   

Det virtuelle TEST hus

I det virtuelle TEST hus har
vi samlet alle de nye bæredygtige løsninger 
til byggeriet, som TEST har støttet. 

Klik her og åbn det virtuelle TEST hus

                                    

37 projekter fik rådgivning og støtte

TEST ydede rådgivning og økonomisk støtte til i alt 37 projekter, som bl.a. fik hjælp til udvikling af forretningsplaner, ansøgning af patent, afprøvning af prototyper, godkendelser, test og dokumentation, afprøvning af konkrete byggesager og organisationsforankring.

De har fået støtte

Ecovent (2) 

ecovent

Ved at integrere en decentral ventilationsenhed med varmegenvinding, EcoVent L300EC, med almindelig vinduesmontering opnår vi en løsning med en række fordele i forhold til traditionelle ventilationsanlæg: den er kompakt og dermed mindre pladskrævende, er arkitektonisk og byggeteknisk lettere at etablere i den eksisterende bygningsmasse og bedre for indeklimaet og energiforbruget. Løsningen er primært tiltænkt renovering af skoler, hvor det på grund af den arkitektoniske kvalitet og ringe pladsforhold kan være svært at introducere almindelige centrale anlæg for at forbedre problemer med dårligt indeklima og luftkvalitet. Vinduesintegreret varmegenvinding er her en simpel og økonomisk attraktiv løsning, hvormed temperatur og CO2-koncentrationer kan holdes på et acceptabelt niveau i forhold til indlæring og trivsel i klasserne.

Få mere at vide om projektet

Straatagets Kontor

Stråtaget

Strå udmærker sig på mange områder som et bæredygtigt byggemateriale i forhold til CO2-reduktion, isoleringsevne, forbedring af vandmiljø og mulighed for lokal produktion. Der er derfor et stort potentiale i at øge brugen af strå i det moderne byggeri – også fordi det samtidig giver en række spændende arkitektoniske muligheder. Formålet med projektet er derfor at dokumentere ståtagets egenskaber som et bæredygtigt byggemateriale med høj isoleringsevne – og på den måde dokumentere, at strå med fordel kan bruges som et attraktivt alternativ til facade- og tagbeklædning i nybyggeri.

Få mere at vide om projektet

Horn-Group

Ventilationsvindue

Horn-Group ApS har udviklet Ventilationsvinduet, som tilfører bygninger frisk luft gennem en dobbelt vindueskonstruktion. Ventilationsvinduet sikrer kontinuerlig gennemstrømning af udeluft i bygninger og reducerer dermed behovet for brugerdreven udluftning og mekanisk ventilation, der ellers kan kræve store indgreb i bygningen at montere. 

Få mere at vide om projektet

PRIMEWOOL

Primewool

PRIMEWOOL har udviklet en løsning til at genanvende hvad der hidtil har været affaldspapir til ny papirisolering. Løsningen er baseret på 100 procent genanvendt papiraffald, der stammer fra indpakning af byggeprodukter. Som følge af den ”forurening” fra byggeprodukterne, som papiraffaldet indeholder, har det hidtil ikke kunnet genanvendes. PRIMEWOOL har nu fundet en løsning på dette ved at udvikle et produktionsudstyr, der kan omdanne papiraffaldet til rent genbrugspapir, hvorudfra papirisoleringen produceres. Papirisoleringen har stærke isoleringsevner, indeholder naturlig brandhæmmer og bruger ikke bor eller bor-forbindelser. Produktet er dermed et miljøvenligt alternativ til eksisterende isoleringer på markedet. Derudover er det prismæssigt konkurrencedygtigt i forhold til eksisterende løsninger og vil være blandt de billigste isoleringsprodukter på markedet.

Få mere at vide om projektet

Vinderup Træindustri

Vinderup 

Med ENERGYwood har vi udviklet et nyt limtræsprodukt, der både er varmebehandlet, energibesparende og fingerskarret. Ved at bruge varmebehandlet træ i vinduesrammer kan man øge vinduets isoleringsevne og dermed nedsætte dets energitab. Når træet varmebehandles sker der det, at dets kemiske sammensætning ændres, hvilket giver det en bedre holdbarhed over for råd og svamp, ligesom det bliver 20-25 % mindre varmeledende i forhold til almindeligt fyrretræ. Dermed bliver vinduet mere miljøvenligt og får en større energimæssig ydeevne, hvilket er nødvendigt for at imødekomme de øgede energikrav. Endelig bliver træet også mere formstabilt.

Få mere at vide om projektet

Gamle Mursten

gamle mursten 

Gamle mursten er et genbrugt byggemateriale, hvor gamle mursten bliver renset og genbrugt i nye byggerier og renoveringer. Miljømæssigt betyder denne ’upcycling’, at miljøet bliver sparet for en betydelig CO2-belastning (2000 rensede mursten sparer miljøet for 1 ton CO2), mens det rent arkitektonisk og æstetisk giver mulighed for at give nye bygninger et rustikt og patineret udtryk. Murstenene renses med en patenteret metode ved hjælp af vibrationer og uden anvendelse af kemikalier eller vand, hvorfor der ikke er udledning af farlige stoffer i produktionen.

Få mere at vide om projektet

Airmanager 

Airmager 

AirManager Technologies markedsfører et system til luftrensning, der ved hjælp af en patenteret teknologi kan fjerne skadelige partikler som vira, bakterier, VOC’er, røg etc. fra luften og dermed giver et bedre indeklima. Vores formål har derfor været at undersøge, hvorvidt teknologien også kan bruges til at fjerne det miljø- og sundhedsskadelige giftstof PCB (Poly-Chlorerede Biphenyler) fra indeluften i PCB-forurenede bygninger.

Få mere at vide om projektet

Komproment 

Komproment 

Som del af vores nye tagkoncept Det Ny Tag, som integrerer alle tagets funktioner herunder energihøst i ét samlet koncept, har vi udviklet en skjult ventilationsløsning med en både æstetisk og energimæssig værdi. Ved at indbygge løsningen under tagkonstruktionen kan vi nemlig undgå ventilations- og udluftningshætter, som ellers ville skæmme tagfladen. Derudover undgår vi, at hætter skygger for tagintegrerede solceller eller solvarmepaneler, hvilket bidrager til, at solcellerne kan levere den bedst mulige energieffektivitet. Desuden indbygges løsningen på en måde, der efterlader en åbning mellem pladeoverlæggene på tagfladen hvilket sikrer, at alle lovgivningskrav ift. ventilation kan opfyldes – og hvilket igen bidrager til solcellernes effektivitet ift. den nødvendige ventilation og afkøling. Endelig arbejder vi med en ”cradle to cradle” optimering af konstruktioner og materialer i Det Ny Tag, så vi kan fremme konkurrencedygtige bæredygtige løsninger ift. forskønnelse og renovering af taget.

Få mere at vide om projektet

Dyrholm 

Et ventilationsaggregat, som forventes at kunne reducere elforbruget med 5-10% uden at reducere evnen til varmegenvinding. Det kan vi gøre, fordi aggregatet er sammensat af varmevekslere på en sådan måde, at der er et mindre tryktab sammenlignet med traditionelle modstrømsvekslere. Løsningen er umiddelbart tænkt til komfortventilation i fx bolig-, etage- og kontorbyggerier samt skoler, men kan også anvendes til industriventilation, da luftarterne er adskilte, og der sker en affugtning af de ventilerede rum. Størrelsesmæssigt svarer anlægget til traditionelle modstrømsvekslere, men produktionen er billigere. Det vil sige, at vi – ud over lavere systemtryktab og strømforbrug under drift – også kan gøre løsningen billigere i indkøb.

Få mere at vide om projektet

IC Meter

icmeter

IC-Meter er et koncept, som kan måle, analysere og visualisere indeklima ved at kombinere teknisk måleudstyr med en brugervenlig IT-løsning, så indeklimaet bliver synligt og forståeligt og giver mulighed for at analysere indeklimaets samspil med energiforbrug. Som tilbehør til IC-Meter har vi udviklet en ekstern partikelmåler, der kan måle luftens indhold af de særligt skadelige mikropartikler (PM2.5). Partikelmålerens resultater analyseres og visualiseres derefter sammen med IC-Meters øvrige indeklimamålinger (temperatur, relativ fugt, CO2, støj) samt lokale vejrdata. Dokumentationen kan fx bruges til at udpege hvor i vores boliger, skoler, institutioner eller arbejdspladser, der er et sundhedsskadeligt/kritisabelt indeklima og dermed levere grundlag for nødvendige ændringer i bygningens tekniske installationer (med særligt fokus på ventilation)

Få mere at vide om projektet

WINCOVER

wincover 

WINCOVER er en midlertidig beskyttelse som enten monteres på eller foran vinduer og døre i et byggeri under opførelse. WINCOVER er udviklet som et alternativ til konventionelle interimslukninger med plastik og lægter, interimsvinduer eller plastikafdækning på vinduer.
Løsningen består af slagfaste moduler, der monteres på hvert vindues- eller dørelement for at beskytte karm, ramme og glas mod at blive ødelagt af mørtel, puds, syreudtræk, bygningsnedfald etc. i løbet af byggeperioden. Det gør det muligt at montere vinduer og døre allerede tidligt i byggeriet og samtidig beskytte dem på en billig og smart måde, hvilket er med til at effektivisere byggeprocessen.
Derudover har løsningen den miljømæssige fordel, at energiforbruget til udtørring og opvarmning af bygningen reduceres betragteligt, ligesom WINCOVER er produceret af materialer, der gør det muligt, at komponenterne kan genanvendes. Endelig har WINCOVER en række fordele ift. forbedret arbejdsmiljø på byggepladsen ift. træk- og støjgener, inde-temperatur, lysindfald og sikkerhed, ligesom man mindsker risikoen for fugt, råd og skimmelsvamp i byggeriet.

Få mere at vide om projektet

Ecovent

Ecovent 

 

Med udviklingen af et decentralt, facadeintegreret og kanalløst ventilationssystem med varmegenvinding kan vi tilbyde bedre indeklimakomfort og energieffektivitet ved energirenovering af ældre boligbyggerier. I forhold til energieffektivitet bruger enheden væsentligt mindre strøm, da motorerne kun skal trække luft ind gennem facaden og ikke bruge ”ekstra” strøm på at lede luften rundt i kanaler. Derudover består systemet også af et nyt filterkoncept, der er nærmest vedligeholdelsesfrit og dermed er med til at opretholde et sundere indeklima ved at fjerne skadelige luftpartikler, men også giver en besparelse på driftsbudgettet.

Få mere at vide om projektet

Ingen Affald Udvikling 

 

Det projekt, vi har fået støtte til, består af to dele: dels at industrialisere produktionen af halmelementer til elementbyggeri, dels at afprøve en røgvasker til brændeovne, som reducerer partikelforureningen og øger varmeudnyttelsen. Halm er et 100 % naturligt og nedbrydeligt materiale, som ikke er energikrævende at producere og ikke efterlader byggeaffald. Samtidig har halmelementerne den fordel, at de er højisolerende, hvilket nedsætter energiforbruget til opvarmning. Halmelementerne er pudset med ler på indersiden og kalk eller ler på ydersiden, mens top og bund afsluttes med en OSB-plade. Ud over at have en række miljø- og indeklimamæssige fordele er halmelementerne også økonomisk konkurrencedygtige på pris. Røgvaskeren er et anlæg, der kan erstatte skorstenen ved en almindelig brændeovn og virker på den måde, at røgen trækkes igennem røgvaskeren gennem et røgsug og køles ned, så den kondenserer. På den måde omdannes røgen til vand og CO2, mens asken opfanges i en slambrønd. Derved kommer der ikke nogen partikelforurening og samtidig giver røgvaskeren 20 % bedre udnyttelse af brandværdien. 

Få mere at vide om projektet

Plastmo

plastmo 

Skybrudsventilen forhindrer kloaknettet i at løbe over ved ekstremregn ved at fungere på den måde, at man placerer den mellem udløbet på et forkortet nedløbsrør og hen over en afløbsbrønd. Ved ekstreme regnhændelser, hvor der løber meget vand fra tag til kloak, vil ventilen sikre, at der ikke løber mere vand igennem til kloak, end hvad kloaknettet kan håndtere. Resten af vandet løber ud på jorden og medfører en midlertidig oversvømmelse af et areal, hvor dette er acceptabelt. På den måde forhindrer vi, at kloakvand stiger op i folks kældre og på gader eller udledes urenset fra spildevandsanlæggene. Løsningen er et simpelt og økonomisk attraktivt alternativ til etablering af f.eks. separatkloakering eller en faskine og kræver hverken grave- eller anlægsomkostninger. 

Få mere at vide om projektet

AKJ Inventions

AKJ INVENTIONS 

Vores løsning er en metode til at afhjælpe fugtproblemer og dårligt indeklima i kældre. Rent teknisk kaldes løsningen en AKJI ECBS 3, hvilket funktionsmæssigt er en AKJI ECBS 2, der fjerner fugt ved hjælp af elektrisk osmose (dvs. at vandet trækkes ud af væggen ved hjælp af en svag spænding) og et system til overvågning af fugtighed i bygninger via sensorer. Løsningen kan afhjælpe de fugt- og indeklimaproblemer, der opstår i både nye huse og bygninger - grundet kravene om reduktion af energiforbrug - samt i ældre huse og bygninger med kældre. Løsningen har både en række økonomiske og bæredygtige fordele. Blandt andet er metoden markant billigere ift. anskaffelse og etablering af omfangsdræn og kondensaffugtere. Derudover bruger systemet markant mindre energi sammenlignet med en kondensaffugter, samtidig med at det er forberedt til Smart Grid og derfor kan køre, når der er billig overskudsstrøm. 

Få mere at vide om projektet

Xella 

case 

Ytong Multipor er et mineralsk og miljøvenligt materiale til indvendig efterisolering, der kan realisere det uforløste potentiale for energireduktion i bygninger med bevaringsværdige facader, hvilket giver mulighed for en bæredygtig omstilling af den ældre- og bevaringsværdige bygningsmasse. Med Ytong Multipor bliver det nemlig muligt at isolere bygningerne indvendigt og samtidig forbedre indeklimaet markant gennem øget komfort og mindre risiko for fugtproblematikker. Ytong Multipor har en høj isoleringsevne og kan reducere varmetab, ligesom løsningen er økonomisk konkurrencedygtig og enkel at montere. Endelig belaster produktionen ikke miljøet unødigt, da produktet er fremstillet efter bæredygtighedsprincipper fra råstofudvinding til produktion samt genanvendelse. 

Få mere at vide om projektet

Faxekalk og Dankalk 

Faxe 

Når man producerer beton kræver det et fyldmateriale – en såkaldt filler. Ofte anvender man flyveaske (finkornede partikler udskilt fra røggasserne fra kulfyrede kraftværker), men i takt med udfasningen af de fossile brændsler vil mængden af flyveasken blive mindre og måske helt forsvinde fra markedet. Derfor har vi udviklet en kalkfiller som alternativ til flyveasken. Dels er den bedre, men den er også mere bæredygtig, da kalk er et naturligt forekommende råstof i Danmark. Derudover har kalken bedre egenskaber end flyveasken, hvilket giver mulighed for, at man kan producere mere homogen beton, optimeret beton samt en lysere beton med bedre mulighed for indfarvning. Kalkfiller er altså en oplagt mulighed som erstatning for flyveaske, men det kræver at brugen af kalk bliver indskrevet i standarden for produktion af konstruktionsbeton. Derfor er vi i Faxe Kalk gået sammen med dankalk om at generere den nødvendige dokumentation, så det er muligt at tilføje brugen af kalkfiller i det danske tillæg DS/EN 206 DK NAD til den kommende reviderede udgave af den fælles europæiske betonstandard DS/EN 206-1. 

Få mere at vide om projektet

Boxprofiler

boxprofiler

Boxprofiler er en serie af ventilerede tyndpladeprofiler, som er tænkt til at sætte nye standarder inden for billigere og mere bæredygtigt byggeri. Gennem profilets udformning, ”lagdeling”, perforering og fastgørelse opnås en række fordele både under montering og i det færdige resultat sammenlignet med gængse løsninger. Boxprofilerne er bæredygtige, da de muliggør en mere rationel produktion, mere sikker funktion, længere levetid og bedre mulighed for at let at udskifte defekte løsninger. Derudover er der fordele i forhold til ventilation og sikring mod fygesne og insekter. Serien omfatter vindskede, murkrone, klemliste, sålbænk og en universal profil. 

Få mere at vide om projektet

V-LED

v-led 

Evoled er en lyskilde bestående af et energibesparende LED-rør (alternativ til lysstofrør) og et armatur, som giver mulighed for at retnings- og områdebestemme lyset. Armaturet kan indeholde 1-5 rør, hvorved det kan løse mange forskellige lysbehov i alt fra sportshaller til kontorer og butikker. Armaturet udføres med lang levetid og bedre effektivitet, da man kan optimere køling og har mere plads til rådighed. Samlet set er fordelene: 60-70 % energibesparelse ift. lysstofrør, bedre kvalitet af lys, da lyskilden er retningsbestemt og dermed giver mindre blænding, lang levetid grundet optimeret køling af elektronikken, fleksibilitet ift. at ændre retningen af lyset, hvis interiøret ændres eller der er fejlprojekteret samt behov for færre armaturer. 

Få mere at vide om projektet

Purix

purix 

Et klimaanlæg, der benytter solenergi – eller andre vedvarende termiske energikilder – til at generere kølig luft og et godt indeklima. På den måde kan vi tilbyde komfortkøling som et ”grønt” alternativ til konventionelle og elektrisk drevne klimaanlæg med miljømæssige og økonomiske fordele i form af en reduktion på 85 % på elforbruget og 60 % reduktion af CO2-udledningen. Samtidig giver løsningen et bedre indeklima, da der er mindre affugtning af luften og dermed færre gener forårsaget af tør luft, ligesom der kan anvendes køleaggregater, som er lydløse eller støjsvage. Endelig er patenterede løsninger på komponenter og materialer med til at sikre en lav produktionspris, så løsningen bliver attraktiv for forbrugerne. Purix’ anlæg består af tre komponenter: solfangere, en kølemaskine (chiller) og et indendørs køleaggregat og er baseret på en et-trins luftkølet absorptionscyklus. Gennem TEST bliver anlægget afprøvet på en konkret byggesag, nemlig hos Scantago ApS, der er leverandør til den farmaceutiske industri. Virksomheden, der har en ”grøn profil” og er engageret i CSR, skal ombygge deres domicil og har derfor udtrykt interesse for et nyt “grønt” klimaanlæg med baggrund i et ønske om at reducere deres energiforbrug og CO2- udledning.

Få mere at vide om projektet

SiteCover

sitecover 

Byggebranchens produktionsapparat er placeret under åben himmel. Logistik, tid, økonomi og kvalitet er derfor afhængig af vejret i byggeperioden. SiteCovers ambition er at levere produktionsfaciliteter til byggepladsen, som dem vi kender fra industrien. SiteCover bidrager dermed til at opnå en kortere byggetid, bedre økonomi for bygherre og entreprenører, reducerede risici og energiforbrug i byggefasen og bedre arbejdsmiljø. Samtidig giver SiteCover større fleksibilitet i forhold til at anvende nye organiske bære­dygtige materialer, som er sårbare overfor fugt. SiteCover overdækker hele byggepladsen og har integreret to kraner i overdækningen. SiteCover er modulopbygget i moduler af 14*14 m og kan frit moduleres med et frit spænd på max 86 m og en højde på max 30 m. Siderne kan rulles op eller ned alt efter vindpåvirkning og vejrlig. 

Få mere at vide om projektet

Gaia Solar 

solar 

Gaia Solar har udviklet en ny type transparente solpaneler, der kan anvendes i ovenlys og facadeløsninger og samtidig fungerer som solafskærmning. De nye solpaneler har en række fordele sammenlignet med konventionelle solpa­neler i forhold til længere levetid, højere energiudbytte og flottere design. Kon­struktionen af Gaia Solars nye produktlinje er dog mere kompleks, hvorfor der er behov at kvalitetssikre solpanelerne inden de forlader produktionen i Hvidovre. Vi ønsker derfor, at etablere egen test facilitet til måling af solpaneler­nes effekt, som kan leve op til gængse europæiske standarder.

Få mere at vide om projektet

Urban Green 

urbangreen 

Urban Green kan levere unikke løsninger til byens grønne tage, facader, lommeparker, vejbede og anlæg. Produktet er biotoper af vilde, danske plantearter, som kan understøtte lokale biotoper og økosystemer og derved bringe naturen tilbage til byen. Dette giver mulighed for at arbejde aktivt med bedre luftkvalitet og vandabsorbering og -rensning, fremme det naturlige plante- og dyreliv og forøgelse af biodiversitet. De vilde planter forøger biodiversiteten, er hårdføre og optimalt tilpassede det danske klima. De kræver minimal pasning, tiltrækker naturlige bestøvende insekter som svirrefluer, bier, sommerfugle samt fugle. Biotoperne kan fungere som biologiske korridorer, ad hvilke også mere sjældne plantearter vil kunne spredes.

Få mere at vide om projektet

NatureImpact

naturimpact 

Med NatureImpact® er det lykkedes os at flytte grænserne for, hvor meget vand et grønt tag kan tilbageholde uden merudgifter til anlæg eller drift. NatureImpact® er desuden et modulopbygget system udviklet specielt til tagdækkere med henblik på at sikre hurtig og enkel montage. Modulopbygningen med deraf følgende rationalisering af planteproduktion giver samtidig bygherrer og arkitekter mulighed for at præge både farvesammensætning og mønstre i modulerne med egnede vækster efter ønske (med fokus på fx miljø, CO2 og biodiversitet).

Få mere at vide om projektet

SolarVenti

solarventi

SolarVenti har udviklet en luftsolfanger til industribygninger, der ved hjælp af solen forvarmer ventilationsluften og/eller affugter bygningen således, at efterfølgende opvarmning reduceres og indeklimaet forbedres. Da behovet for opvarmning nedsættes vil bygningens indeklima kunne forbedres ved en investering, der typisk betales hjem under 5 år og uden ekstra driftsomkostninger. Luftsolfangeren til det professionelle marked er en videreudvikling af vores produkt til private husstande.

Få mere at vide om projektet

GrowTek

growtek 

Målet er at udvikle en vedligeholdelsesfri plantevæg, der fungerer som en smuk grafittifri støjskærm. Planterne er fæstnet og vokser i et modulsystem monteret på stålpæle skruet i jorden, hvilket gør det hurtigt og nemt at opsætte støjskærmene eksempelvis langs motorveje. Modulerne består af en ramme, hvori vækstmediet monteres. Til støjskærmen anvender vi sedumplanter, da de kan klare sig med meget lidt vand og derfor er velegnet. Vores målsætning har været at udvikle en løsning, som er så enkel som muligt uden avanceret teknik.

Få mere at vide om projektet

Papiruld Danmark

papiruld

Vi har i Papiruld Danmark udviklet en ny fugemasse af papiruld, som kan anvendes til at fuge omkring vinduer og døre. Produktet gør op med en række udfordringer, som den traditionelle plastiske fuge rummer. Fugemassen har forbedrede isoleringsevner, er lyddæmpende, letter arbejdsprocessen på byggepladsen og har samtidig et andet udtryk, som minder om mørtelfuger. Der er typisk 100 meter fuger i et almindeligt hus, så det er vigtigt at fugemassen isolerer godt.

Få mere at vide om projektet

Marius Øvrum 

øvrum 

Jeg har en idé til et nyt beslag til præmontering af vinduer, som forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladsen, bygningen bliver lukket hurtigere og montagen af vinduer effektiviseres. Det nye beslag gør det muligt, at montere vinduerne i betonelementets vindu­eshuller på pladsen. Herefter hejses betonelementet op sammen med vinduet. Beslaget er specielt, da det gør det muligt efterfølgende at justere vinduet frem og tilbage. Når vinduet og element hejses på plads sidder vinduet helt inde i hullet, og trækkes efterfølgende ud når klimaskærmen udføres. Ved at anvende dette specialbeslag er det muligt at gøre op med den traditionelle arbejdsgang på byggepladsen, hvor hele bygningen af betonelementer rejses for herefter at lave midlertidige lukninger. Disse er ofte af ringe kvalitet, så vind og vejr opfug­ter bygningen unødigt.

Få mere at vide om projektet

ABEO

abeo 

Vi har i form af vores SL-dæk udviklet et mere bæredygtigt alternativ til det traditionsbundne marked for dækelementer i beton. Super-Lette Konstruktioner er en ny konstellation af kendte materialer, der indebærer, at kræfterne kan placeres optimalt. SL-dækket giver mulighed for at mindske den traditionelle overdimensionering af konstruktioner, hvilket reducerer forbruget af beton og stålarmering til råhuset med op til 50 %. Det giver et lavere CO2-udslip sammenlignet med en stål- eller huldæksløsning. Dækket giver samtidig større arkitektonisk frihed, da det er muligt at konstruere længere og bredere spænd samt mulighed for udkragninger og gennemføringer i dækkene. Samtidig har SL-dækket bedre akustiske egenskaber, da letbetonen sikrer lydisolering og akustisk dæmpning.

Få mere at vide om projektet